ΕΡΕΥΝΑ

"ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ"

(ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1997/98)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣ Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΕΑΣ Εκπαιδευτικός, αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΡΕΤΑΚΟΥ Εκπαιδευτικός, αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΑΘΗΝΑ 2001


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

DOWNLOAD:    ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   /    ΠΙΝΑΚΕΣΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

        Έρευνα του Π.Ι. για τη μέτρηση της μαθητικής διαρροής, η οποία διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο το 1994, έδειξε ότι οι μαθητές που γράφτηκαν στη Α΄ Γυμνασίου τις χρονιές 1987-88, 1989-90 και 1991-92 εγκατέλειψαν κατά μέσο όρο το σχολείο σε ποσοστά 12,60%, 11,60% και 9,60% αντιστοίχως. Αυτό δείχνει ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό μαθητών που εγγράφονται στο Γυμνάσιο διακόπτουν τη φοίτηση, μάλιστα η συντριπτική πλειονότητα πολύ πρόωρα (1), χωρίς να πάρουν απολυτήριο και αντιμετωπίζουν όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Χωρίς δηλαδή τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πλήρως την προσωπικότητά τους, να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας και να λειτουργήσουν αποδοτικά ως ενεργά άτομα μέσα στην κοινωνία.

       Τα παραπάνω ποσοστά βέβαια δεν διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα ποσοστά μέσης μαθητικής διαρροής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2), ούτε είναι αποθαρρυντικά εάν συγκριθούν με τα αντίστοιχα ποσοστά που προέκυψαν σε έρευνα στις αρχές της δεκαετίας του 1980, που εμφάνιζε μαθητική διαρροή της τάξης του 20% (3). Δεν μπορούν όμως να θεωρηθούν αμελητέα σε μια εποχή αυξημένου κινδύνου ανεργίας και άλλων μορφών αποκλεισμού των νέων με ανεπαρκή προσόντα, σε μια εποχή κατά την οποία ελάχιστη προϋπόθεση για την εύρεση μιας "μέσης" εργασίας ή μιας θέσης για κατάρτιση αποτελεί το απολυτήριο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αυτή η "ελάχιστη μαθησιακή πλατφόρμα" (4) μεταφράζεται ουσιαστικά στις ακόλουθες "νέες βασικές δεξιότητες": αναγνωστική και μαθηματική ικανότητα, ικανότητα λύσης ημιδομημένων προβλημάτων, ικανότητα εργασίας σε ομάδα με άτομα ποικίλης προέλευσης, ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, ικανότητα χρήσης υπολογιστή, ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου στην Αγγλική γλώσσα καθώς και ικανότητα για δια βίου μάθηση (5).

       Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το Ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 23 και 24-3-2000 στη Λισσαβώνα, για πρώτη φορά ιεράρχησε τα θέματα εκπαίδευσης/κατάρτισης στην κορυφή της αντζέντας, προτείνοντας μεταξύ άλλων "μείωση μέχρι το 2010 στο ½ του αριθμού των ατόμων 18-24 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τον α΄ κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν συμμετέχουν σε προγράμματα περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης" (6).

        Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλονται τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της μαθητικής διαρροής. Με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό ανοίγουν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία έχουν στόχο να διευκολύνουν την επιστροφή στο σχολείο των νέων εκείνων που το εγκατέλειψαν πρόωρα και που, έχοντας ήδη βιώσει την αποτυχία και την ανεργία, συνειδητοποιούν την αξία της εκπαίδευσης ως εγγύησης εργασίας (7).

        Βέβαια είναι πολύ σημαντικότερη η έμφαση στην πρόληψη του προβλήματος, που σχετίζεται με τη σχολική αποτυχία και την ισότητα ευκαιριών. Εφόσον είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των μαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο πρόωρα (χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης γονέων, χαμηλές σχολικές επιδόσεις) (8), δεν είναι δύσκολο να εντοπιστούν έγκαιρα οι συγκεκριμένοι μαθητές. Η δυσκολία έγκειται στη λήψη των μέτρων εκείνων, που όχι απλώς θα αμβλύνουν τις κοινωνικά προσδιορισμένες εκπαιδευτικές ανισότητες, αλλά δεν θα τις αφήσουν καθόλου να εκδηλωθούν. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε οι νέοι να αναπτύξουν εκείνες τις νοητικές ικανότητες και παρωθητικές δυνάμεις, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή σχολική τους φοίτηση, την ισότιμη συμμετοχή τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

        Η παρούσα έρευνα αφορά στην καταγραφή της μαθητικής διαρροής στο Γυμνάσιο και αποτελεί τακτή δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου Μετάβασης των Αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγορά Εργασίας, το οποίο εδρεύει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Προβλέπεται να διεξάγεται, στο εξής, κάθε τρία χρόνια, με στόχο τη συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων για το μέγεθος της μαθητικής διαρροής και την κατανομή της κατά τάξη, φύλο, αστικότητα, νομό και γεωγραφικό διαμέρισμα.

        Η πτωτική τάση της μαθητικής διαρροής, που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Οι αυξημένες δυνατότητες πληροφόρησης που έχει το άτομο, ακόμη και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για όσο το δυνατόν περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση, η γενικότερη άνοδος του επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσμού, αλλά και η άνοδος του οικονομικού επιπέδου της οικογένειας, είναι παράγοντες που ευνοούν τη συνέχιση των σπουδών.

        Είναι πιθανό, βέβαια, η πτωτική τάση της μαθητικής διαρροής να μη συνεχιστεί με τόσο ταχείς ρυθμούς, λόγω των μεταβολών στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού με τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ολοένα περισσότερων παιδιών αλλοδαπών και παλιννοστούντων Ελλήνων (από χώρες κυρίως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Αλβανίας), τα οποία είναι φυσικό να αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα γλώσσας και προσαρμογής στο ελληνικό σύστημα.

        Πρόσφατα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (9) εμφανίζουν για το διάστημα 1996-2000 αύξηση του ποσοστού των μαθητών με ιδιαιτερότητες (αλλοδαποί, παλιννοστούντες, τσιγγάνοι, μουσουλμάνοι) κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (από 6% σε 8%). Η ραγδαία -για τόσο μικρό διάστημα- αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 300% περίπου του ποσοστού των αλλοδαπών μαθητών, και ιδιαίτερα στην αύξηση κατά 400% του ποσοστού των αλβανικής καταγωγής μαθητών, οι οποίοι αποτελούν το 80% των αλλοδαπών στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των Αλβανών μαθητών την τελευταία τετραετία αυξήθηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από 7.083 σε 33.615 (26.532 μαθητές), στη δευτεροβάθμια από 2.192 σε 12.877 (10.685 μαθητές), και η αύξηση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί λόγω της διαδικασίας συνένωσης των οικογενειών (αλλοδαπών και παλιννοστούντων) που βρίσκεται σε εξέλιξη (10).

        Η ενδεχόμενη χαμηλή επίδοση πολλών από αυτά τα παιδιά, σε συνδυασμό με το μη ευνοϊκό οικογενειακό εκπαιδευτικό υπόστρωμα (αδιαφορία γονέων, άγνοια της ελληνικής γλώσσας, προβλήματα διαβίωσης) και το χαμηλό οικονομικό επίπεδο, ενδέχεται να τα οδηγήσουν σε πρόωρη διακοπή της φοίτησης κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το πρόβλημα εμφανίζεται προς το παρόν, εντυπωσιακά, στη σημαντική υποχώρηση του αριθμού των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών όσο ανερχόμαστε στις βαθμίδες της εκπαίδευσης (11).

        Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη μαθητική διαρροή, όπως ήδη αναφέρθηκε, μόνο στο Γυμνάσιο. Όμως στο μέλλον προβλέπεται να επεκταθεί και στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες: Δημοτικό, Ενιαίο Λύκειο και ΤΕΕ, ώστε να υπάρξει σφαιρικότερη εικόνα του προβλήματος και επομένως τεκμηρίωση για μια συνεκτική πολιτική αντιμετώπισής του.
B. ΣΧΕΔΙΑΣΜOΣ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ

1. Ιστορικό

        Η έρευνα καταγραφής της μαθητικής διαρροής στον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) διεξήχθη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για πρώτη φορά το 1994, με χρηματοδότηση του ΟΕΕΚ, και είχε δύο φάσεις:

A΄ φάση: Καταγραφή της σχολικής διαρροής των μαθητών που γράφτηκαν στην Α΄ Γυμνασίου τις σχολικές χρονιές 1987-88, 1989-90 και 1991-92.

Β΄ φάση: Έρευνα σε πανελλήνια κλίμακα με τη μέθοδο της συνέντευξης σε δείγμα των νέων που γράφτηκαν στην Α΄ Γυμνασίου τη σχολική χρονιά 1991-92 και στη συνέχεια διέκοψαν τη φοίτηση, ώστε να διαπιστωθούν οι λόγοι που τους ώθησαν να εγκαταλείψουν το σχολείο, οι συνθήκες στις οποίες ζουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και οι ανάγκες τους για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (12).

        Από το 1999, ύστερα από την ολοκλήρωση μελέτης σκοπιμότητας, στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ, λειτουργεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο "Παρατηρητήριο Μετάβασης" των Αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγορά Εργασίας. Μία από τις δραστηριότητές του είναι η καταγραφή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, της μαθητικής διαρροής στην πρωτοβάθμια (Δημοτικό) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ).

        Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να γίνει η καταγραφή της μαθητικής διαρροής των μαθητών που γράφτηκαν στο Γυμνάσιο το 1997-98 [εφεξής φουρνιά μαθητών 1997/98 (13)]. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι ίδια με την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στην προηγούμενη έρευνα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών.


2. Μέθοδος καταγραφής της μαθητικής διαρροής

        Η συλλογή των σχετικών στοιχείων γίνεται από το Μητρώο Μαθητών των Γυμνασίων (απογραφική έρευνα). Στο Μητρώο καταχωρούνται, κάθε σχολική χρονιά στην Α ' τάξη, οι μαθητές των οποίων τα απολυτήρια έχουν σταλεί αυτεπάγγελτα από τα Δημοτικά σχολεία της περιοχής, καθώς και εκείνοι που ζήτησαν μετεγγραφή από το Γυμνάσιο, όπου είχε αρχικά σταλεί το απολυτήριό τους. Ακολουθεί η καταχώρηση των μαθητών που μετεγγράφηκαν από άλλα Γυμνάσια στη Β' και Γ' τάξη. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο αποκαλύπτουν την πορεία των μαθητών που γράφτηκαν μια συγκεκριμένη σχολική χρονιά (πχ. πόσοι και πότε ολοκλήρωσαν τη φοίτηση, πόσοι και πότε διέρρευσαν κτλ.).

        Το Σεπτέμβριο του 2000 το Παρατηρητήριο Μετάβασης του Π.Ι. έστειλε ταχυδρομικώς στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, "Πίνακα Καταγραφής της Μαθητικής Διαρροής" (συνοδευόμενο από επεξηγηματική εγκύκλιο), με την παράκληση να διανεμηθεί σε όλα τα Γυμνάσια ευθύνης τους και να συμπληρωθεί. Στον Πίνακα ζητήθηκαν κατά στήλες στοιχεία για τις εξής κατηγορίες μαθητών:

ΣΤΗΛΕΣ

Α. Για τους μαθητές που γράφτηκαν στο Μητρώο Μαθητών. Συγκεκριμένα ζητήθηκε να αναγραφεί ο αριθμός των απολυτηρίων των μαθητών, τα οποία στάλθηκαν στο Γυμνάσιο (από το Δημοτικό ή με μετεγγραφή στην Α ' τάξη από άλλα Γυμνάσια) και καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Μαθητών.

Για τους μαθητές που μετεγγράφηκαν σε άλλα Γυμνάσια:

Β. στην αρχή του πρώτου χρόνου (πριν ακόμα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο)

Γ. αφού πρώτα απορρίφθηκαν στην Α' ή Β' τάξη (μία ή περισσότερες φορές)

Δ. αφού πρώτα προάχθηκαν στη Β' ή τη Γ' τάξη.

Ε. Για τους μαθητές που δε φοίτησαν καθόλου.

ΣΤ. Για τους μαθητές που φοίτησαν για ένα χρονικό διάστημα στην Α' τάξη, αλλά διέκοψαν και εγκατέλειψαν το σχολείο, ή φοίτησαν στην Α' τάξη, δεν προβιβάστηκαν στη Β' και εγκατέλειψαν το σχολείο (Διαρροή στην Α' τάξη).

Ζ. Για τους μαθητές που πήραν προαγωγή για τη Β' τάξη αλλά δε φοίτησαν καθόλου, ή διέκοψαν τη φοίτηση στη Β' και εγκατέλειψαν το σχολείο, ή φοίτησαν, δεν προβιβάστηκαν στη Γ' τάξη, και εγκατέλειψαν το σχολείο (Διαρροή στη Β' τάξη).

Η. Για τους μαθητές που πήραν προαγωγή για τη Γ' τάξη αλλά δε φοίτησαν καθόλου , ή διέκοψαν τη φοίτηση στη Γ' και εγκατέλειψαν το σχολείο χωρίς να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις (Διαρροή στη Γ' τάξη).

Θ. Για τους μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο ή φοιτούν ακόμη σε κάποια τάξη ή χρωστούν ένα ή περισσότερα μαθήματα για τη λήψη του απολυτηρίου (Κανονική φοίτηση).

        Στους Πίνακες Καταγραφής της Μαθητικής Διαρροής, για καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες έπρεπε να καταγραφεί, εκτός του συνολικού αριθμού των περιπτώσεων, και ο αριθμός των αγοριών και των κοριτσιών.Ο πραγματικός αριθμός των μαθητών που γράφτηκαν κανονικά στο σχολείο προσδιορίζεται με αφαίρεση των στοιχείων της Β' στήλης από τα στοιχεία της Α' [ γράφτηκαν κανονικά = Α' στήλη - Β' στήλη ]. Οι Πίνακες και τα Διαγράμματα στην ανάλυση που ακολουθεί αναφέρονται στους μαθητές που γράφτηκαν κανονικά στο σχολείο και μόνο σε λίγες περιπτώσεις στο σύνολο των εγγραφέντων στο Μητρώο Μαθητών.

        Δυστυχώς είναι αδύνατον να ελεγχθεί η σχολική πορεία των μαθητών που μετεγγράφηκαν σε άλλα Γυμνάσια, αφού πρώτα απορρίφθηκαν στην Α' ή Β' τάξη μία ή περισσότερες φορές (στήλη Γ'), καθώς και των μαθητών που μετεγγράφηκαν σε άλλα Γυμνάσια, αφού πρώτα πήραν προαγωγή για τη Β' ή τη Γ' τάξη (στήλη Δ'). Ασφαλώς οι μαθητές αυτοί, σε ένα μικρό έστω ποσοστό, εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο πριν αποπερατώσουν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Επειδή όμως η πιθανότητα να τελειώσουν το σχολείο είναι μεγάλη, συναθροίζονται, για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, με τους "κανονικά φοιτήσαντες". 'Ετσι οι "κανονικά φοιτήσαντες" προέρχονται από την πρόσθεση στη Θ' στήλη των περιεχομένων της Γ' και της Δ' στήλης [ φοίτησαν κανονικά = Θ' στήλη + Γ' στήλη + Δ' στήλη].

        Επισημαίνεται, τέλος, ότι καταβλήθηκε προσπάθεια η δομή του Πίνακα Καταγραφής της Μαθητικής Διαρροής να είναι συμβατή με αντίστοιχο Πίνακα που χρησιμοποίησε η Μ. Δρεπάκη για τη συγκέντρωση παρόμοιων στοιχείων για τα σχολικά έτη 1980/81, 1981/82 και 1982/83 (14). Αυτό δίνει τη δυνατότητα συγκρίσεων με στόχο τη διαπίστωση της διαχρονικής εξέλιξης του φαινομένου.

3. Διαδικασία συλλογής των στοιχείων

        Οι Πίνακες Καταγραφής της Μαθητικής Διαρροής που στάλθηκαν στα Γυμνάσια, επιστράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους, άλλοι αμέσως και άλλοι με σημαντική καθυστέρηση, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου του 2000. Στις περιπτώσεις στις οποίες η ερευνητική ομάδα έκρινε τα συμπληρωμένα στοιχεία αναξιόπιστα, οι Πίνακες στάλθηκαν πίσω στα σχολεία με την παράκληση να διορθωθούν. Μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής των προβληματικών Πινάκων και τους σχετικούς ελέγχους αξιοπιστίας των στοιχείων τους, ακολούθησε κατάταξη των Γυμνασίων σε αστικά, ημιαστικά και αγροτικά, κατά αστικότητα περιοχής με βάση τον ορισμό της Στατιστικής Υπηρεσίας (15), σύμφωνα με τον οποίο:

 •    Αστικές περιοχές θεωρούνται εκείνες των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός    (δήμος ή κοινότητα) έχει 10.000 κατοίκους και άνω. Επίσης, οι περιοχές των 13    πολεοδομικών συγκροτημάτων στο σύνολό τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος του    πληθυσμού του πολυπληθέστερου οικισμού και κοινότητας του συγκροτήματος.
 •    Ημιαστικές περιοχές θεωρούνται εκείνες των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός (δήμος ή κοινότητα) έχει 2.000-9.999 κατοίκους.
 •    Αγροτικές περιοχές θεωρούνται εκείνες των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός  (δήμος ή κοινότητα) έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους.

        Για τον προσδιορισμό της αστικότητας περιοχής κάθε Γυμνασίου χρησιμοποιήθηκε το "Λεξικό των Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελλάδος" της ΕΣΥΕ, το οποίο καταρτίστηκε με βάση την απογραφή πληθυσμού του έτους 1991 (16).

        Στην έρευνα καταγραφής της μαθητικής διαρροής (φουρνιά 1997/98) δε συμμετέχουν, για διαφορετικούς λόγους, οι ειδικοί τύποι γυμνασίων (εσπερινά, αθλητικά, ειδικής αγωγής, μουσικά, μειονοτικά, εκκλησιαστικά, αποδήμων ελληνοπαίδων, ιεροδιδασκαλεία μουσουλμάνων, αναπήρων παίδων).

        Πίνακες Καταγραφής της Μαθητικής Διαρροής στάλθηκαν στα 1761 (100%) δημόσια ημερήσια Γυμνάσια (που λειτουργούσαν το 2000). Από αυτά:

α. 1649 (93,64%) Γυμνάσια επέστρεψαν τους Πίνακες συμπληρωμένους με στοιχεία για τους μαθητές που γράφτηκαν στην Α' τάξη το 1997/98.

β. 112 (6,36%) Γυμνάσια δεν απάντησαν ή επέστρεψαν τους Πίνακες επανειλημμένως με αναξιόπιστα στοιχεία.Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπολογισμός των μαθητών που "Γράφτηκαν κανονικά" και των μαθητών που "Φοίτησαν κανονικά"

     Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία (απόλυτες συχνότητες) που συγκεντρώθηκαν από 1649 Γυμνάσια (93,64% του συνόλου των Γυμνασίων της χώρας). Ο Πίνακας 1 έχει την ίδια δομή με τον Πίνακα Καταγραφής της Μαθητικής Διαρροής, έτσι ώστε τα κεφαλαία γράμματα σε κάθε στήλη του να παραπέμπουν στις αντίστοιχες στήλες του Πίνακα Καταγραφής της Μαθητικής Διαρροής. Επισημαίνεται ότι για λόγους συντομίας τα στοιχεία που αναφέρονται στη μαθητική διαρροή αναγράφονται συγκεντρωτικά για όλες τις τάξεις σε μία μόνο στήλη (Ε+ΣΤ+Ζ+Η).

      Στον Πίνακα 1α η πρώτη στήλη αναφέρεται στους μαθητές που γράφτηκαν κανονικά και προκύπτει από τον Πίνακα 1 με αφαίρεση της Β΄ από την Α΄ στήλη του. Στον Πίνακα αυτό αναγράφονται σε κάθε περίπτωση και τα ποσοστά επί του συνόλου των κανονικά εγγραφέντων μαθητών.

      Από την εξέταση των στοιχείων του Πίνακα 1α προκύπτει ότι για την εξεταζόμενη φουρνιά μαθητών 1997-98 (δηλαδή μαθητές που γράφτηκαν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου το σχολικό έτος 1997-98) το 2,69% από τους μαθητές που γράφτηκαν κανονικά απορρίφθηκε στην Α΄ ή Β΄ τάξη και μετεγγράφηκε σε άλλα Γυμνάσια. Επίσης ποσοστό 5,59% από τους κανονικά εγγραφέντες μεταγράφηκε σε άλλα Γυμνάσια αφού πήρε πρώτα προαγωγή για τη Β΄ ή Γ΄ τάξη. Η σχολική πορεία των μαθητών αυτών των δύο κατηγοριών είναι αδύνατο να διερευνηθεί. Για το λόγο αυτό και για να διευκολυνθεί η ανάλυση θεωρήθηκε ότι οι μαθητές αυτοί φοίτησαν κανονικά στο νέο σχολείο τους, επομένως συναθροίστηκαν στη στήλη της κανονικής φοίτησης (Πίνακας 2).

      Επισημαίνεται ότι η προσέγγιση αυτή διευκολύνει και τις συγκρίσεις με την παλαιότερη έρευνα καταγραφής της μαθητικής διαρροής στο Γυμνάσιο, που διεξήχθη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 1994 και αφορούσε τις φουρνιές μαθητών 1987-88, 1989-90 και 1991-92. Για το λόγο αυτό τα στοιχεία που αφορούν τις φουρνιές μαθητών που εξετάστηκαν στην έρευνα του 1994 παρουσιάζονται γραμμοσκιασμένα σε όλους τους Πίνακες. Σε μερικές περιπτώσεις γίνεται επιπλέον σύγκριση στοιχείων με την έρευνα της Μ. Δρεττάκη που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του '80 και στην οποία ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος.

2. Μαθητική διαρροή στο σύνολο της χώρας

        Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2, από τους 111.389 (100%) μαθητές της φουρνιάς 1997-98 που γράφτηκαν κανονικά στην Α΄ Γυμνασίου οι 103.617 (93,02%) φοίτησαν κανονικά ενώ 7.772 μαθητές διέρρευσαν (6,98%). Επιπλέον, από τη συγκριτική επισκόπηση των στοιχείων της φουρνιάς μαθητών 1997-98 με τις τρεις φουρνιές μαθητών που εξετάστηκαν στην έρευνα του 1994 προκύπτει ότι:

 • Το εθνικό ποσοστό των μαθητών που φοίτησαν κανονικά βαίνει αυξανόμενο (87,40%, 88,45%, 90,40%, 93,02%) ενώ παράλληλα μειώνεται η μαθητική διαρροή [μαθητές που δε φοίτησαν καθόλου και μαθητές που εγκατέλειψαν το σχολείο] (12,60%, 11,55%, 9,60%, 6,98%).
 • Οι μαθητές που γράφτηκαν κανονικά στην Α΄ τάξη το 1997-98 (φουρνιά μαθητών 1997-98) ανέρχονται σε 111.389. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζεται αρκετά μικρότερος συγκρινόμενος με τον αριθμό των μαθητών που γράφτηκαν κανονικά στις τρεις φουρνιές μαθητών που εξετάστηκαν στην έρευνα του 1994. Επισημαίνεται ότι τόσο στην παρούσα έρευνα (φουρνιά 1997-98) όσο και στην έρευνα του 1994 (φουρνιές μαθητών 1987-88, 1989-90 και 1991-92) συμμετείχαν περισσότερα από το 90% των γυμνασίων της χώρας. Επομένως τα στοιχεία αυτά, που εμφανίζουν σταδιακή, σαφή μείωση του μαθητικού πληθυσμού στο Γυμνάσιο, παρόλο που δεν προκύπτουν από πλήρως απογραφική έρευνα, φέρνουν στο φως μια πτυχή του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

        Τέλος, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας (φουρνιά 1997-98) συγκρινόμενα με τα ευρήματα της έρευνας του 1994 (φουρνιές μαθητών 1987-88, 1989-90 και 1991-92) καθώς και με τα ευρήματα της έρευνας της Μ.Δρεττάκη (φουρνιές μαθητών 1980-81, 1981-82 και 1982-83) δείχνουν ότι (Πίνακας 2α - Διάγραμμα 1): Κατά την τελευταία εικοσαετία η μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει σημαντική πτώση


3. Μαθητική διαρροή κατά τάξη

        Από τους Πίνακες 3, διαπιστώνεται ότι:

 • Το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητικής διαρροής παρουσιάζει η ομάδα των μαθητών που "δε φοίτησαν καθόλου". Πρόκειται για εκείνους τους μαθητές των οποίων τα απολυτήρια στάλθηκαν από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο της περιοχής τους, ακολούθησε η εγγραφή τους στο Μητρώο Μαθητών, αλλά οι ίδιοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Το ποσοστό των μαθητών αυτών προσεγγίζει το άθροισμα των ποσοστών των μαθητών που διέρρευσαν στην Α', Β' και Γ' τάξη, στοιχείο που εμφανίστηκε και στις προηγούμενες έρευνες (Π.Ι. και Δρεττάκη). Επομένως:
 • Η μαθητική διαρροή μειώνεται από την Α΄ προς τη Γ΄ τάξη. Το ποσοστό μάλιστα των μαθητών που φτάνουν στη Γ΄ τάξη και τελικά δεν παίρνουν απολυτήριο είναι ιδιαίτερα χαμηλό (φουρνιά 1997-98: 0,31%).

 

4. Μαθητική διαρροή κατά γεωγραφικό διαμέρισμα

        Από τους Πίνακες 4, , , , διαπιστώνουμε ότι:

 • Στην εξεταζόμενη φουρνιά μαθητών 1997-98 παρουσιάζεται μεγάλη διακύμανση στο ποσοστό μαθητικής διαρροής μεταξύ των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας (Πίνακας 4).

Η υψηλότερη μαθητική διαρροή παρουσιάζεται στη Θράκη (12,88%) και στις νησιωτικές περιοχές [ Κρήτη (10,32%), Νησιά Αιγαίου (8,34%), Ιόνια Νησιά (8,45%) ]. Αντίθετα η χαμηλότερη μαθητική διαρροή παρουσιάζεται στην Ήπειρο (3,81%), στη Θεσσαλία (4,57%) και στην Περιοχή Πρωτεύουσας (6,49%).

 • Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής όσων έχουν την ευθύνη χάραξης πολιτικής ότι η Περιοχή Πρωτεύουσας, αν και με σχετικά μικρό ποσοστό μαθητικής διαρροής (σχετική συχνότητα), εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό (απόλυτη συχνότητα) μαθητών που έχουν διαρρεύσει (Πίνακας 4γ).
 • Από τη σύγκριση των ευρημάτων της φουρνιάς μαθητών 1997-98 με τα ευρήματα της έρευνας μαθητικής διαρροής του 1994 (Πίνακας 4) προκύπτει ότι σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα παρουσιάζεται μείωση της μαθητικής διαρροής. Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται στην Ήπειρο (φουρνιά 1991-92: 9,01% - φουρνιά 1997-98: 3,81%), στα Ιόνια Νησιά (φουρνιά 1991-92: 17,33% - φουρνιά 1997-98: 8,45%) και στα Νησιά του Αιγαίου (φουρνιά 1991-92: 14,01% - φουρνιά 1997-98: 8,64%). Αντίθετα η μικρότερη μείωση της μαθητικής διαρροής παρουσιάζεται στην περιοχή της πρωτεύουσας (φουρνιά 1991-92: 7,42% - φουρνιά 1997-98: 6,49%).
 • Για τη φουρνιά μαθητών 1997-98 το 1/3 περίπου του μαθητικού πληθυσμού που διέρρευσε βρίσκεται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, το 1/5 στη Μακεδονία και το υπόλοιπο κατανέμεται στα άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα (Πίνακας 4γ).
 • Η διαφορά του μέσου ποσοστού (σύνολο χώρας) μαθητικής διαρροής από το αντίστοιχο ποσοστό κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος για όλες τις φουρνιές μαθητών που έχουν ερευνηθεί την τελευταία εικοσαετία είναι πάντοτε θετική για την Κρήτη, τα Νησιά Αιγαίου και τα Ιόνια Νησιά. Αντίθετα η διαφορά αυτή είναι πάντοτε αρνητική για την περιοχή της πρωτεύουσας (Πίνακας 4α).
 • Για τη φουρνιά μαθητών 1997-98, όσον αφορά τις διοικητικές διαιρέσεις της περιοχής πρωτεύουσας, η μεγαλύτερη μαθητική διαρροή παρουσιάζεται σε υποβαθμισμένες περιοχές (Δυτική Αττική: 10,26%), ενώ η μικρότερη στα βόρεια προάστεια (Β΄ Αθήνας: 4,03%) (Πίνακες 4β).
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που "δε φοίτησαν καθόλου" παρουσιάζεται στη Θράκη (8,09%) και το μικρότερο στην Ήπειρο (1,73%) (Πίνακας 4δ).

 

5. Μαθητική διαρροή κατά Νομό

    Στοιχεία για τη μαθητική διαρροή κατά Νομό παρουσιάζονται στους Πίνακες 5, και .

    Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται στοιχεία για τη μαθητική διαρροή κατά νομό για τη φουρνιά 1997-98. Παράλληλα στον Πίνακα αυτό αναγράφεται και η μαθητική διαρροή κατά νομό για τις φουρνιές που εξετάστηκαν στην έρευνα του 1994 (φουρνιές μαθητών 1987-88, 1989-90 και 1991-92), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης της μαθητικής διαρροής σε επίπεδο νομού. Οι Νομοί σε κάθε στήλη ταξινομούνται κατά σειρά αυξανόμενου ποσοστού μαθητικής διαρροής και χωρίζονται με έντονη οριζόντια γραμμή σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη κατηγορία (πάνω μέρος της στήλης) αναγράφονται οι Νομοί με μαθητική διαρροή μικρότερη από τον εθνικό μέσο όρο της εξεταζόμενης φουρνιάς μαθητών, ενώ στη δεύτερη κατηγορία (κάτω μέρος της στήλης) οι Νομοί με μαθητική διαρροή μεγαλύτερη. Για τη διευκόλυνση των συγκρίσεων η περιοχή της πρωτεύουσας κατηγοριοποιήθηκε, όπως και στην έρευνα του 1994, σε 4 Νομούς (Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά). Οι αντιστοιχίες των Νομών αυτών με τις διοικητικές διαιρέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην τρέχουσα έρευνα (φουρνιά 1997-98) φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Αθήνας

