Αρχική Σελίδα
 
   

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Οργανωτικοί φορείς
Υπ.Ε.Π.Θ.
Κεντρική Επιτροπή Επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. (Κ.Ε.Ε.Τ.Π.Ε.)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)
Ερευνητικό Ακαδημαικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας υπολογιστών

 

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» ( ΕΠ «ΚτΠ»), το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί, ως Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος, την Πράξη:

"Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση"

η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 1.2 του Άξονα «Παιδεία και Πολιτισμός» του ΕΠ «ΚτΠ»και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Μέχρι τώρα έχει πραγματοποιηθεί επιμόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν στην τάξη. Στο πλαίσιο του έργου έχουν συσταθεί ειδικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί που αναλαμβάνουν την οργάνωση, διεξαγωγή, παρακολούθηση και μετά τη λήξη του προγράμματος, την αξιολόγηση της επιμόρφωσης.
Στην παρούσα φάση του έργου θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση 8.360 ακόμη εκπαιδευτικών καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) μαζί με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) είναι οι δύο φορείς επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου.
Ο παρών δικτυακός κόμβος λειτουργεί για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων στις περιοχές ευθύνης του Π.Ι.

[Αρχή σελίδας]

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι οργανωτικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δομές για την ομαλή υλοποίηση του έργου, με δεδομένη την έκτασή του, περιλαμβάνουν:

Τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ, το οποίο είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Την Κεντρική Επιτροπή Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ΚΕΕΤΠΕ), η οποία έχει συσταθεί στο ΥπΕΠΘ και θα έχει τη συνολική ευθύνη διοίκησης του έργου, συνεπικουρούμενη όπου απαιτείται από Υποεπιτροπές Υποστήριξης (ΥΥ).
    Τους φορείς επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου:
    1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
    2. Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (EAITY).

Τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (ΕΕ).Τους συμμετέχοντες:

α.Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), στις εγκαταστάσεις των οποίων διεξάγονται τα προγράμματα επιμόρφωσης.
β. Τους επιμορφωτές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο που έχει καταρτιστεί και θα ενημερώνεται περιοδικά.
γ. Τις Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες συμβάλλουν, ως προς το σκέλος των αρμοδιοτήτων τους, στην έγκαιρη και απρόσκοπτη διακίνηση σχετικών διοικητικών εγγράφων (Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, κλπ) προς τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους,
δ. Τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων συνεργάζονται με τις ΕΕ, ώστε να διεκπεραιώνεται έγκαιρα τόσο η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων εγγραφής των εκπαιδευτικών, όσο και κάθε απαιτούμενη διαδικασία ενημέρωσης.


[Αρχή σελίδας]

 

Yπ.Ε.Π.Θ.

Το Υπ.Ε.Π.Θ. είναι ο φορέας υλοποίησης.

Νόμιμος Εκπρόσωπος της Πράξης:
Ανδρέας Καραμάνος, Γενικός Γραμματέας ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Υπεύθυνος Πράξης:
Ν. Μπιλάλης, Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σύνδεσμος στη σελίδα του Υπ.Ε.Π.Θ. που αφορά στο έργο.

[Αρχή σελίδας]

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε
(Κ.Ε.Ε.Τ.Π.Ε.)


Η Κεντρική Επιτροπή Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ΚΕΕΤΠΕ) έχει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις ως προς το σχεδιασμό, τη διοίκηση, την οργάνωση της διοίκησης/μηχανισμού υλοποίησης και ελέγχου του έργου.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος:
Ν. Μπιλάλης, Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Μέλη:
Σ. Γκλαβάς,
Αντιπρόεδρος Π.Ι. Πρόεδρος Tμήματος Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Χ. Ζαγούρας,
Καθηγητής Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Διευθυντής Τομέα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ.

 

[Αρχή σελίδας]

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.)


Το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) όπως και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) περιλαμβάνει:
α) το συντονισμό των Επιτροπών Επιμόρφωσης (ΕΕ),
β) την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες του έργου και
γ) τη λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών (Help Desk). Οι περιοχές ευθύνης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι οι ακόλουθες:

Α΄ Αθήνας
Ν. Βοιωτίας
Ν. Ευβοίας
Ν. Λάρισας
Ν. Μαγνησίας
Ν. Καρδίτσας
Ν. Τρικάλων
Ν. Ημαθίας
Ν. Πιερίας
Α΄ Θεσσαλονίκης
Β΄ Θεσσαλονίκης
Ν. Χαλκιδικής
Ν. Φλώρινας
Ν. Γρεβενών
Ν. Δράμας
Ν. Καστοριάς
Ν. Κιλκίς
Ν. Κοζάνης
Ν. Πέλλας
Ν. Σερρών
Ν. Καβάλας
Ν. Ξάνθης
Ν. Ροδόπης
Ν. Έβρου
Ν. Δωδεκάνησου
Ν. Σάμου
Ν. Χίου
Ν. Λέσβου
Ν. Ηρακλείου
Ν. Λασιθίου
Ν. Ρεθύμνου
Ν. Χανίων

Σελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)

Το έργο του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) είναι ίδιο με αυτό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) στις παρακάτω περιοχές ευθύνης:

Ν. Αχαΐας Ν. Ηλείας Ν. Μεσσηνίας Ν. Αρκαδίας
Ν. Λακωνίας Ν. Αργολίδος Ν. Κορινθίας Β' Αθηνών
Γ' Αθηνών Δ' Αθηνών Αν. Αττικής Δυτ. Αττικής
Πειραιώς Ν. Κυκλάδων Ν. Φθιώτιδος Ν. Φωκίδος
Ν. Ευρυτανίας Ν. Αιτωλο/νίας Ν. 'Aρτας Ν. Πρεβέζης
Ν. Ιωαννίνων Ν. Θεσπρωτίας Ν. Κέρκυρας Ν. Λευκάδος
Ν. Κεφαλληνίας Ν. Ζακύνθου    

Σελίδα Ε.Α.Ι.Τ.Υ.

 

 

[Αρχή σελίδας]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1: “Παιδεία & Πολιτισμός”
Μέτρο 1.2: «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»
Τίτλος Έργου:
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤEXNOΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Το Εργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΚΤ)