3ο Κ.Π.Σ.\2ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α1 Μέτρο 1.2\Ενέργεια 1.2.3
Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων σε 28 Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία
PILOT IMPLEMENTATION of PROGRAMMES
at THE 28 EXPERIMENTAL ALL-DAY SCHOOLS
Α. Γενικά Στοιχεία του Προγράμματος

Σκοπός του έργου είναι: Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου και η μεταστροφή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας ώστε, αφενός, η εκπαίδευση να βασίζεται στις ανάγκες του μαθητή και αφετέρου, να υπάρχει ευελιξία στη διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Η προώθηση της καινοτομίας της πιλοτικής εφαρμογής των «28 Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων» στα υπόλοιπα Ολοήμερα Σχολεία, η υποστήριξη των μαθητών με εναλλακτικές μορφές μάθησης, ο περιορισμός της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, η ενίσχυση του μορφωτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου του σχολείου και το «άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία».

Αντικείμενο του έργου είναι: Ο πειραματισμός σε νέες μορφές και τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών, η διεύρυνση του ωρολογίου προγράμματος και η ορθολογικότερη διαχείριση του σχολικού χρόνου, ώστε το προσφερόμενο μορφωτικό αγαθό να μην περιορίζεται μόνο στο γνωσιολογικό τομέα αλλά να καλύπτει, κατά το δυνατόν, τις ποικίλες εσωτερικές ανάγκες, απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες των παιδιών. Η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της Πράξης «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία» στα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία, τα οποία έχουν καταξιωθεί στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, έχουν υψηλό βαθμό αναγνωρισιμότητας και αποδοχής της κοινωνίας και, στα οποία, έχει αναπτυχθεί ένα ώριμο, σύγχρονο και καινοτόμο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τέλος, αντικείμενο του έργου είναι τα σχολεία αυτά να γίνουν «νησίδες» (εστίες) προώθησης της καινοτομίας του «Ολοήμερου Σχολείου», πειραματισμού και εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, παιδαγωγικών, διδακτικών και επιμορφωτικών μεθόδων καθώς και μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης.

Στόχοι του έργου είναι :

Α. Παιδαγωγικοί

Εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών με τη διδασκαλία επιπρόσθετων γνωστικών αντικειμένων - δραστηριοτήτων.

Εισροή στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού (λαϊκό παραμύθι, θέατρο σκιών, πηλοπλαστική κ.ά.).

Επαναπροσδιορισμός της διδακτικής πράξης με ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας που, από μετωπικές, καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν βιωματικές, διερευνητικές, ανακαλυπτικές, πειραματικές, συνεργατικές, συμμετοχικές, επικοινωνιακές και διαλογικές (π.χ. διαθεματικές προσεγγίσεις, project).

Καλύτερη συνεργασία δασκάλου - μαθητών (αλλαγή ρόλων).
Ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής προετοιμασίας στο πλαίσιο του σχολείου.

Β. Κοινωνικοί

Περιορισμός της παραπαιδείας και οικονομική ανακούφιση ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων.

Ισότιμη προσφορά γνωστικών αντικειμένων στους μαθητές και δραστηριοποίησή τους ανεξάρτητα από την κοινωνική ή τη γεωγραφική τους προέλευση.

Κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων γονέων που, συνήθως, το ωράριο εργασίας τους εκτείνεται πέραν του σημερινού σχολικού χρόνου.

Διαμόρφωση ενός μορφωσιογόνου περιβάλλοντος με ευνοϊκές ψυχοπαιδαγωγικές συνθήκες, για τις επιπλέον ώρες παραμονής των παιδιών στο σχολείο.

Ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και αποδοχή της ετερότητας μέσα από τη βαθύτερη γνωριμία της κουλτούρας του άλλου.

Περιορισμός της μαθητικής παραβατικότητας.

Ενεργοποίηση των γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε το σχολείο να τεθεί στο επίκεντρο της ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την εξυπηρέτηση του κύριου και των ειδικών σκοπών αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος. Έτσι, το «Ολοήμερο Σχολείο» στοχεύει:

Να καλλιεργήσει τις γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες των μαθητών.

Να είναι ένας χώρος, όπου οι μαθητές θα αναπτύσσουν δεξιότητες ερευνητικές, κατασκευαστικές, επικοινωνιακές και πολιτιστικές.

Να εμπλουτίσει τη γλωσσική τους δυνατότητα αναπτύσσοντας τη φαντασιακή - συμβολική τους ικανότητα.

