ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Φορείς Έργου

E.A.I.T.Y. [Σελίδα έργου] [Πληροφοριακό σύστημα]

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Υπ.Ε.Π.Θ.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ευρωπαικά Διαρθρωτικά Ταμεία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ )

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ )