Αρχική Σελίδα
 
   

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQS)

 

1. Γενικές Ερωτήσεις για το έργο

 1. Ποιους αφορά το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»;
 2. Ποιες ενότητες περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης;
 3. Πού θα υλοποιηθεί;
 4. Ο εκπαιδευτικός που έχει πιστοποιηθεί δικαιούται να παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα;
 5. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για επιμόρφωση και για πιστοποίηση;

 


2. Ερωτήσεις για τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (Ε.Ε)

 1. Τι προβλέπεται για τη το προσωπικό υποστήριξης των Επιτροπών Επιμόρφωσης;
 2. Ελεγχοι υλοποίησης των προγραμμάτων.
 3. Ποια είναι η επιπλέον αμοιβή των καταχωρητών δεδομένων στις Ε.Ε.;

 

3. Ερωτήσεις για τους Επιμορφωτές

 1. Ο αναπληρωτής επιμορφωτής επιτρέπεται να είναι την ίδια μέρα και ώρα κύριος ή αναπληρωτής επιμορφωτής σε άλλο πρόγραμμα;
 2. Ποια είναι η αμοιβή του επιμορφωτή που συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης;
 3. Σε πόσα προγράμματα μπορεί να απασχοληθεί ένας επιμορφωτής;
 4. Αν επιμορφωτής έχει αναλάβει δέσμευση σε πρόγραμμα και την αθετήσει, τι επιπτώσεις έχει;

 

4. Ερωτήσεις για τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

 1. Από πού αντλούν επιμορφωτές τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης;
 2. Ο αναπληρωτής επιμορφωτής επιτρέπεται να είναι την ίδια μέρα και ώρα κύριος ή αναπληρωτής επιμορφωτής σε άλλο πρόγραμμα;
 3. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες κατάρτισης των προγραμμάτων από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης;
 4. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες έγκρισης ενός προγράμματος επιμόρφωσης;
 5. Πως θα γίνεται η αναπλήρωση των χαμένων ωρών;
 6. Ποιος μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα καταχωρητή δεδομένων στα δημόσια Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης;
 7. Κάθε πότε ανανεώνονται τα Μητρώα των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης και των Επιμορφωτών;
 8. Αν δύο προπιστοποιημένα ΚΣΕ δηλώνουν τις ίδιες αίθουσες, πιστοποιούνται και τα δύο;
 9. Η οικονομική διαχείριση των ΑΕΙ-ΠΕΚ-Δημοσίων ΙΕΚ πραγματοποιείται όπως στα δημόσια σχολεία ή όπως στους ιδιωτικούς φορείς (επιτροπή ερευνών);
 10. Μπορούν διαφορετικά ΚΣΕ να χρησιμοποιούν κοινούς επιμορφωτές;
 11. Το πρόγραμμα σπουδών και το εκπ/κό υλικό επιλέγεται από το ΚΣΕ;
 12. Επιτρέπεται σε ένα πρόγραμμα να εναλλάσσονται οι διδακτικές ενότητες;
 13. Ποιος αναλαμβάνει συντονιστής προγράμματος σε δημόσιο σχολείο;
 14. Ο συντονιστής ενός προγράμματος μπορεί να είναι και επιμορφούμενος;
 15. Ο συντονιστής ενός προγράμματος μπορεί να είναι και μέλος της Ε.Ε.;
 16. Ο βοηθός επιμορφωτής πρέπει να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος;
 17. Πρέπει να παρίσταται ο βοηθός επιμορφωτή στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων καθ΄ όλη τη διάρκειά τους;
 18. Μπορεί να εναλλάσσονται δύο ή περισσότεροι βοηθοί επιμορφωτή στο ίδιο πρόγραμμα μοιραζόμενοι την αμοιβή;
 19. Με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να πληρωθεί ο βοηθός επιμορφωτή εκτός του δελτίου παροχής υπηρεσιών;
 20. Ο ιδιώτης βοηθός επιμορφωτή σε ΚΣΕ Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων μπορεί να είναι φοιτητής;
 21. Ο ιδιώτης βοηθός επιμορφωτή στα Δημόσια ΚΕΚ-ΙΕΚ μπορεί να είναι εργαζόμενος σε αυτά;

 

5. Ερωτήσεις για τους Επιμορφούμενους

 1. Μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να δηλώσει συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης άλλης περιοχής από αυτή που εργάζεται;
 2. Μπορώ να επιλέξω πρόγραμμα όποιου Κέντρου Στήριξης επιθυμώ;
 3. Με ποιον τρόπο γίνονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών προς την Επιτροπή Επιμόρφωσης;
 4. Πότε πρέπει να εγγραφούν οι επιμορφούμενοι;
 5. Μέλος της Ε.Ε. μπορεί να είναι επιμορφούμενος;
 6. Τι πρόβλεψη υπάρχει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς;
 7. Τι γίνεται με τον εκπαιδευτικό που υπέβαλε αίτηση, κληρώθηκε και δεν ενεγράφη ή ενεγράφη αλλά διέκοψε κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης;
 8. Πότε και πού καταθέτουν τις αιτήσεις τους οι εκπαιδευτικοί;
 9. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια, μπορούν να είναι επιμορφωτές ή επιμορφούμενοι;

--------------------------------------------------------------------------------

1. Γενικές Ερωτήσεις για το έργο

1. Ποιους αφορά το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»;
Το έργο αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Δημοσίου που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλης της χώρας.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

2. Ποιες ενότητες περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης;
Το αντικείμενο και περιεχόμενο της επιμόρφωσης αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.
Καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, λογισμικού παρουσίασης, διαδικτύου και επικοινωνιών και εκπαιδευτικό λογισμικό.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

3. Πού θα υλοποιηθεί;
Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) που διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.
Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης διαρκεί 48 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 8 εβδομάδες, για τις οποίες απαιτείται παρακολούθηση δύο τρίωρων σεμιναρίων την εβδομάδα από κάθε επιμορφούμενο.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

4. Ο εκπαιδευτικός που έχει πιστοποιηθεί δικαιούται να παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα;
Εαν ο εκπαιδευτικός επιτύχει στην πιστοποίηση δεν μπορεί να επιμορφωθεί.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

5. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για επιμόρφωση και για πιστοποίηση;
Το ηλεκτρονικό σύστημα δεν δέχεται συγχρόνως αιτήσεις εκπαιδευτικών για επιμόρφωση (στην Δ' επιμορφωτική περίοδο) και για πιστοποίηση. Ωστόσο ο εκπαιδευτικός που έχει κάνει αίτηση για επιμόρφωση μπορεί να λάβει ή να έχει ήδη λάβει κωδικούς πρόσβασης για την πιστοποίηση, αλλά δεν μπορεί ταυτόχρονα να κάνει αίτηση και γι αυτήν.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

 

2. Ερωτήσεις για τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (Ε.Ε)

1. Τι προβλέπεται για τo προσωπικό υποστήριξης των Επιτροπών Επιμόρφωσης;
Κάθε Ε.Ε. θα έχει στη διάθεσή της φυσικά πρόσωπα με σύμβαση έργου με το ΥπΕΠΘ για την εισαγωγή και καταχώριση ηλεκτρονικών δεδομένων και για την υποστήριξη του έργου της.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

2. Ελεγχοι υλοποίησης των προγραμμάτων.
Η Επιτροπή Επιμόρφωσης αλλά και ο τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος πραγματοποιούν έκτακτους ελέγχους στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε όλη τη διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης.
Η Επιτροπή Επιμόρφωσης είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους σε όλα τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης της περιοχής ευθύνης της και για όλα τα προγράμματα για κάθε κύκλο (δίμηνο) επιμόρφωσης.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

3. Ποια είναι η επιπλέον αμοιβή των καταχωρητών δεδομένων στις Ε.Ε.;
Εκτός από το εφάπαξ ποσό, ο καταχωρητής δεδομένων αμείβεται με 58,70€ (20.000 δρχ.) ανά υλοποιούμενο πρόγραμμα στην περιοχή ευθύνης της Ε.Ε. και του οποίου τα στοιχεία καταχωρίζει ο ίδιος.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

3. Ερωτήσεις για τους Επιμορφωτές

1. Ο αναπληρωτής επιμορφωτής επιτρέπεται να είναι την ίδια μέρα και ώρα κύριος ή αναπληρωτής επιμορφωτής σε άλλο πρόγραμμα;
Οχι, ο αναπληρωτής επιμορφωτής θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ώστε να καλύψει τυχούσα αδυναμία παρουσίας του βασικού επιμορφωτή εξαιτίας σοβαρού κωλύμματος. Τα προγράμματα, στα οποία θα επισημαίνονται τέτοιες αδυναμίες, θα ακυρώνονται.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

2. Ποια είναι η αμοιβή του επιμορφωτή που συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης;
Το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης του εκπαιδευτή καθορίζεται σε 29,35€ (μεικτά), ανά ώρα επιμόρφωσης.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

3. Σε πόσα προγράμματα μπορεί να απασχοληθεί ένας επιμορφωτής;
Όσον αφορά τους επιμορφωτές που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, δεν μπορεί οι πρόσθετες αποδοχές του να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από τον ίδιο επιμορφωτή, ώρες διδασκαλίας συνολικά περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν σε 3 προγράμματα επιμόρφωσης, δηλ. 144 ώρες συνολικά ανά κύκλο δίμηνης επιμόρφωσης.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

4. Αν επιμορφωτής έχει αναλάβει δέσμευση σε πρόγραμμα και την αθετήσει, τι επιπτώσεις έχει;
Για επιμορφωτή που αναλαμβάνει δέσμευση σε πρόγραμμα και την αθετεί, χωρίς αποχρώντα λόγο, τίθεται θέμα διαγραφής από το μητρώο μετά από αναφορά της Ε.Ε προς την ΚΕΕΤΠΕ.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

 

4. Ερωτήσεις για τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

1. Από πού αντλούν επιμορφωτές τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης;
Τόσο ο επιμορφωτής, όσο και ο αναπληρωτής επιμορφωτής πρέπει να είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του έργου.
Είναι σημαντικό επίσης να βεβαιώνει ο κάθε επιμορφωτής με τον οποίο υπάρχει συνεργασία, ότι είναι διαθέσιμος τις ημέρες και ώρες που απαιτεί το πρόγραμμα που έχει αναλάβει ( βλ. έντυπο Ε20).

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

2. Ο αναπληρωτής επιμορφωτής επιτρέπεται να είναι την ίδια μέρα και ώρα κύριος ή αναπληρωτής επιμορφωτής σε άλλο πρόγραμμα;
Όχι, γιατί θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ώστε να καλύψει τυχούσα αδυναμία παρουσίας του βασικού επιμορφωτή εξαιτίας σοβαρού κωλύματος.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

3. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες κατάρτισης των προγραμμάτων από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης;
α) Κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο αποτελείται από 16 τρίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις.
β) Σε κάθε τρίωρο αντιστοιχεί μόνο ένας επιμορφωτής (και ο αντίστοιχος αναπληρωματικός του).
γ) Σε κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχεί μόνο ένας επιμορφωτής.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

4. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες έγκρισης ενός προγράμματος επιμόρφωσης;
Βασικοί κανόνες έγκρισης προγράμματος είναι:
α) Η Πληρότητα των στοιχείων: Σε περίπτωση που για κάποιο πρόγραμμα δεν επισυνάπτονται από το ΚΣΕ τα απαραίτητα έντυπα Ε3α και Ε20 ή οι πληροφορίες που υπάρχουν στα έντυπα αυτά είναι ελλιπείς ή έρχονται σε αντίθεση με στοιχεία που έχουν δηλωθεί σε άλλα έντυπα, το πρόγραμμα δεν εγκρίνεται,
β) Η Εφικτότητα του προγράμματος σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προτεινόμενα προγράμματα: Σε κάθε πρόγραμμα ο επιμορφωτής και ο αναπληρωματικός επιμορφωτής που αναγράφονται στο έντυπο Ε3α πρέπει να είναι αποκλειστικά διαθέσιμοι για το τρίωρο σεμινάριο που έχουν αναλάβει. Τα προγράμματα στα οποία εμφανίζονται προβλήματα διαθεσιμότητας (επικαλύψεις) επιμορφωτών δεν εγκρίνονται,
γ) Τα προτεινόμενα ωράρια: Τα ωράρια των επιμορφωτικών σεμιναρίων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών της περιοχής και
δ) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της απασχόλησης κάθε επιμορφωτή. Για τους επιμορφωτές που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 2638/1999, σύμφωνα με τις οποίες, οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Για τους υπόλοιπους επιμορφωτές, δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από τον ίδιο επιμορφωτή ώρες διδασκαλίας συνολικά περισσότερες, ανά κύκλο δίμηνης επιμόρφωσης, από αυτές που αντιστοιχούν σε τρία προγράμματα επιμόρφωσης.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

5. Πώς θα γίνεται η αναπλήρωση των χαμένων ωρών;
Θα πραγματοποιείται μετά τη λήξη του προγράμματος. Απαιτείται η έγγραφη έγκριση της ΕΕ, η οποία παρέχεται ύστερα από σχετική αίτηση του ΚΣΕ, η οποία κοινοποιείται μέσω της ΕΕ στον τεχνικό και επιστημονικό σύμβουλο.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

6. Ποιος μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα καταχωρητή δεδομένων στα δημόσια ΚΣΕ;
Μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)


7. Κάθε πότε ανανεώνονται τα Μητρώα των ΚΣΕ και των Επιμορφωτών;
Ανανεώνεται περιοδικά.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)


8. Αν δύο προπιστοποιημένα ΚΣΕ δηλώνουν τις ίδιες αίθουσες, πιστοποιούνται και τα δύο;
Όχι, πιστοποιείται μόνο το ΚΣΕ στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη αίθουσα.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

9. Η οικονομική διαχείριση των ΑΕΙ-ΠΕΚ-Δημοσίων ΙΕΚ πραγματοποιείται όπως στα δημόσια σχολεία ή όπως στους ιδιωτικούς φορείς (επιτροπή ερευνών);
ΠΕΚ: αν εκδίδουν τιμολόγια, όπως στον ιδιωτικό τομέα. Αν δεν εκδίδουν τιμολόγια, όπως στο δημόσιο.
ΑΕΙ/ΤΕΙ: όπως οι ιδιωτικοί φορείς.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

10. Μπορούν διαφορετικά Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης να χρησιμοποιούν από κοινού επιμορφωτές;
Ναι, εφόσον τους χρησιμοποιούν σε διαφορετικά ωράρια και δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο αποδοχών κατά περίπτωση.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

11. Το πρόγραμμα σπουδών και το εκπ/κό υλικό επιλέγεται από το ΚΣΕ;
Όχι. Το πρόγραμμα σπουδών είναι συγκεκριμένο και προσανατολισμένο στην επιμόρφωση. Στα ΚΣΕ διατίθεται, μέσω της ΕΕ, το εγκεκριμένο από το ΥπΕΠΘ εκπαιδευτικό υλικό για την πράξη της επιμόρφωσης.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

12. Επιτρέπεται σε ένα πρόγραμμα να εναλλάσσονται οι διδακτικές ενότητες;
Όχι, όταν ξεκινάει μια ενότητα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη. Οι ενότητες διδάσκονται με τη σειρά που προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

13. Ποιος αναλαμβάνει συντονιστής προγράμματος σε δημόσιο σχολείο;
Μπορεί να είναι ο υπεύθυνος του ΚΣΕ, ο Διευθυντής του σχολείου ή ο υποδιευθυντής ή κάποιο μέλος του συλλόγου εκπαιδευτικών, που θα οριστεί από το σύλλογο. Αυτός αναφέρεται στη σύμβαση με το ΥΠΕΠΘ.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

14. Ο συντονιστής ενός προγράμματος μπορεί να είναι και επιμορφούμενος;
Ναι, αλλά σε πρόγραμμα που δε συντονίζει και δε συμπίπτει με τις ώρες που απασχολείται ως συντονιστής.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

15. Ο συντονιστής ενός προγράμματος μπορεί να είναι και μέλος της Ε.Ε.;
Όχι, θεωρείται ασυμβίβαστο (ελέγχων – ελεγχόμενος).

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

 

16. Ο βοηθός επιμορφωτής πρέπει να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος;
Πρέπει να είναι ιδιώτης, ο οποίος θα υποστηρίζει τεχνικά την επιμόρφωση και θα επιβλέπει τον εξοπλισμό.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

17. Πρέπει να παρίσταται ο βοηθός επιμορφωτή στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων καθ΄ όλη τη διάρκειά τους;
Ναι, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου της επιμόρφωσης.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

18. Μπορεί να εναλλάσσονται δύο ή περισσότεροι βοηθοί επιμορφωτή στο ίδιο πρόγραμμα μοιραζόμενοι την αμοιβή;
Ναι, όπου υπάρχει ανάγκη.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

19. Με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να πληρωθεί ο βοηθός επιμορφωτή εκτός του δελτίου παροχής υπηρεσιών;
Εφόσον απαιτείται να είναι ιδιώτης, κατά περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η σχετική φορολογική νομοθεσία (ΚΒΣ, αφορολόγητα ποσά).

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

20. Ο ιδιώτης βοηθός επιμορφωτή σε ΚΣΕ Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων μπορεί να είναι φοιτητής;
Ναι.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)


22. Ο ιδιώτης βοηθός επιμορφωτή στα Δημόσια ΚΕΚ-ΙΕΚ μπορεί να είναι ργαζόμενος σε αυτά;
Ναι, αρκεί να μην είναι δημόσιος υπάλληλος.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

5. Ερωτήσεις για τους Επιμορφούμενους


1. Μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να δηλώσει συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης άλλης περιοχής από αυτή που εργάζεται;
Στην περίπτωση που ο τόπος εργασίας του εκπαιδευτικού είναι διαφορετικός από αυτόν της κατοικίας του, ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση σε όποια από τις δύο περιοχές επιθυμεί.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

2. Μπορώ να επιλέξω πρόγραμμα όποιου Κέντρου Στήριξης επιθυμώ;
Στην αίτησή του για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης (βλ. έντυπο Ε5) κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει 6 προγράμματα της ίδιας περιοχής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της επιμόρφωσης είναι κοινό για όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται σε ΚΣΕ της χώρας στα πλαίσια του έργου. Κατά την επιλογή του ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνυπολογίσει παράγοντες όπως οι μέρες και ώρες επιμόρφωσης, η περιοχή όπου βρίσκεται το ΚΣΕ, ο επιμορφωτής του προγράμματος, κ.λ.π..

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

3. Με ποιον τρόπο γίνονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών προς την Επιτροπή Επιμόρφωσης;
Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται μέσω των σχολικών μονάδων στις οποίες εργάζονται.

Κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται στη σχολική μονάδα:

α) ενημερώνεται ενυπόγραφα για το περιεχόμενο του φακέλου ενημέρωσης που έχει αποστείλει η αντίστοιχη Επιτροπή Επιμόρφωσης,

β) συμπληρώνει, εφόσον το επιθυμεί, αίτηση με τις προτιμήσεις του (βλ. έντυπο Ε5) και

γ) παραδίδει το έντυπο Ε5 στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο Διευθυντής του σχολείου συμπληρώνει τα έντυπα Ε6 (συγκεντρωτική κατάσταση προτιμήσεων των εκπαιδευτικών) και Ε6α (στοιχεία σχολικής μονάδας) και τα αποστέλλει στην Επιτροπή Επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί σε περιοχή που είναι στην δικαιοδοσία άλλης Επιτροπής Επιμόρφωσης, τότε ο Διευθυντής του σχολείου συμπληρώνει και αποστέλλει τα έντυπα Ε6 και Ε6α στην Επιτροπή Επιμόρφωσης της περιοχής ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

4. Πότε πρέπει να εγγραφούν οι επιμορφούμενοι;
Οι ημερομηνίες για τις εγγραφές των επιτυχόντων και των επιλαχόντων ορίζονται από την Ε.Ε., σε συνεργασία με τον τεχνικό και επιστημονικό σύμβουλο, ώστε σε κάθε περίπτωση η εγγραφή τους να γίνεται σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη των προγραμμάτων.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

5. Μέλος της Ε.Ε. μπορεί να είναι επιμορφούμενος;
Όχι. (δεν μπορεί το ίδιο άτομο να είναι ελέγχων και ελεγχόμενος).

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

6. Τι πρόβλεψη υπάρχει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς;
Έχει αποφασιστεί ότι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις περιόδους επιμόρφωσης εκείνες κατά τις οποίες έχουν την ιδιότητα του αναπληρωτή, τόσο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, όσο και για ολόκληρη την περίοδο διεξαγωγής των προγραμμάτων. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση του Ιουνίου, επειδή τα προγράμματα επιμόρφωσης θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο. Θα υπάρξουν κι άλλες περίοδοι επιμόρφωσης μετά το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και θα έχουν οριστικοποιηθεί οι προσλήψεις τους.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

7. Τι γίνεται με τον εκπαιδευτικό που υπέβαλε αίτηση, κληρώθηκε και δεν ενεγράφη ή ενεγράφη αλλά διέκοψε κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης;
Χάνει το δικαίωμα να επιμορφωθεί στην τρέχουσα και σε κάθε επόμενη περίοδο επιμόρφωσης, εκτός εάν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι που κρίνονται από την ΚΕΕΤΠΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιμόρφωσης.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

8. Πότε και πού καταθέτουν τις αιτήσεις τους οι εκπαιδευτικοί;
Η αίτηση κατατίθεται στο σχολείο που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από την Επιτροπή Επιμόρφωσης.

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί καθώς και αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες εκτός εκπαίδευσης, υποβάλλουν την αίτησή τους στην Επιτροπή Επιμόρφωσης του τόπου εργασίας ή κατοικίας.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)

9. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια, μπορούν να είναι επιμορφωτές ή επιμορφούμενοι;
Δεν μπορούν να είναι επιμορφωτές. Μπορούν να είναι επιμορφούμενοι.

(επιστροφή στην αρχή), (αρχή σελίδας)