Να αναβαθμίσει τη διδασκαλία των παραδοσιακών ακαδημαϊκών μαθημάτων μέσα από μια πολλαπλότητα προσεγγίσεων οι οποίες θα ενισχύουν αμφίδρομα την προσωπικότητα του μαθητή.

Να δομήσει με "νέα" στοιχεία την εξελικτική πορεία των μαθητών, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της Πληροφορίας, της Γνώσης, της Τεχνολογίας και της Πολυπολιτισμικότητας.

Να εξασφαλίσει την προστασία των μαθητών από "παραμέληση", κακή μεταχείριση και ενδεχόμενους "κινδύνους" που μπορεί να ελλοχεύουν στο κοινωνικό περιβάλλον, εμπλέκοντάς τους σε δημιουργικές και κοινωνικοποιητικές δραστηριότητες.

Να συμβάλλει, με τη συνεχή ενισχυτική διδακτική παρέμβαση, την παιδαγωγική φροντίδα και την αμφίδρομη διαδικασία αξιολόγησης, στην ενίσχυση του μαθησιακού αποτελέσματος, στην άμβλυνση των υπαρχουσών εκπαιδευτικών ανισοτήτων και στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής.

Να συνεισφέρει στην ανακούφιση της οικογένειας του μαθητή, όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή όταν ο μαθητής προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια και, ιδιαίτερα, να απελευθερώσει τη μητέρα από το άγχος της φροντίδας και της υποβοήθησης της μελέτης των παιδιών.

Να ευαισθητοποιήσει τους γονείς και να ενεργοποιήσει τους φορείς της τοπικής κοινωνίας επιδιώκοντας το "άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία".

Να υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ). Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (Σεπτέμβριος 2003 - Αύγουστος 2005) με χρηματοδότηση του 3ου Κ.Π.Σ. /2ο ΕΠΕΑΕΚ (25% από Ε.Π. και 75% από πόρους του ΕΚΤ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα 28 σχολεία της «Πιλοτικής Εφαρμογής 28 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων» τα οποία, με την Υπουργική απόφαση Φ50/116/72388/Γ1/11-07-2003, ορίζονται ως Πειραματικά Σχολεία (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης - ΣΕΠΠΕ). Την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας έχει ο υπεύθυνος του έργου και η ομάδα υλοποίησης έργου (Ο.Υ.Ε.) που ορίσθηκε με την πράξη 14/30-07-2003 του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ο υπεύθυνος του έργου και η Ο.Υ.Ε. θα συνεπικουρούνται στο έργο τους από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Π.Ι. οι οποίοι συγκροτούν την ομάδα υποστήριξης του έργου (Ο.Υπ.Ε.)

Σε κάθε σχολική μονάδα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα οριστούν επιστημονικοί συνεργάτες της πράξης, σύμφωνα με απόφαση του υπεύθυνου του έργου, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι παρακολούθησης της φυσικής πορείας του έργου (σε τοπικό επίπεδο) και συλλογής επιστημονικών στοιχείων του προγράμματος για την αξιολόγησή του, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του έργου και την ομάδα υλοποίησης. Επιπλέον, οι ανωτέρω, θα έχουν συνεχή και άμεση συνεργασία με την ομάδα υλοποίησης της πράξης και θα υποβοηθήσουν το έργο της για την άρτια διοργάνωση των διαλέξεων, εισηγήσεων και επιμορφώσεων που θα λάβουν χώρα στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες και θα απευθύνονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το διδακτικό προσωπικό των σχολείων θα αυξηθεί ανάλογα με τις επιστημονικές απαιτήσεις και τον αριθμό των επιπλέον διδακτικών ωρών των πρόσθετων γνωστικών αντικειμένων που θα διδάσκονται στις διάφορες τάξεις κάθε σχολικής μονάδας. Επίσης, θα προσληφθεί και μη εκπαιδευτικό βοηθητικό προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος για την κοινωνικοποίηση των μαθητών κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος.

