Γενικές Πληροφορίες για τους Επιμορφούμενους
Διδακτικό υλικό για την ενότητα  Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Σύνδεσμοι (Links) σχετικοί με το έργο
Νέες Πληροφορίες  στη Σελίδα
Επικοινωνία με την ομάδα έργου
English version Version francaise
 

Τελευταία Ενημέρωση:
5 /2/2004

   
ΕΠΙΜΟΡΦOYMENOI
   
Γενικά Στοιχεία Πληροφόρησης
Η Πράξη αυτή προβλέπει την επιμόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εγκεκριμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), υπό το συντονισμό και την επίβλεψη σε τοπικό επίπεδο των αντίστοιχων Επιτροπών Επιμόρφωσης (ΕΕ). Οι επιμορφούμενοι, με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, θα αποζημιωθούν για κάλυψη πραγματικών αναγκών, που θα ανακύψουν από το επιμορφωτικό πρόγραμμα και σχετίζονται με την πρακτική άσκηση στις ΤΠΕ. Η πρώτη φάση της Πράξης θα υλοποιηθεί στη διετία 2002-2003.

Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, λογισμικού παρουσίασης, διαδικτύου και επικοινωνιών. Επίσης, αφορά στην περαιτέρω αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της χρήσης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού, και της καλλιέργειας του τρίπτυχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις

Σκοπός είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ και να αξιοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητές τους στην αναβάθμιση των διδακτικών μεθόδων, στην αναζήτηση νέων πηγών γνώσης, στην ενεργό συμμετοχή τους σε νέες κοινότητες μάθησης, ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους στον εργασιακό τομέα. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης διαρκεί 48 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 8 εβδομάδες και για τις οποίες απαιτείται παρακολούθηση δύο τρίωρων κύκλων μαθημάτων την εβδομάδα από κάθε επιμορφούμενο. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διακινηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) και στις απαιτούμενες ποσότητες προς τις ΕΕ, από τις οποίες θα το παραλαμβάνουν τα ΚΣΕ και θα το διανέμουν στους επιμορφούμενους.

Πού θα υλοποιηθεί
Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) που διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Τα τμήματα θα αποτελούνται από 10-15 επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα και με την πιστοποιημένη δυναμικότητα των ΚΣΕ. Τμήματα αποτελούμενα από λιγότερους των 10 ή περισσότερους των 15 επιμορφούμενων δεν θα λειτουργήσουν.

Με ποια διαδικασία
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από τις ΕΕ μέσω του Διευθυντή του σχολείου τους για τα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης των ΚΣΕ και, ακολούθως, υποβάλλουν αιτήσεις προς τις ΕΕ, και πάλι μέσω του Διευθυντή του σχολείου όπου υπηρετούν, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι υπηρετούντες στις διοικητικές υπηρεσίες υποβάλλουν αιτήσεις στην ΕΕ της Δ/νσης Εκπαίδευσης που τους εξυπηρετεί.

Στις αιτήσεις αυτές οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να δηλώσουν με σειρά προτίμησης τα προγράμματα στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, περιλαμβάνοντας στις αιτήσεις τους μέχρι έξι προτιμήσεις. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει τις προτιμήσεις του για μία και μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης της επιλογής του (π.χ. στην οργανική θέση, στον τόπο διαμονής, κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επικοινωνούν με τις Επιτροπές Επιμόρφωσης στα Κέντρα Πληροφόρησης ή να επισκέπτονται τον Υποστηρικτικό Κόμβο.

Η κατανομή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης, βάσει των προτιμήσεων που έχουν εκφράσει στις αιτήσεις τους, γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Εάν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση της πρώτης προτίμησης του εκπαιδευτικού, αυτός τοποθετείται στη δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ. προτίμησή του με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από τις ΕΕ για την κατανομή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση καμίας από τις προτιμήσεις τους, κατ’ αρχήν θα κατατάσσονται ως επιλαχόντες με το ίδιο σύστημα και, αν τελικά δεν επιλεγούν, θα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για τις επόμενες περιόδους επιμόρφωσης. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν επιλεγεί για μία περίοδο επιμόρφωσης και, στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος, μετατεθούν σε άλλη εκπαιδευτική περιφέρεια, δεν μεταφέρουν το δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα της νέας περιφέρειας, αλλά θα πρέπει (εφόσον το επιθυμούν) να ενταχθούν στη διαδικασία με νέα αίτηση.

Οι περίοδοι επιμόρφωσης θα ανακοινώνονται έγκαιρα προς όλους τους ενδιαφερόμενους και θα περιλαμβάνουν κύκλους επιμόρφωσης διάρκειας 2 μηνών (δηλ. κάθε κύκλος θα έχει συνολική διάρκεια ίση προς τις 8 εβδομάδες του εγκεκριμένου προγράμματος).

Πιστοποίηση
Η διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ θα υλοποιηθεί στα Κέντρα Πιστοποίησης, τα οποία θα είναι πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ΑΕΙ και ΤΕΙ, που θα επιλεγούν με ανοικτή διαδικασία.

Χρηματοδότηση
Για την ουσιαστική απόδοση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, θεωρείται σκόπιμη η κατοχή από τους επιμορφούμενους προσωπικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται από την Πράξη με 590 ευρώ. Η χρηματοδότηση γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού και η δεύτερη με την πιστοποίησή του. Με την εγγραφή του εκπαιδευτικού σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, εκδίδεται από το ΚΣΕ και επικυρώνεται από την ΕΕ βεβαίωση απαραίτητη για την καταβολή του πρώτου μέρους της χρηματοδότησης. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος, εκδίδεται από το ΚΣΕ βεβαίωση παρακολούθησης, που επικυρώνεται από την ΕΕ, η οποία όμως δε συνιστά έγγραφο πιστοποίησης.

Υποχρέωση παρακολούθησης - Παρουσίες
Η παρουσία των επιμορφούμενων διαπιστώνεται με διαδικασία η οποία προβλέπεται από το σύστημα διαχείρισης της Πράξης. Δίνεται στους επιμορφούμενους το δικαίωμα απουσιών έως το 10% των διδακτικών ωρών, δηλαδή το ανώτερο 5 απουσίες, οπότε κατ’ ελάχιστο πρέπει να παρακολουθήσουν 43 πλήρεις διδακτικές ώρες.

Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, παρέχεται η δυνατότητα διακοπής της παρακολούθησης, κατόπιν σχετικής αίτησης του επιμορφούμενου, η οποία εξετάζεται από την ΕΕ ως πρωτοβάθμιο όργανο και στη συνέχεια από την ΚΕΕΤΠΕ. Στην περίπτωση αυτή ο επιμορφούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πάλι αίτηση παρακολούθησης, χωρίς προφανώς να δικαιούται εκ νέου την πρώτη δόση χρηματοδότησης η οποία θα του έχει ήδη καταβληθεί.

Επικοινωνία
Για διοικητικά θέματα οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να απευθύνονται αρχικά στην Επιτροπή Επιμόρφωσης στην οποία υπάγεται το πρόγραμμα που παρακολουθούν. Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος μπορούν να απευθύνονται στο Π.Ι.
Τηλεφωνικές πληροφορίες παρέχουν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (καθημερινά, εργάσιμες ημέρες, 9.30-13.00):

Αγγελική Αγγελοπούλου
στο τηλέφωνο . 010 - 60.18.301
email: ktp4@pi-schools.gr

Στα πλαίσια του Help Desk υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας των επιμορφούμενων με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την απάντηση εκπαιδευτικών ερωτήσεων που αφορούν στην ύλη της επιμόρφωσης. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να στείλετε email πατώντας εδώ αναφέροντας πριν το ερώτημα σας τα παρακάτω στοιχεία:

1. Ονοματεπώνυμο
2. Ειδικότητα
3. Οργανική θέση
4. ΚΣΕ στο οποίο παρακολουθείτε το πρόγραμμα
5. Κωδικό προγράμματος ή ημέρες και ώρες που πργαματοποιείται

Το ερώτημα σας πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της ύλης την οποία παρακολουθείτε.

 
     
Ευρωπαική Επιτροπή Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ερευνητικό Ακαδημαικό Ινστιτούτο  Τεχνολογίας Υπολογιστών Ελληνική Δημοκρατία