Σας ενημερώνουμε ότι εντός του Δεκεμβρίου επίκειται η έκδοση των βεβαιώσεων πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση».

........ περισσότερα

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

23/07/2009

[Έγγραφο]

 

Ανακοίνωση για τις αμοιβές Επιμορφωτών / Συντονιστών / Καταχωριστών Δημοσίων Κ.Σ.Ε.

Στο πλαίσιο της Πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" απασχολήθηκαν, από τον Μάιο 2006, δημόσιοι υπάλληλοι ως επιμορφωτές Δημοσίων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) ή συντονιστές Δημοσίων Κ.Σ.Ε. ή καταχωριστές Δημοσίων Κ.Σ.Ε. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΕΠΘ έχει ξεκινήσει την έκδοση των επιταγών τους και την αποστολή τους με courier προς τις Επιτροπές Επιμόρφωσης. Για την παραλαβή τους οι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Επιτροπές Επιμόρφωσης.

Υπενθυμίζουμε πως λόγω της λήξης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, οι επιταγές θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους

έως και τις 26-6-2009.

 

Ενημέρωση Συντονιστών, Επιμορφωτών & Καταχωριστών

για την αμοιβή τους

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Κοινωνία της Πληροφορίας» υλοποιείται η Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η επιμόρφωση ολοκληρώθηκε το 2005.

 Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Πράξης απασχολήθηκαν δημόσιοι υπάλληλοι παρέχοντας «κατά μόνας» εργασία, πέρα από τα συνήθη καθήκοντα τους, ως επιμορφωτές Δημοσίων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) ή συντονιστές Δημοσίων Κ.Σ.Ε. ή καταχωριστές Δημοσίων Κ.Σ.Ε. για τους οποίους δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς την καταβολή της αμοιβής τους.

Από το 2006 την επιμόρφωση υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΕ) ΚΠΣ με την Πράξη "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΠΕ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)  ΕΠΕΑΚ ΙΙ.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. (Ε.Υ.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων αξιοποιεί δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα πέραν των προβλεπόμενων από την υπηρεσιακή τους θέση αλλά και μέλη ΔΕΠ και ιδιώτες.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3408/2005 τον οποίο εισηγήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών) προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή μέσω Κ.Υ.Α. μόνο για όσους δημόσιους υπαλλήλους παρέχουν έργο στο πλαίσιο συλλογικού οργάνου, ενώ δε δίνεται η δυνατότητα πρόσθετης αμοιβής σε όσους εκτελούν «κατά μόνας» εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα. Επισημαίνεται ότι η Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, τα Τεχνικά δελτία Έργου και Υποέργων καθώς και η απόφαση ένταξης της Πράξης, προηγηθήκαν της τροποποίησης του Ν. 3205/2003.

Στο πλαίσιο της Πράξης "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΠΕ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ", απασχολήθηκαν από τον Μάιο 2006 έως και 30-6-2008 δημόσιοι υπάλληλοι παρέχοντας «κατά μόνας» εργασία, πέρα από τα συνήθη καθήκοντα τους, ως επιμορφωτές Δημοσίων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) ή συντονιστές Δημοσίων Κ.Σ.Ε. ή καταχωριστές Δημοσίων Κ.Σ.Ε. και των οποίων την αμοιβή δεν μπορεί να καταβάλει η Υπηρεσία μας, λόγω των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω.

Απαιτείται η ψήφιση, έως τη λήξη του Έργου, νομοθετικής ρύθμισης που έχει κατατεθεί από το ΥΠΕΠΘ, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα πληρωμής των δεδουλευμένων στους ανωτέρω δικαιούχους.»
   