Α΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας

Ανατολικής Αττικής

Β΄ Αθήνας, Ανατολική Αττική

Δυτικής Αττικής

Γ΄ Αθήνας, Δυτική Αττική

Πειραιά

Πειραιάς

     Από την επισκόπηση των στοιχείων των Πινάκων 5, 5α και 5β. διαπιστώνουμε ότι: Ιδιαίτερα υψηλή (ποσοστό μεγαλύτερο του 10% για τη φουρνιά μαθητών 1997-98) παρουσιάζεται η μαθητική διαρροή στους Νομούς: Ξάνθης, Ευρυτανίας, Ροδόπης, Σερρών, Ρεθύμνης, Λευκάδας, Ηρακλείου, Ζακύνθου, Δωδεκανήσου (Πίνακας 5).

 • Η διακύμανση των ποσοστών μαθητικής διαρροής μεταξύ των Νομών είναι μεγάλη. Όμως, συνεξετάζοντας αυτά τα ευρήματα με εκείνα της έρευνας του 1994, παρατηρούμε ότι το εύρος τιμών του ποσοστού μαθητικής διαρροής παρουσιάζει μείωση, όσο προχωρούμε από την πρώτη προς την τέταρτη φουρνιά (Πίνακας 5). Συγκεκριμένα:

Για τη φουρνιά 1987-88 η μαθητική διαρροή κυμαίνεται από 5,34% (Αθήνα) μέχρι 35,75% (Ξάνθη) [εύρος τιμών: 30,41].

Για τη φουρνιά 1989-90 η μαθητική διαρροή κυμαίνεται από 5,00% (Αθήνα) μέχρι 34,63% (Ζάκυνθος) [εύρος τιμών: 29,63]

Για τη φουρνιά 1991-92 η μαθητική διαρροή κυμαίνεται από 4,29% (Κοζάνη) μέχρι 30,43% (Ζάκυνθος) [εύρος τιμών: 26,14].

Για τη φουρνιά 1997-98 η μαθητική διαρροή κυμαίνεται από 1,30% (Γρεβενά) μέχρι 21,71% (Ξάνθη) [εύρος τιμών: 20,41].

 • Νομοί με διαχρονικά χαμηλή μαθητική διαρροή μπορούν να χαρακτηριστούν εκείνοι που και στις τέσσερις εξεταζόμενες φουρνιές παρουσιάζουν ποσοστό μαθητικής διαρροής χαμηλότερο από το αντίστοιχο του συνόλου της χώρας. Οι Νομοί αυτοί εμφανίζονται στον Πίνακα 5 υπογραμμισμένοι και είναι οι Νομοί: Κοζάνης, Φθιώτιδας, Ιωαννίνων, Αρκαδίας, Φλώρινας, Μαγνησίας, Αν. Αττικής, Έβρου, Μεσσηνίας, Λάρισας, Φωκίδας και Αθήνας.
 • Νομοί με διαχρονικά υψηλή μαθητική διαρροή μπορούν να χαρακτηριστούν εκείνοι που και στις τέσσερις εξεταζόμενες φουρνιές παρουσιάζουν ποσοστό μαθητικής διαρροής μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του συνόλου της χώρας. Οι Νομοί αυτοί εμφανίζονται στον Πίνακα 5 με έντονα γράμματα και είναι οι Νομοί: Κορινθίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Χαλκιδικής, Εύβοιας, Πέλλας, Λακωνίας, Σάμου, Αιτωλοακαρνανίας, Λασιθίου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Λευκάδας, Ρεθύμνης, Σερρών, Ροδόπης, Ευρυτανίας και Ξάνθης.
 • Νομοί με διαχρονικά ενδιάμεση μαθητική διαρροή μπορούν να χαρακτηριστούν εκείνοι που και στις τέσσερις εξεταζόμενες φουρνιές παρουσιάζουν ποσοστό μαθητικής διαρροής άλλοτε μεγαλύτερο και άλλοτε μικρότερο από το αντίστοιχο του συνόλου της χώρας και είναι οι Νομοί: Γρεβενών, Πρέβεζας, Πιερίας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Άρτας, Θεσπρωτίας, Τρικάλων, Καβάλας, Χίου, Ημαθείας, Κιλκίς, Αργολίδος, Βοιωτίας, Δράμας, Αχαϊας, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Χανίων.
 • Στον Πίνακα 5α παρουσιάζεται κατά Νομό το ποσοστό μαθητικής διαρροής για καθεμία από τις τέσσερις εξεταζόμενες φουρνιές. Από τη μελέτη των στοιχείων του Πίνακα διαπιστώνεται ότι με την παρέλευση του χρόνου στους περισσότερους Νομούς παρουσιάζεται πτωτική τάση της μαθητικής διαρροής. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά μαθητικής διαρροής κατά Νομό για τη φουρνιά μαθητών 1997-98 συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα ποσοστά της φουρνιάς 1991-92 παρουσιάζονται πάντοτε μικρότερα σε όλους τους Νομούς εκτός από τους Νομούς Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Λευκάδας, όπου η μαθητική διαρροή παρουσιάζει αύξηση. Την τελευταία δεκαετία το ποσοστό μαθητικής διαρροής αυξήθηκε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη
 • Το ποσοστό των μαθητών που δε φοίτησαν καθόλου παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλό στους Νομούς Ξάνθης και Ευρυτανίας (Πίνακας 5β).

 

6. Μαθητική διαρροή κατά σχολείο

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα 100 Γυμνάσια με το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητικής διαρροής. Διαπιστώνεται ότι τα σχολεία αυτά βρίσκονται, στην πλειονότητά τους, σε αγροτικές περιοχές. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή (σε δύο περιπτώσεις μεγαλύτερη του 80%) είναι η μαθητική διαρροή σε ορισμένα σχολεία του Νομού Ξάνθης.

 

7. Μαθητική διαρροή κατά φύλο

Στοιχεία για τη μαθητική διαρροή κατά φύλο παρουσιάζονται στους Πίνακες 7, , , και . Από την επισκόπηση των Πινάκων αυτών προκύπτει ότι:

 • Τόσο στη φουρνιά μαθητών 1997-98 όσο και στις τρεις φουρνιές που εξετάστηκαν στην έρευνα του 1994 ο αριθμός των αγοριών που εγγράφονται στο Γυμνάσιο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των κοριτσιών (Πίνακας 7). Σε όλες τις περιπτώσεις, περίπου το 52% των εγγραφομένων είναι αγόρια και το 48% κορίτσια. Σύμφωναμε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η αναλογία αυτή είναι περίπου ίση με την αναλογία αγοριών - κοριτσιών στην πληθυσμιακή ομάδα 10-14 ετών.
 • Στη φουρνιά μαθητών 1997-98, επί των κανονικά εγγεγραμμένων αγοριών το ποσοστό μαθητικής διαρροής ανέρχεται σε 8,34%, ενώ επί των κανονικά εγγεγραμμένων κοριτσιών το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 5,50% (Πίνακας 7). Υψηλότερο ποσοστό μαθητικής διαρροής για τα αγόρια διαπιστώνεται και σε όλες τις φουρνιές που εξετάστηκαν στην έρευνα του 1994. Επομένως είναι βάσιμος ο ισχυρισμός ότι τα τελευταία χρόνια:

      Τα αγόρια εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια

 • Τόσο στη φουρνιά 1997-98 όσο και στις τρεις φουρνιές που εξετάστηκαν το 1994 η διαφορά ποσοστού αγοριών - κοριτσιών που διαρρέουν στην Α' τάξη παρουσιάζεται μεγαλύτερη από την αντίστοιχη διαφορά στους μαθητές που δε φοίτησαν καθόλου (Πίνακας 7α).
 • Κατά φουρνιά στο σύνολο των μαθητών που διέρρευσαν:
Το 58% είναι αγόρια και το 42% είναι κορίτσια (φουρνιά 1987-88)

          Το 59% είναι αγόρια και το 41% είναι κορίτσια (φουρνιά 1989-90)

          Το 60% είναι αγόρια και το 40% είναι κορίτσια (φουρνιά 1991-92)

          Το 62% είναι αγόρια και το 38% είναι κορίτσια (φουρνιά 1997-98)

Διαπιστώνεται επομένως η τάση -έστω και μικρή, με την παρέλευση του χρόνου, στο σύνολο των μαθητών που διαρρέουν να αυξάνεται η ποσοστιαία συμμετοχή των αγοριών και να μειώνεται η αντίστοιχη των κοριτσιών.
 • Τόσο στη φουρνιά 1997-98 όσο και στις φουρνιές που εξετάστηκαν το 1994 τα αγόρια και στις τρεις περιοχές (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές) διαρρέουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια. Η μικρότερη διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά διαρροής αγοριών και κοριτσιών παρουσιάζεται στις αστικές περιοχές. Ακολουθούν, σε μεγαλύτερη σχετικά απόσταση, οι ημιαστικές και οι αγροτικές περιοχές (Πίνακας 7β).
 • Σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα και σε όλες τις εξεταζόμενες φουρνιές μαθητών το ποσοστό διαρροής των αγοριών είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των κοριτσιών. Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι διαφορές ποσοστών στα Ιόνια Νησιά και στην Κρήτη (Πίνακας 7).
 • Στη συντριπτική πλειονότητα των Νομών τα αγόρια παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά διαρροής από τα κορίτσια (Πίνακας 7δ). Χαρακτηριστική είναι η εξαίρεση του Νομού Ξάνθης, όπου τα κορίτσια διαρρέουν σε αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό (25,80%) από τα αγόρια (18,43).

 

8. Μαθητική διαρροή κατά αστικότητα

Στοιχεία για τη μαθητική διαρροή κατά αστικότητα παρουσιάζονται στους Πίνακες 8, , , και . Από την επισκόπηση των Πινάκων αυτών προκύπτει ότι:

 • Τόσο στη φουρνιά 1997-98 όσο και στις τρεις φουρνιές που εξετάστηκαν το 1994 η πλειονότητα των κανονικά εγγεγραμμένων μαθητών βρίσκεται στις αστικές περιοχές (Πίνακας 8).
 • Τόσο στη φουρνιά 1997-98 όσο και στις τρεις φουρνιές που εξετάστηκαν το 1994 (Πίνακας 8): Το ποσοστό μαθητικής διαρροής είναι μικρότερο στις αστικές περιοχές        
 • Και στις τέσσερις φουρνιές μαθητών το ποσοστό μαθητικής διαρροής δεν παρουσιάζει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (Πίνακας 8).
 • Στη φουρνιά μαθητών 1991-92 το ποσοστό μαθητικής διαρροής στις αγροτικές περιοχές (14,49%) και ημιαστικές περιοχές (13,88%) είναι περίπου διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό στις αστικές περιοχές (7,46%). Η διαφορά αυτή μάλιστα διευρύνεται, όταν εξεταστούν τα αντίστοιχα ποσοστά στις φουρνιές μαθητών 1989-90 και 1987-88. Επισημαίνεται όμως ότι για τη φουρνιά μαθητών 1997-98 η διαφορά αυτή παρουσιάζει σημαντική μείωση (Πίνακας 8).
 • Στοιχεία για τη μαθητική διαρροή κατά τάξη δίνονται στον Πίνακα 8α, από όπου προκύπτει ότι για όλες τις εξεταζόμενες μαθητικές φουρνιές στις περισσότερες περιπτώσεις (Δε φοίτησαν καθόλου, Διαρροή Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης) το ποσοστό διαρροής στις αγροτικές περιοχές πλησιάζει το ποσοστό διαρροής στις ημιαστικές περιοχές.
 • Σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα και για όλες τις φουρνιές το ποσοστό μαθητικής διαρροής στις αστικές περιοχές είναι μικρότερο από το αντίστοιχο στις ημιαστικές και τις αγροτικές περιοχές (Πίνακας 8β, Πίνακας 8γ).
 • Στη φουρνιά μαθητών 1997-98 οι αστικές περιοχές των νομών παρουσιάζουν αρκετά μικρότερο ποσοστό μαθητικής διαρροής από τις ημιαστικές και τις αγροτικές. Εξαιρέσεις παρουσιάζονται στους Νομούς Βοιωτίας, Έβρου, Εύβοιας, Κορινθίας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας (Πίνακας 8δ, Πίνακας 8ε).

 

(1) Στην έρευνα του Π.Ι. η πλειονότητα των νέων του δείγματος (περίπου 85%) είτε δε φοίτησαν καθόλου στο Γυμνάσιο είτε διέκοψαν στην Α΄ τάξη, με συνέπεια οι γνώσεις τους να περιορίζονται ουσιαστικά στις γνώσεις απόφοιτου Δημοτικού (ΠΙ-ΟΕΕΚ, σ. 42)

(2) Graham Room, commission of the European communities, DGV, Br. 1991: "National policies on combating social exclusion", First annual report

(3) Δρεττάκη Μ.,1993: " Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν"

(4) E. Kazamaki-Ottersten, H. Steedman "Low-skilled people on the European labour market: towards a minimum learning platform?", CEDEFOP 2000, σ.47

(5) A. Schneeberger "The concept of a minimum learning platform educational contents and methods for improving the low skilled", CEDEFOP 2000, σ. 54

(6) European Commission, Le magazine, 13-2000, σ. 5

(7) Το έτος 2000-2001 λειτούργησε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και στην Ελλάδα από το ΙΔΕΚΕ. Με ευέλικτες και πρωτοποριακές μεθόδους, ψυχολογική στήριξη και παρώθηση τα σχολεία αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των ενηλίκων μαθητών τους και στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων μάλλον, παρά στα διπλώματα.

(8) Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά των μαθητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο ανέδειξε η έρευνα για τη Μαθητική Διαρροή του 1994, όπως άλλωστε και παλαιότερες έρευνες.ΠΙ-ΟΕΕΚ, 1996

(9) ΥΠΕΠΘ, Ειδική Γραμματεία Παιδείας Oμογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 25.7.2000

(10) Δαμανάκης Μ., 1998: "Η εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα", σ. 53

(11) ΥΠΕΠΘ, Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης, Συγκεντρωτικά στοιχεία, 25-7-2000

Η υποχώρηση αυτή μπορεί να συνδέεται και με το γεγονός ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι λιγότερο προετοιμασμένη από την πρωτοβάθμια για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων των συγκεκριμένων μαθητών. Δαμανάκης 1998, σ. 52

(12) Τα ευρήματα και των δύο φάσεων της έρευνας δημοσιεύτηκαν σε βιβλίο με τίτλο: "Οι μαθητές που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο και οι ανάγκες τους για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση", Αθήνα 1996 (H έκδοση αυτή διατίθεται από τον ΟΕΕΚ).

(13) Με τον όρο αυτόν αποδίδεται ο διεθνώς καθιερωμένος όρος "cohort"

(14) Δρεττάκη Μ. (1993)

(15) ΕΣΥΕ 1994: Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 90-91, σ. 38

(16) ΕΣΥΕ 1994: Λεξικό των Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελλάδος


TOP

Δ/ΝΣΗ Ή ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ:_____________

ΓΥΜΝΑΣΙΟ:__________ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:_______ΠΟΛΗ:________Τ.Κ:______ΤΗΛΕΦ:_______

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

(Αριθμητικά στοιχεία μαθητών που γράφτηκαν στην Α’ τάξη του γυμνασίου το έτος 1997-98)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’, Β’, Γ’ ΤΑΞΗ

Α. Γράφτηκαν στο Μητρώο Μαθητών

Β. Μετεγγράφηκαν σε άλλα γυμνάσια στην αρχή του πρώτου χρόνου

Γ. Απορρίφθηκαν στην Α’ ή Β’ τάξη (μία ή περισσότερες φορές) και μετεγγράφηκαν σε άλλα γυμνάσια

Δ. Προάχθηκαν στη Β’ ή Γ’ τάξη και μετεγγράφηκαν σε άλλα γυμνάσια

ΑΓΟΡΙΑ

(1)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

(2)

ΣΥΝΟΛΟ

(3)

ΑΓΟΡΙΑ

(4)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

(5)

ΣΥΝΟΛΟ

(6)

ΑΓΟΡΙΑ

(7)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

(8)

ΣΥΝΟΛΟ

(9)

ΑΓΟΡΙΑ

(10)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

(11)

ΣΥΝΟΛΟ (12)

Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1997-98

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΔΕ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ

ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗ Β’ ΤΑΞΗ

ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ

Ε. Δε φοίτησαν καθόλου

 

 

ΣΤ. Φοίτησαν για ένα χρονικό διάστημα στην Α΄ τάξη αλλά διέκοψαν και εγκατέλειψαν το σχολείο ή φοίτησαν στην Α΄ τάξη, δεν προβιβάστηκαν στη Β’ και εγκατέλειψαν το σχολείο

Ζ. Προάχθηκαν στη Β’ τάξη αλλά δε φοίτησαν καθόλου ή διέκοψαν τη φοίτηση στη Β’ και εγκατέλειψαν το σχολείο ή φοίτησαν, δεν προβιβάστηκαν στη Γ’ τάξη και εγκατέλειψαν το σχολείο

Η. Προάχθηκαν στη Γ’ τάξη αλλά δε φοίτησαν καθόλου ή διέκοψαν τη φοίτηση στη Γ’ και εγκατέλειψαν το σχολείο χωρίς να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις

Θ. Πήραν το απολυτήριο του γυμνασίου ή φοιτούν ακόμη σε κάποια τάξη του σχολείου ή χρωστούν ένα ή περισσότερα μαθήματα για τη λήψη του απολυτηρίου

ΑΓΟΡΙΑ (13)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ (14)

ΣΥΝΟΛΟ (15)

ΑΓΟΡΙΑ (16)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ (17)

ΣΥΝΟΛΟ (18)

ΑΓΟΡΙΑ (19)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ (20)

ΣΥΝΟΛΟ (21)

ΑΓΟΡΙΑ (22)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ (23)

ΣΥΝΟΛΟ (24)

ΑΓΟΡΙΑ (25)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
(26)

ΣΥΝΟΛΟ (27)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1649 ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΕ "