Αρχική Σελίδα
 
   

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΣΕ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦOYMENOI

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης έχουν την ευθύνη της διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην περιοχή ευθύνης τους. Γενικά οι Επιτροπές Επιμόρφωσης:

1. Αναλαμβάνουν την αρχική ενημέρωση και τη συνεχή παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία ένταξής τους στα επιμορφωτικά προγράμματα,

2. Εισηγούνται για την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΚΣΕ της περιοχής ευθύνης τους,

3. Παρακολουθούν και αξιολογούν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης,

4. Ενημερώνουν τους υπευθύνους των ΚΣΕ για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και τους Πιστοποιημένους Επιμορφωτές, τους οποίους τα ΚΣΕ θα έχουν επιλέξει από το Μητρώο Επιμορφωτών, για θέματα που σχετίζονται με τη διδακτική χρήση του επιμορφωτικού υλικού, καθώς και για άλλα συναφή με την επιμόρφωση θέματα, και

5. Παρέχουν στήριξη, υλικό και βοήθεια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Κάθε επιτροπή έχει πέντε μέλη, ο αριθμός των οποίων όμως, μπορεί να αυξομειώνεται, ανάλογα με το πλήθος των σχολείων της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αντιστοιχεί τουλάχιστον μια Επιτροπή Επιμόρφωσης σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης λειτουργούν σε χώρους οι οποίοι παραχωρούνται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και λειτουργούν και ως Κέντρα Πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης έχουν υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό, τηλεπικοινωνιακή υποδομή, καθώς και υποστηρικτικό υλικό (πληροφοριακό υλικό και εκπαιδευτικό λογισμικό).

Το επιμορφωτικό υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται στα προγράμματα επιμόρφωσης, παραχωρείται στις ΕΕ και είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα σπουδών που έχει καταρτιστεί από το ΥπΕΠΘ.

Κατάσταση Επιτροπών Επιμόρφωσης

[Αρχή σελίδας]

ΚΣΕ

Η επιμόρφωση υλοποιείται στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) που διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Υπάρχει Μητρώο των ΚΣΕ στο οποίο έχουν ενταχθεί οι φορείς που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υλοποίησης των κύκλων μαθημάτων στους χώρους τους.

Ο κατάλογος Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης είναι ανοικτός και ανανεώνεται ανά περίοδο επιμόρφωσης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν στον κατάλογο των Κ.Σ.Ε. ( προπιστοποιημένα ΚΣΕ) μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με οδηγίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι υπεύθυνοι των πιστοποιημένων Κ.Σ.Ε. επιλέγουν για τα προγράμματα Επιμορφωτές από το Μητρώο Επιμορφωτών, υποβάλλουν στις Ε.Ε. σχέδια προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιήσουν και παραλαμβάνουν από τις Ε.Ε. το επιμορφωτικό υλικό.

Τα τμήματα αποτελούνται από 10-15 επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα και με την πιστοποιημένη δυναμικότητα των Κ.Σ.Ε. Τμήματα αποτελούμενα από λιγότερους των 10 ή περισσότερους των 15 επιμορφούμενων δεν λειτουργούν.

Κατάλογος Πιστοποιημένων Κ.Σ.Ε.

 

[Αρχή σελίδας]

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

Οι επιμορφωτές που αναλαμβάνουν την επιμόρφωση των εκπ/κών έχουν πιστοποιηθεί και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών.

Ο κατάλογος των επιμορφωτών του έργου είναι ανοικτός και ανανεώνεται ανά περίοδο επιμόρφωσης.
Οι επιμορφωτές που επιθυμούν να ενταχθούν στον κατάλογο των πιστοποιημένων επιμορφωτών μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους σύμφωνα με οδηγίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Κατάλογος Επιμορφωτών

 

[Αρχή σελίδας]

 

ΕΠΙΜΟΡΦOYMENOI


Γενικά Στοιχεία Πληροφόρησης
Η Πράξη αυτή έχει μέχρι τώρα επιμορφώσει 76.000 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εγκεκριμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), υπό το συντονισμό και την επίβλεψη σε τοπικό επίπεδο των αντίστοιχων Επιτροπών Επιμόρφωσης (ΕΕ).

Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, λογισμικού παρουσίασης, διαδικτύου και επικοινωνιών. Επίσης, αφορά στην περαιτέρω αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της χρήσης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού, και της καλλιέργειας του τρίπτυχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις

Σκοπός
Σκοπός είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ και να αξιοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητές τους στην αναβάθμιση των διδακτικών μεθόδων, στην αναζήτηση νέων πηγών γνώσης, στην ενεργό συμμετοχή τους σε νέες κοινότητες μάθησης, ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους στον εργασιακό τομέα. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης διαρκεί 48 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 8 εβδομάδες και για τις οποίες απαιτείται παρακολούθηση δύο τρίωρων κύκλων μαθημάτων την εβδομάδα από κάθε επιμορφούμενο. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διακινείται σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) και στις απαιτούμενες ποσότητες προς τις ΕΕ, από τις οποίες το παραλαμβάνουν τα ΚΣΕ και το διανέμουν στους επιμορφούμενους.