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των νέων-πρόσθετων γνωστικών αντικειμένων, που ήδη έχουν εφαρμοσθεί κατά την πιλοτική φάση, θα επανασυνταχθούν, θα εκσυγχρονισθούν, ώστε να είναι σύμφωνα με το πνεύμα του νέου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ 303/τ.Β΄/13-3-03 και ΦΕΚ 304/τ.Β΄/13-3-03) που έχει εκπονηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και θα εφαρμοσθούν στα 28 αυτά σχολεία, ώστε, μετά τις αναγκαίες παρεμβάσεις, να αποτελέσουν παραδοτέα του προγράμματος με σκοπό να γίνει γενίκευση της εφαρμογής τους σε όλα τα Ολοήμερα Σχολεία της επικράτειας (ουσιαστικά στο σύνολο των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) τα οποία θα βρίσκονται πλέον σε υψηλό βαθμό ωριμότητας. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη στοιχεία από το πρόγραμμα της «Ευέλικτης Ζώνης» το οποίο υλοποιείται από το ΠΙ.

Σε όλες τις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθούν από ειδικούς επιστήμονες επιμορφωτικές συναντήσεις (διαλέξεις, επιμορφωτικά σεμινάρια κλπ.) με κύρια θεματολογία παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους για τη διδασκαλία των πρόσθετων γνωστικών αντικειμένων και την εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Οι επιμορφώσεις αυτές κατηγοριοποιούνται: Σε επιμορφώσεις οι οποίες θα απευθύνονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό των 28 σχολικών μονάδων και σε επιμορφώσεις οι οποίες θα αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των Ολοήμερων Σχολείων που ανήκουν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότερα δε σε αυτούς που διδάσκουν τα νέα γνωστικά αντικείμενα.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια το ΠΙ θα συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών του ΥπΕΠΘ, καθώς και με τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔιΣΠΕ), οι οποίες, εκτός των άλλων, έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης των απαραίτητων διοικητικών πράξεων.

Ειδικότερα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την εφαρμογή του προγράμματος έχει τέσσερις παραμέτρους :

1. Εφαρμογή Προγράμματος Ολοήμερου Σχολείου

Πειραματισμός σε νέες μορφές και τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών με νέα γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες, η διεύρυνση του ωρολογίου προγράμματος και η ορθολογικότερη διαχείριση του σχολικού χρόνου, ώστε το προσφερόμενο μορφωτικό αγαθό να μην περιορίζεται μόνον στο γνωσιολογικό τομέα αλλά να καλύπτει, κατά το δυνατόν, τις ποικίλες εσωτερικές ανάγκες, απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες των παιδιών.

Για την εφαρμογή του Πειραματικού Προγράμματος θα προσληφθούν πρόσθετοι Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων με σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας των νέων?πρόσθετων γνωστικών αντικειμένων και την εφαρμογή των νέων ΑΠΣ. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥπΕΠΘ και προκηρύξεις που θα γίνουν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:

 1. Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου θα έχει εκδοθεί και θα έχει κοινοποιηθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥπΕΠΘ προς τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να προβούν στην προκήρυξη πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα έχουν προσδιορισθεί τα κενά κάθε σχολικής μονάδας, σε υπηρεσία της ομάδας υλοποίησης του έργου και των Διευθύνσεων των σχολείων και θα έχουν κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 2. Οι Διευθυντές των κατά τόπους Δ.Π.Ε. αφού συγκεντρώσουν τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις αξιολογήσουν θα συντάξουν σχετική εισήγηση την οποία μαζί με τους φακέλους των υποψηφίων θα τις διαβιβάσουν στον υπεύθυνο της πράξης.

 3. Στο τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου η ομάδα υλοποίησης έργου αφού παραλάβει τους φακέλους των αιτήσεων από τους Διευθυντές Π.Ε. θα προβεί σε καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων, των τυπικών προσόντων τους και των προτιμήσεων τους σε σχετικό αξιολογικό πίνακα. Η Ο.Υ.Ε. αφού μελετήσει τους φακέλους, λάβει υπόψη της τις εισηγήσεις των Διευθυντών Π.Ε. και αντίστοιχες εισηγήσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων συντάσσει εισήγηση την οποία ο υπεύθυνος της πράξεις υποβάλλει προς το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για έγκριση. Ακολουθούν η σύνταξη των συμβάσεων και η υπογραφή τους από τον υπεύθυνο του φορέα υλοποίησης, από τον υπεύθυνο της πράξης και από τον ενδιαφερόμενο.

 4. Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα αποστέλλουν παρουσιολόγια με τις ώρες απασχόλησης κάθε εκπαιδευτικού για τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Η Ο.Υπ.Ε. συλλέγει και ελέγχει τα παρουσιολόγια, εκδίδει μισθοδοτικές καταστάσεις τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις και τις βεβαιώσεις εργοδότη για το ΙΚΑ. Τα παραπάνω έγγραφα αφού ελεγχθούν από την Ο.Υ.Ε. θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο της πράξης και θα υποβάλλονται με τις αντίστοιχες συμβάσεις και τις πράξεις του Συντονιστικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Π.Ι. για την καταβολή των χρημάτων στους τελικούς δικαιούχους.