     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

            Θεόδωρος Κομνηνός

 

Επείγουσα Ανακοίνωση Παραλαβής Επιταγών

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση» (Έργο ΙΙ), θα πρέπει να επικοινωνήσουν επειγόντως με τις αρμόδιες Επιτροπές Επιμόρφωσης για να παραλάβουν τις επιταγές τους . Το ίδιο ισχύει και για όσους από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς έχουν επιτύχει στην πιστοποίηση

Σε αντίθετη περίπτωση οι Επιτροπές Επιμόρφωσης θα προωθήσουν την ακύρωση των εν λόγω επιταγών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ      [Υπουργική Απόφαση]

 

Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Από 01-09-2008 έως 11-10-2008.

Πρόκειται για την 5η και τελευταία περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης του Έργου ΙΙ η οποία θα διεξάγεται με προγραμματισμένες πιστοποιήσεις από την 01-09-2008 μέχρι και την 11-10-2008. Την περίοδο αυτή, οι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση που αποτύχουν θα έχουν την δυνατότητα να προσπαθήσουν συνολικά 3 φορές. Ο ανώτερος αριθμός των προσπαθειών πιστοποίησης για κάθε εκπαιδευτικό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που ανεπιτυχώς προσήλθαν για πιστοποίηση 1 ή 2 φορές στο πλαίσιο του Έργου Ι και επιθυμούν να πιστοποιηθούν στο Έργο ΙΙ.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από τις 20-08-2008 για τα διαθέσιμα προγράμματα στην ιστοσελίδα  http://epimorfosi.cti.gr/certification.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση», (Έργο ΙΙ) του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και δεν έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (Έργο Ι) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχουν δικαίωμα να προσέλθουν προς πιστοποίηση στο Έργο ΙΙ χωρίς να δικαιούνται το εκπαιδευτικό επίδομα με την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησής τους.
 
Τονίζεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι καταστάσεις που θα λάβει ο Ειδικός Λογαριασμός της ΕΥΕ με τους πιστοποιηθέντες εκπαιδευτικούς να αναφέρουν αν επιμορφώθηκαν και σε ποιο Έργο καθώς και σε ποιο Έργο πιστοποιήθηκαν.

[Εγκύκλιος]

 

Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ μόνο για τους νομούς
Δωδεκανήσου, Λέσβου, Κυκλάδων, Αργολίδας και Αρκαδίας

[Εγκύκλιος]

Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
[Εγκύκλιος]

Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
[Εγκύκλιος]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
[Υπουργική Απόφαση και το πλήρες Μητρώο]

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΣΕ
[Κείμενο Σύμβασης]

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

για τους Νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και Λέσβου
ΠΡΟΣΟΧΗ Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν
στο e-mail eskalts@pi-schools.gr
και ταχυδρομικά στη διεύθυνση
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μεσογείων 396, 15341, Αγ. Παρασκευή
(για το έργο της Επιμόρφωσης 35000 Εκπαιδευτικών)
μέχρι την Τρίτη 15-4-2008 (Ημ/νια Παραλαβής)
[Πίνακες]

Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
[Εγκύκλιος]

Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
[Εγκύκλιος]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ Β' ΠΕΡΙΟΔΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
[Εγκύκλιος] [Υπουργική Απόφαση]

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
[Κοινή Υπουργική Απόφαση]

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΕΠΙΣ
[Υπουργική Απόφαση 4225/18-6-2007]

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
[Υπουργική Απόφαση 4213/18-6-2007]

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΚΣΕ
[Υπουργική Απόφαση 4219/18-6-2007]

ΜΗΤΡΩΟ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
[Υπουργική Απόφαση 4220/18-6-2007]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

B' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2η Περίοδος Πιστοποίησης Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης. Έναρξη 15 Ιουνίου 2007 [Εγκύκλιος]

ΕΝΑΡΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό ξεκινά η υλοποίηση και της δεύτερης φάσης της Πράξης, που αφορά στην πιστοποίηση των εκπαιδευτικών.

[Εγκύκλιος Πιστοποίησης]

[Παράρτημα Α' Οδηγός ενημέρωσης Εκπαιδευτικών]
[Παράρτημα Β' Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων]

[Ενημερωτικό σημείωμα προς τις Επιτροπές Επιμόρφωσης]
[Οδηγός χρήσης MIS για τις Επιτροπές Επιμόρφωσης]

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πιέστε εδώ για να ανοίξετε ή να "κατεβάσετε" το συμπιεσμένο αρχείο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(Υπουργική Απόφαση 6855/7-11-2006)

Πιέστε εδώ για να ανοίξετε ή να "κατεβάσετε" το συμπιεσμένο αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ( Κ.Σ.Ε. )

Η ανανέωση-συμπλήρωση του Μητρώου ΚΣΕ θα εγκριθεί με Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Μητρώο Κ.Σ.Ε. που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» εξακολουθεί να ισχύει, με την προϋπόθεση της εκ νέου πιστοποίησης των συμμετεχόντων σε αυτό φορέων, από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ. αριθμ. 1511/29-03-2006 εγκυκλίου του ΥπΕΠΘ και της παρούσας πρόσκλησης.
Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Ε.Υ.Ε/ Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. /Υπ.Ε.Π.Θ., η οποία στο πλαίσιο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ανακοινώνει το σχετικό προγραμματισμό διεξαγωγής. Η επιμόρφωση θα στοχεύει στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων στη χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση.

Οι φορείς που θα δηλώσουν ενδιαφέρον και θα ενταχθούν στο μητρώο Κ.Σ.Ε. της πράξης, θα έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς των ελληνικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, που πρόκειται να οργανωθούν σε εθνική κλίμακα.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της παρούσας είναι οι υποψήφιοι φορείς να λειτουργούν ως ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Π.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., στα οποία λειτουργούν τμήματα Πληροφορικής, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής, Επιστημονικές Ενώσεις, Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης.

Υπουργική απόφαση και συνοδευτικά έγγγραφα:
[Αρχείο zip που περιέχει αρχεία Word (1,4 MB)]
[Αρχείο zip που περιέχει αρχεία pdf (2 MB)]
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 1-12-2006

 

ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Κ.Σ.Ε. 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από τα Μητρώο πιστοποιημένων ΚΣΕ της πράξης του μέτρου 1.2 του Ε.Π. της ΚτΠ, η παρακάτω Υπουργική Απόφαση εγκρίνει τα ΚΣΕ που φαίνονται στο παράρτημα της για να υλοποιήσουν την πρώτη περίοδο Επιμόρφωσης της παρούσας πράξης του ΕΠΕΑΕΚ.

[Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Μητρώου ΚΣΕ]
[Παράρτημα (Πίνακας Μητρώου)]

 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α' ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Με την υπ’ αριθμ.1512/29-03-2006 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. έχει καθορισθεί η έναρξη του έργου της «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση».
Στόχος του έργου αυτού είναι η επιμόρφωση και πιστοποίηση 35.000 εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια και υλοποιείται με πόρους του «2ου Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» ως συνέχεια του προηγούμενου αντίστοιχου έργου που υλοποίησε το ΥπΕΠΘ, το οποίο όμως υλοποιήθηκε με πόρους του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας».

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το χρονοδιάγραμμα για την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης έχει ως εξής:

Έναρξη Προετοιμασίας 30/3/2006
Πιστοποίηση Αιθουσών 12/4/2006
Υποβολή Προγραμμάτων 17/4/2006
Έγκριση Προγραμμάτων 19/4/2006
Αιτήσεις Εκπαιδευτικών 6/5/2006
Κλήρωση 7/5/2006
Εγγραφές Επιτυχόντων 12/5/2006
Εγγραφές Επιλαχόντων 14/5/2006
Λήξη Προετοιμασίας 14/5/2006
Έναρξη Μαθημάτων 15/5/2006
Λήξη Μαθημάτων 30/7/2006

 

Υλικό Ενημέρωσης

Γενικές Οδηγίες

Υπουργική Απόφαση έγκρισης μητρώου επιμορφωτών Υ.Α. 1468/28-3-2006

Πλήρες αρχείο επιμορφωτών, όπως εγκρίθηκε με την παραπάνω Υ.Α. (Συμπιεσμένο αρχείο xls, 212 KB)