Τόπος υλοποιηθεί
Η επιμόρφωση υλοποιείται στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) που διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Τμήματα
Τα τμήματα αποτελούνται από 10-15 επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα και με την πιστοποιημένη δυναμικότητα των ΚΣΕ. Τμήματα αποτελούμενα από λιγότερους των 10 ή περισσότερους των 15 επιμορφούμενων δεν λειτουργούν.

Διαδικασία
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από τις ΕΕ μέσω του Διευθυντή του σχολείου τους για τα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης των ΚΣΕ και, ακολούθως υποβάλλουν , πάλι μέσω του Διευθυντή του σχολείου τους, αιτήσεις προς τις ΕΕ για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι υπηρετούντες στις διοικητικές υπηρεσίες υποβάλλουν αιτήσεις στην ΕΕ της Δ/νσης Εκπαίδευσης που τους εξυπηρετεί.

Στις αιτήσεις αυτές οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν με σειρά προτίμησης τα προγράμματα στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, περιλαμβάνοντας στις αιτήσεις τους μέχρι έξι προτιμήσεις. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει τις προτιμήσεις του για μία και μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης της επιλογής του (π.χ. στην οργανική θέση, στον τόπο διαμονής, κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τις Επιτροπές Επιμόρφωσης στα Κέντρα Πληροφόρησης ή να επισκέπτονται τον Υποστηρικτικό Κόμβο.

Η κατανομή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης, βάσει των προτιμήσεων που έχουν εκφράσει στις αιτήσεις τους, γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Εάν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση της πρώτης προτίμησης του εκπαιδευτικού, αυτός τοποθετείται στη δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ. προτίμησή του με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από τις ΕΕ για την κατανομή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση καμίας από τις προτιμήσεις τους, κατ’ αρχήν θα κατατάσσονται ως επιλαχόντες με το ίδιο σύστημα και, αν τελικά δεν επιλεγούν, θα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για τις επόμενες περιόδους επιμόρφωσης. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν επιλεγεί για μία περίοδο επιμόρφωσης και, στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος, μετατεθούν σε άλλη εκπαιδευτική περιφέρεια, δεν μεταφέρουν το δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα της νέας περιφέρειας, αλλά θα πρέπει (εφόσον το επιθυμούν) να ενταχθούν στη διαδικασία με νέα αίτηση.

Οι περίοδοι επιμόρφωσης ανακοινώνονται έγκαιρα προς όλους τους ενδιαφερόμενους και περιλαμβάνουν κύκλους επιμόρφωσης διάρκειας 2 μηνών (δηλ. κάθε κύκλος έχει συνολική διάρκεια ίση προς τις 8 εβδομάδες του εγκεκριμένου προγράμματος).

Χρηματοδότηση
Για την ουσιαστική απόδοση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, θεωρείται σκόπιμη η κατοχή από τους επιμορφούμενους κατάλληλου εξοπλισμού. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται από την Πράξη με 590 ευρώ. Η χρηματοδότηση γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού και η δεύτερη με την πιστοποίησή του. Με την εγγραφή του εκπαιδευτικού σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, εκδίδεται από το ΚΣΕ και επικυρώνεται από την ΕΕ βεβαίωση απαραίτητη για την καταβολή του πρώτου μέρους της χρηματοδότησης. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος, εκδίδεται από το ΚΣΕ βεβαίωση παρακολούθησης, που επικυρώνεται από την ΕΕ, η οποία όμως δε συνιστά έγγραφο πιστοποίησης.

Υποχρέωση παρακολούθησης - Παρουσίες
Η παρουσία των επιμορφούμενων διαπιστώνεται με διαδικασία η οποία προβλέπεται από το σύστημα διαχείρισης της Πράξης. Δίνεται στους επιμορφούμενους το δικαίωμα απουσιών έως το 10% των διδακτικών ωρών, δηλαδή το ανώτερο 5 απουσίες, οπότε κατ’ ελάχιστο πρέπει να παρακολουθήσουν 43 πλήρεις διδακτικές ώρες.
Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, παρέχεται η δυνατότητα διακοπής της παρακολούθησης, κατόπιν σχετικής αίτησης του επιμορφούμενου, η οποία εξετάζεται από την ΕΕ ως πρωτοβάθμιο όργανο και στη συνέχεια από την ΚΕΕΤΠΕ. Στην περίπτωση αυτή ο επιμορφούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πάλι αίτηση παρακολούθησης, χωρίς προφανώς να δικαιούται εκ νέου την πρώτη δόση χρηματοδότησης η οποία θα του έχει ήδη καταβληθεί.

 

 

[Αρχή σελίδας]