 5. Για την υλοποίηση της πράξης προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών εκείνων (μέρους ή όλου) που γίνονται στις σχολικές μονάδες και οφείλονται στην εφαρμογή του προγράμματος (σχετικά τα τεχνικά δελτία υποέργων της πράξης). Για την καταβολή των χρηματικών ποσών που αφορούν αυτές τις δαπάνες, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα συντάσσουν, κάθε μήνα, πίνακα δαπανών κατά κωδικό επιλέξιμης δαπάνης τον οποίο θα υποβάλλουν στην Ο.Υ.Ε. συνοδευόμενο από φωτοτυπίες των αντίστοιχων παραστατικών. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων από την Ο.Υπ.Ε. και την έγκρισή τους από τον υπεύθυνο της πράξης ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα εκδίδει απόδειξη της Σχολικής Επιτροπής στην οποία θα περιλαμβάνονται τα επιμέρους ποσά, κατά κωδικό επιλέξιμης δαπάνης, και το συνολικό ποσό. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος της πράξης θα εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την έγκριση της δαπάνης και θα υποβάλλει στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού το φάκελο με τα παραστατικά, την απόδειξη και την εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. προκειμένου να καταβληθεί το χρηματικό ποσό στη Σχολική Επιτροπή η οποία θα έχει ορίσει με απόφαση το Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως υπεύθυνο διαχείρισης των οικονομικών που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα (υποέργο).

 6. Τέλος, και σε ό,τι αφορά δαπάνες επιμορφώσεων, μετακινήσεων κλπ. όλες οι διαδικασίες θα γίνονται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς (εθνικούς και κοινοτικούς) και με όσα προβλέπονται στον οδηγό οικονομικής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου .

 

Η ανάλυση, κατά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης, των προβλεπομένων δαπανών της πράξης, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σε €
60.01
Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού
755.689,12
60.04
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού
181.854,39
61.00
Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενων σε φόρο
51.446,68
61.01
Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενων σε φόρο
334.301,16
61.90
Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε φόρο εισοδήματος
16.008,00
62.03
Τηλεπικοινωνίες
22.400,00
62.07
Επισκευές Συντηρήσεις
28.000,00
62.98
Λοιπές Παροχές Τρίτων
28.000,00
64.01
Έξοδα ταξιδιών
72.800,00
64.02
Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης
48.700,00
64.07
Έντυπα και Γραφική ύλη
131.200,00
64.07.90
Βιβλία
1.200,00
64.08
Υλικά άμεσης ανάλωσης
42.000,00
64.09
Έξοδα δημοσιεύσεων
0,00
64.98.10
Γενικά έξοδα Ειδικών Λογαριασμών
80.400,65
66.05
Αποσβέσεις Λογισμικού
6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
1.800.000,00

 

2. Εκπόνηση και εκσυγχρονισμός / επανασύνταξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών

Κατά τη διάρκεια της «Πιλοτικής Εφαρμογής 28 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων» στο πρόγραμμα των σχολείων αυτών εντάχθηκαν και διδάχθηκαν νέα γνωστικά αντικείμενα (περίπου 15) τα οποία επιλέχτηκαν σύμφωνα με τις προτιμήσεις των μαθητών και των γονέων - κηδεμόνων τους (διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο) και σύμφωνα με τοπικές ιδιαιτερότητες (π.χ. επεξεργασία θυμιανής πέτρας στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Θυμιανών Χίου). Τα πέντε νέα γνωστικά αντικείμενα με τη μεγαλύτερη προτίμηση των μαθητών τα οποία διδάχτηκαν και στα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία και στη συνέχεια εντάχθηκαν στο πρόγραμμα όλων των Ολοήμερων Σχολείων είναι τα παρακάτω:

 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Πληροφορική)

 2. Η ξένη γλώσσα στην Γ΄ τάξη Δημοτικού

 3. Αισθητική Αγωγή

 4. Μουσική / Μουσικοκινητική

 5. Λαϊκή Παράδοση / Τοπική Ιστορία

Τα υπάρχοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των παραπάνω 5 νέων γνωστικών αντικείμενων:

Θα εφαρμοστούν, πειραματικά, στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία και θα εμπλουτισθούν με διαθεματικές και άλλες δραστηριότητες.

Θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους (διαμορφωτική αξιολόγηση) από τους υπεύθυνους των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων του ΠΙ σε συνεργασία με την ομάδα υλοποίησης του έργου.

Τα πορίσματα της αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων. Στη συνέχεια θα αναπαραχθούν και θα διανεμηθούν στα 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Το κύριο αντίγραφο (master copy) θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΥπΕΠΘ για αναπαραγωγή, διάθεση και χρήση από τα υπόλοιπα Ολοήμερα Σχολεία.

 

3. Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, που αναφέρθηκαν, και με σκοπό την υποστήριξη του περιεχομένου τους, η ομάδα υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους, τους κατά τόπους επιστημονικούς συνεργάτες της πράξης και τους εκπαιδευτικούς των 28 Πειραματικών Ολοήμερων Σχολείων θα προχωρήσει στη συλλογή, αξιολόγηση και τυποποίηση πειραματισμών, μεθόδων διδασκαλίας, διδακτικών προσεγγίσεων, σχεδίων μαθημάτων, μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών κ.ά. που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν, είτε με την καθοδήγηση των σχολικών συμβούλων είτε αυτενεργώντας, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η συλλογή αυτή θα αποτελέσει βασικό υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των 5 νέων γνωστικών αντικειμένων. Ο φάκελος με αυτό το εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται, ότι θα αποτελέσει κίνητρο για τη δημιουργία αντίστοιχων φακέλων για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα αλλά και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό λόγω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, που θα ληφθεί πρόνοια, να ενυπάρχει σε αυτά.

 

4.Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ολοήμερων δημοτικών σχολείων

Τα 28 Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία θα λειτουργήσουν ως επιμορφωτικά κέντρα, για εκπαιδευτικούς των Ολοήμερων Σχολείων της χώρας στα οποία θα γίνουν επιμορφωτικές συναντήσεις (διαλέξεις, επιμορφωτικά σεμινάρια κλπ.) για τις καινοτόμες δράσεις που εφαρμόζονται, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ιδιαίτερα των 5 πρόσθετων γνωστικών αντικειμένων, που έχουν αναφερθεί), τις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους που ακολουθούνται, καθώς και για τους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αυτού του τύπου.

Οι επιμορφώσεις αυτές θα απευθύνονται:

α) στο εκπαιδευτικό προσωπικό των 28 σχολικών μονάδων και β) στο εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των Ολοήμερων Σχολείων που ανήκουν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότερα δε σε αυτούς που διδάσκουν τα νέα γνωστικά αντικείμενα. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης και σε συνέργεια με το έργο των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων θα γίνουν επισκέψεις στελεχών της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία, όπου και θα επιμορφωθούν ώστε να λειτουργήσουν στη συνέχεια ως πολλαπλασιαστές στα σχολεία τους.

Οι επιμορφώσεις στην α) περίπτωση θα έχουν τρίωρη διάρκεια και θα γίνουν σε κάθε σχολική μονάδα στην αρχή του κάθε διδακτικού έτους (πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου). Σκοπός της επιμόρφωσης αυτής είναι: Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τους σκοπούς και τους στόχους της πειραματικής εφαρμογής και κυρίως των νεοδιόριστων, των νεοπροσληφθέντων και των μετατεθέντων. Η παρουσίαση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των νέων γνωστικών αντικειμένων, παιδαγωγικές και διδακτικές μέθοδοι προσέγγισης και εφαρμογής τους, τρόποι οργάνωσης της τάξης και αποδοτικότερης διαχείρισης του σχολικού χρόνου, ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής προετοιμασίας στο πλαίσιο του σχολείου, διαθεματικότητα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η επιμόρφωση θα γίνει από μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (μέλη ΔΕΠ, μέλη του κύριου προσωπικού του Π.Ι., σχολικούς συμβούλους κ.ά).

Στη β) περίπτωση θα γίνουν δύο τρίωρες επιμορφώσεις το Νοέμβριο και μία τρίωρη ανατροφοδοτική το Φεβρουάριο του κάθε διδακτικού έτους. Σκοπός αυτών των επιμορφώσεων, επιπλέον των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως (η παρουσίαση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των νέων γνωστικών αντικειμένων κλπ.) είναι: η διάχυση της καινοτομίας και της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στα 28 σχολεία. Η ανάπτυξη των σχέσεων και η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των 28 Πειραματικών Σχολείων με εκείνους των άλλων Ολοήμερων Σχολείων για την ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη προβληματισμού και διαλόγου για τρόπους και μεθόδους εφαρμογής της καινοτομίας και αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν. Η υποβοήθηση του έργου τους και η αφομοίωση των σκοπών, των στόχων και των μεθόδων εφαρμογής της καινοτομίας ώστε να προκύψει, μέσα στο συντομότερο δυνατό χρόνο, το καλύτερο ποιοτικά εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Η επιμόρφωση θα γίνει από μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (μέλη ΔΕΠ, μέλη του κύριου προσωπικού του Π.Ι., σχολικούς συμβούλους κ.ά).

Για την υλοποίηση των παραπάνω επιμορφώσεων θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των 28 Πειραματικών Ολοήμερων Σχολείων και θα εκδοθούν σε συνεργασία με τη ΔιΣΠΕ του ΥπΕΠΘ οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Επίσης, θα δημιουργηθούν δράσεις διασύνδεσης του σχολείου με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα μέσω προγραμμάτων διαλέξεων και ενημέρωσης από ερευνητές / επιστήμονες και εκπαιδευτικούς για το θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, τη διεύρυνση του ωραρίου, την πειραματική εφαρμογή του προγράμματος, τη διδασκαλία γνωστικών αντικείμενων που είτε είναι νέα- πρόσθετα γνωστικά αντικείμενα είτε είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και, τέλος, τα οφέλη που προκύπτουν για την εκπαιδευτική διαδικασία, τους μαθητές, την οικογένεια και την κοινωνία γενικότερα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔιΣΠΕ) του ΥπΕΠΘ οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις Διευθύνσεις των 28 Πειραματικών Ολοήμερων Σχολείων ανέρχονται στους 25.196 (σχετικός ο παρακάτω πίνακας).

Αριθμός εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις ΔΠΕ στις οποίες ανήκουν τα 28 Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία
 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικοί
 
Α΄, Β΄, Γ΄, Αθήνας
9.172
Αργολίδος
450
Ανατ. Αττικής
1.444
Δωδεκανήσου
984
Ζακύνθου
230
Ηρακλείου Κρήτης
1.500
Θεσσαλονίκης
4.288
Λάρισας
1.303
Μαγνησίας
988
Πειραιά Αττικής
2.999
Πιερίας
618
Σερρών
916
Χίου
304
Σύνολο Εκπαιδευτικών
25.196

Εκτιμάται ότι το 20% (περίπου 5.000) των παραπάνω εκπαιδευτικών εμπλέκονται στο πρόγραμμα των Ολοήμερων Σχολείων και θα επιμορφωθούν ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στα σχολεία τους.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:

1.

89ο Δημ.Σχολείο ΑΘΗΝΑΣ

2.

50ο Δημ.Σχολείο ΑΘΗΝΑΣ

3.

159ο Δημ.Σχολείο ΑΘΗΝΑΣ

4.

30ο Δημ.Σχολείο ΑΘΗΝΑΣ

5.

27ο Δημ.Σχολείο ΑΘΗΝΑΣ

6.

5ο Δημ.Σχολείο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

7.

129ο Δημ.Σχολείο ΑΘΗΝΑΣ

8.

76ο Δημ.Σχολείο ΑΘΗΝΑΣ

9.

138ο Δημ.Σχολείο ΑΘΗΝΑΣ

10.

2ο Δημ.Σχολείο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

11.

1ο Δημ.Σχολείο ΑΙΓΑΛΕΩ

12.

4ο Δημ.Σχολείο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

13.

2ο Δημ.Σχολείο ΡΕΝΤΗ

14.

1ο Δημ.Σχολείο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

15.

7ο Δημ.Σχολείο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

16.

3ο Δημ.Σχολείο ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

17.

Δημ.Σχολείο ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

18.

Δημ.Σχολείο ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

19.

Δημ.Σχολείο ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΧΙΟΥ

20.

Δημ.Σχολείο ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ

21.

1ο Δημ.Σχολείο ΚΑΜΠΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

22.

9οΔημ.Σχολείο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

23.

5ο Δημ.Σχολείο ΑΡΓΟΥΣ

24.

2ο Δημ.Σχολείο ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25.

Δημ.Σχολείο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26.

Δημ.Σχολείο ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ

27.

17ο Δημ.Σχολείο ΛΑΡΙΣΑΣ

28.

Δημ.Σχολείο ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΠΗΛΙΟΥ