ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


A

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Α΄ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ Β΄ΚΠΣ

Το χρονικό διάστημα 1996-1999 το Παρατηρητήριο Μετάβασης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο του Α΄ ΕΠΕΑΕΚ του Β΄ΚΠΣ (Ενέργεια 1.1ε: Επαγγελματικός Προσανατολισμός) υλοποίησε το Έργο "Ανάπτυξη Μονάδας Παρατηρητηρίου των Αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγορά Εργασίας" συνολικού προϋπολογισμού 101.427.000 δραχμών (το Έργο συγχρηματοδοτείθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο). Το 1998, στο πλαίσιο του Έργου, το Παρατηρητήριο Μετάβασης υλοποίησε την πρώτη έρευνα αποφοίτων με τίτλο:

1η ΄Έρευνα Αποφοίτων: Έρευνα Αποφοίτων Μεταγυμνασιακής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σχ. έτους 1988-89), οι οποίοι δεν συνέχισαν σπουδές σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Β΄ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ Γ΄ ΚΠΣ

Στο χρονικό διάστημα 2006-2008 το Παρατηρητήριο Μετάβασης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υλοποίησε το Έργο "Ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου Μετάβασης Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας". Το Έργο αυτό ήταν ενταγμένο στην Ενέργεια 2.4.1 "Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός" του Μέτρου 2.4 "Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας" του B' ΕΠΕΑΕΚ του Γ' ΚΠΣ. Το Έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό 482.538,65 ευρώ και συγχρηματοδοτείθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο. Στο πλαίσιο του Έργου το Παρατηρητήριο Μετάβασης υλοποίησε τη δεύτερη έρευνα αποφοίτων με τίτλο:

2η Έρευνα Αποφοίτων : Έρευνα Απασχόλησης Αποφοίτων Ανώτερου Κύκλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΕ-Ενιαίο Λύκειο)

Επιπλέον στο πλαίσιο του ίδιου έργου υλοποιήθηκαν και οι εξής έρευνες:

3η Έρευνα Μαθητικής Διαρροής : Η Μαθητική Διαρροή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ) [αποτελεί την τρίτη κατά σειρά έρευνα μαθητικής διαρροής του Παρατηρητηρίου Μετάβασης και εξετάζει τη μαθητική διαρροή των μαθητών που γράφτηκαν στην Α΄τάξη (Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου, ΤΕΕ) το σχολικό έτος 2000-01].

4η Έρευνα Μαθητικής Διαρροής : Η Μαθητική Διαρροή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ) [αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά έρευνα μαθητικής διαρροής του Παρατηρητηρίου Μετάβασης και εξετάζει τη μαθητική διαρροή των μαθητών που γράφτηκαν στην Α΄τάξη (Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου, ΤΕΕ) το σχολικό έτος 2003-04 (η συλλογή των στοιχείων έγινε για πρώτη φορά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής)].

Διαχρονική Έρευνα Εκπαιδευτικών και Επαγγελματικών Επιλογών Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ φάση)

Σύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕΕ με την Αγορά Εργασίας

Έρευνα Επιλογών των Μαθητών στα Μηχανογραφικά Δελτία των Πανελληνίων Εξετάσεων και Συσχέτισής τους με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ)"

Το ΕΣΠΑ 2007-13 αποτελεί συνέχεια του Γ΄ ΚΠΣ (2000-06) για την περίοδο 2007-13 και συνιστά το βασικό πλαίσιο υποβολής προτάσεων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του το Παρατηρητήριο Μετάβασης προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο ΕΣΠΑ για την υλοποίηση τεσσάρων ερευνών:

3η Έρευνα Αποφοίτων (απόφοιτοι σχολικού έτους 2008-09)
: Έρευνα Απασχόλησης Αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης [ Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ), Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) ]
Πρόκειται για την τρίτη Έρευνα Αποφοίτων του Παρατηρητηρίου Μετάβασης η οποία την φορά αυτή θα αφορά μόνο τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η έρευνα θα έχει δύο φάσεις. Στην Α΄ φάση (άνοιξη του 2009) θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο στην τάξη 8.000 περίπου τελειόφοιτοι ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ του σχολικού έτους 2008-09. Στη Β΄ φάση της έρευνας [ 3 περίπου χρόνια αργότερα (άνοιξη του 2012) ] τα ίδια άτομα θα δώσουν στοιχεία σε τηλεφωνική συνέντευξη για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές που ακολούθησαν μετά το σχολείο.

5η Έρευνα Μαθητικής Διαρροής: Η Μαθητική Διαρροή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ)
Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά έρευνα καταγραφής της μαθητικής διαρροής του Παρατηρητηρίου Μετάβασης, τη δεύτερη μέσω διαδικτύου, η οποία θα διεξαχθεί στις αρχές του 2011 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) και θα διερευνήσει τη μαθητική διαρροή των μαθητών που γράφτηκαν στην Α΄τάξη (Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου, ΤΕΕ) το σχολικό έτος 2006-07.

Έρευνα για την Κοινωνική ένταξη και την Απασχόληση των Αποφοίτων μαθητών με Αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής και ΕΑΕ.
Πρόκειται για ποιοτική έρευνα (συνεντεύξεις με ημιδομημένα ερωτηματολόγια σε αποφοίτους με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). H έρευνα θα διεξαχθεί το 2010 (Μάρτιο-Απρίλιο). Διαχρονική Έρευνα Εκπαιδευτικών και Επαγγελματικών Επιλογών Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Φάση).

Πρόκειται για έρευνα τύπου panel, στο πλαίσιο της οποίας αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών Γ΄ Γυμνασίου σχ. έτους 2006-07 διερευνάται σε διαδοχικές φάσεις. Η Α΄ φάση της έρευνας διεξήχθη στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 6.727 μαθητών Γ΄ Γυμνασίου σχ. έτους 2006-07, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο στην τάξη. Η Β΄ φάση (προσωπικές συνεντεύξεις με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου στα άτομα του δείγματος της Α΄ φάσης) θα διεξαχθεί το 2010 (Μάρτιο-Απρίλιο).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ)

 

2009

2010

2011

2012

1

3η  Έρευνα Αποφοίτων (απόφοιτοι σχ. Έτους 2008-09):   Έρευνα Απασχόλησης Αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης   [ΕΠΑ.Λ, (ΕΠΑ.Σ)].

Α΄
φάση

 

 

 

 

 

Β΄
φάση

 

2

5η Έρευνα Μαθητικής Διαρροής   (Γενιά μαθητών 2006-07):  
Η Μαθητική Διαρροή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Έρευνα για την Κοινωνική ένταξη και την Απασχόληση των Αποφοίτων μαθητών με Αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής και ΕΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Διαχρονική Έρευνα Εκπαιδευτικών  και Επαγγελματικών Επιλογών Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ φάση)