Αρχική Σελίδα
 
   

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
1-2-2005 έως 31-3-2005

Β' Περιόδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
1-4-2005 έως 31-5-2005

Γ' Περιόδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
1-6-2005 έως 31-7-2005

Δ' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
1-11-2005 έως 18-12-2005

Ε' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
3 -3-2006 έως 16-4-2006

ΣΤ' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
22 -5-2006 έως 16-7-2006

Z' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
22-9-2006 έως 15-11-2006
(Παράταση από 27-1-2007 έως 31-3-2007)

Η' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
1-6-2007 έως 15-7-2007

Θ' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
15-2-2008 έως 18-4-2008

Ι' Περίοδος Πιστοποίησης
12-05-2008 έως 15-07-2008

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΙΑ' Περίοδος Πιστοποίησης

Απόφαση ΙΑ' Περιόδου Πιστοποίησης

(01-03-2009 έως 12-04-2009)

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΕΣΤ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
EΠΙKΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της Πιστοποίησης στη χρήση Τ.Π.Ε. πρέπει:

1. Να μελετήσουν την εγκύκλιο και τους Οδηγούς / Εγχειρίδια Υποστήριξης των Διαδικασιών.

2. Να φροντίσουν ώστε να αποκτήσουν αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης με τον τρόπο που αναλύεται παρακάτω:

A. Απόκτηση Αναγνωριστικού & Κωδικού Πρόσβασης

Ο εκπαιδευτικός πριν από την υποβολή αίτησης πρέπει να αποκτήσει Αναγνωριστικό και Κωδικό Πρόσβασης κάνοντας τις παρακάτω ενέργειες:


Συνδέεται στον κόμβο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
http://epimorfosi.cti.gr/certification
μέσω του διαδικτύου (η πρόσβαση μπορεί να γίνει από την σχολική μονάδα του εκπαιδευτικού ή από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο) και επιλέγει:

«Καταχώριση στοιχείων εκπαιδευτικού».

1. Με κεφαλαία και ελληνικά πληκτρολογεί (χωρίς τόνους) τα ακόλουθα στοιχεία:
Επώνυμο
Αριθμό Μητρώου
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2. Ακολουθεί ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίστηκαν, ως εξής:

Περίπτωση 1η > Ο ενδιαφερόμενος έχει επιμορφωθεί και καταχώρισε ορθά τα στοιχεία:
Αυτόματα του αποδίδονται τα στοιχεία πρόσβασης (δηλ. Αναγνωριστικό και Κωδικός) στο πληροφοριακό σύστημα, για να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην πιστοποίηση.

Περίπτωση 2η > Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιμορφωθεί ή επιμορφώθηκε στην πρώτη περίοδο:


i. Συμπληρώνει αναλυτική φόρμα με τα απαιτούμενα στοιχεία.


ii. Η οικεία Επιτροπή Επιμόρφωσης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (υπηρεσιακό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφονται ο Αριθμός Μητρώου του και το ονοματεπώνυμό του καθώς και σχετικό έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του).


iii. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων ο ενδιαφερόμενος επαναλαμβάνει την ενέργεια 1 και αυτόματα του αποδίδονται Αναγνωριστικό και Κωδικός Πρόσβασης.

Σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης στοιχείων αυτομάτως υποδεικνύεται στον ενδιαφερόμενο το λάθος και αυτός έχει τη δυνατότητα: α) να διαγράψει την αίτησή του ή και β) να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο διαχειριστή του συστήματος.
Η οικεία Επιτροπή Επιμόρφωσης αναλαμβάνει να διαπιστώσει αν ο ενδιαφερόμενος είναι εκπαιδευτικός και να επιβεβαιώσει/ διορθώσει τα στοιχεία του.

Προσοχή: Τα στοιχεία πρόσβασης (Αναγνωριστικό και Κωδικός) αποδίδονται αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (άπαξ) και οι εκπαιδευτικοί με δική τους ευθύνη οφείλουν να φροντίσουν για τη μη απώλειά τους. Τα στοιχεία αυτά είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας του Αναγνωριστικού και του Κωδικού υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης μέσω του συστήματος.

 

3. Να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, όπως αναλύεται παρακάτω:

Β. Αίτηση Συμμετοχής σε Πιστοποίηση

Μετά την απόκτηση αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης ο εκπαιδευτικός υποβάλλει αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


1. Συνδέεται στον κόμβο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
http://epimorfosi.cti.gr/certification
και επιλέγει:
«Είσοδος εκπαιδευτικού».

2. Πληκτρολογεί το Αναγνωριστικό και τον Κωδικό Πρόσβασης που του έχουν αποδοθεί.

3. Ενημερώνεται για τα διαθέσιμα ΚΕΠΙΣ καθώς και για τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ανά ΚΕΠΙΣ.

4. Υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στη διαδικασία την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο ΚΕΠΙΣ που επέλεξε.

5. Εκτυπώνει το έντυπο Π6α (αντίγραφο αίτησης συμμετοχής), το οποίο προσκομίζει με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του κατά την προσέλευσή του στο ΚΕΠΙΣ την ημέρα των εξετάσεων.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιστοποίηση κατατάσσονται σύμφωνα με το χρόνο πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευτικός θέλει να διαγράψει ή τροποποιήσει την αίτηση συμμετοχής, οφείλει να το κάνει τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία Πιστοποίησης που έχει επιλέξει.


Τέλος για την προετοιμασία τους μπορούν να μελετήσουν τα δείγματα ερωτήσεων και το Τεστ Εξοικείωσης.

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Κέντρα Πιστοποίησης (8252/ΚΓ/27-01-2005)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.)

Εγκύκλιος για την Εφαρμογή των Διαδικασιών Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (488/ΚΓ/04-01-2005)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 488/ΚΓ/04-01-2005
ΟΔΗΓΟΙ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποιήση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Οδηγίες Υποστήριξης (Help-File) για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Κατάλογος Πιστοποιημένων ΚΕΠΙΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (218741/ΚΓ/01-03-2004)

Θα υπάρξει και νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Κέντρων Πιστοποίησης.

Εγχειρίδιο Οδηγιών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης Στοιχείων Εκπαιδευτικών από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (12457/ΚΓ/05-02-2004)

Υπουργική Απόφαση για την Εφαρμογή των Διαδικασιών Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (11848/ΚΓ/03-02-2004)

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν δεν αποτελούν ένα πλήρες δείγμα ερωτήσεων, αλλά μόνο ένα μικρό αριθμό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ.

Οι ερωτήσεις που θα περιλαμβάνει ένα τεστ θα είναι κυρίως Ερωτήσεις Εφαρμογών αλλά και μικρός αριθμός Ερωτήσεων Κλειστού Τύπου (Σωστού / Λάθους, Πολλαπλής Επιλογής, Συμπλήρωσης κενού κλπ).

Σε κάθε ερώτηση που αφορά δραστηριότητα, εμφανίζεται μόνο η σωστή απάντηση και όχι ο τρόπος επίλυσής της. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ερωτήσεις αυτές στοχεύουν στην δραστηριοποίηση των επιμορφωθέντων, έτσι ώστε να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα τα αντικείμενα στα οποία επιμορφώθηκαν, και όχι απλά να αναπαράγουν έτοιμες δεξιότητες.

Εξάλλου, είναι πιθανό να γνωρίσουν και δυνατότητες που δεν πρόλαβαν να διδαχθούν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων της επιμόρφωσης.

Στη συνέχεια, με τη σταδιακή δημοσίευση και άλλων ερωτήσεων στο επόμενο διάστημα, θα τεθεί στη διάθεση των εκπαιδευτικών πλήθος αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ερωτήσεων, καθώς και ενδεικτικά ολοκληρωμένα τεστ.

Εισαγωγικές έννοιες
Επεξεργασία Κειμένου
Λογιστικά Φύλλα
Λογισμικό Παρουσίασης
Διαδίκτυο
Επικοινωνία

 

 

ΤΕΣΤ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ

Προκειμένου να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με το περιβάλλον της εφαρμογής ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ένα υποσύνολο 20 ερωτήσεων από ένα αντιπροσωπευτικό τεστ. Στα τεστ εξοικείωσης συμμετέχουν ερωτήσεις κλειστού και μεικτού τύπου.

Για να δοκιμάσετε το τεστ εξοικείωσης με το περιβάλλον πιστοποίησης πρέπει να συνδεθείτε στο πληροφοριακό σύστημα της πιστοποίησης. Εάν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε. Αφού συνδεθείτε κάντε κλικ στην επιλογή ΤΕΣΤ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Σελίδα του ΥΠΕΠΘ σχετικά με την Πιστοποίηση

Σελίδα του ΕΑΙΤΥ σχετικά με την Πιστοποίηση

Ηλεκτρονικό σύστημα Πιστοποίησης

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τον Ιούλιο του 2006 ολοκληρώθηκε και η έκτη φάση της Πιστοποίησης, στους οποίους πρέπει να καταβληθεί το επίδομα των 293,50 ευρώ. Επίσης, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πιστοποιήθηκαν στις προηγούμενες φάσεις και δεν έχουν προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την καταβολή του επιδόματος.
Για την καταβολή του επιδόματος οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποστείλουν στον Ειδικό Λογαριασμό, μέσω των Επιτροπών Επιμόρφωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (έντυπο ατομικών στοιχείων, τιμολόγιο), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία με την Ομάδα Έργου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Οι επιμορφούμενοι αλλά και οι επιμορφωτές θα πρέπει να απευθύνονται αρχικά στην Επιτροπή Επιμόρφωσης. Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος μπορούν να απευθύνονται στο Π.Ι. (Πατώντας πάνω σε κάθε όνομα μπορείτε να στείλετε e-mail)

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Επικοινωνία
1
Α' ΑΘΗΝΑΣ
Τηλ. 210-6018305
Fax 210-6018191

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ
36
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
22
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
55
ΧΑΝΙΩΝ
2
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. 210-6018194
Fax 210-6018191
11
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25
ΚΑΒΑΛΑΣ
54
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
16
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
48
ΣΑΜΟΥ
56
ΧΙΟΥ
17
ΕΒΡΟΥ
Τηλ. 210-6018305
Fax 210-6018191
27
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
31
ΚΟΖΑΝΗΣ
41
ΞΑΝΘΗΣ
47
ΡΟΔΟΠΗΣ
52
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τηλ. 210-6018305
Fax 210-6018191
14
ΔΡΑΜΑΣ
21
ΗΜΑΘΙΑΣ
37
ΛΕΣΒΟΥ
43
ΠΕΛΛΑΣ
49
ΣΕΡΡΩΝ
57
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
18
ΕΥΒΟΙΑΣ
44
ΠΙΕΡΙΑΣ
Τηλ. 210-6018194
Fax 210-6018191
26
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
30
ΚΙΛΚΙΣ
35
ΛΑΡΙΣΑΣ
39
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
50
ΤΡΙΚΑΛΩΝ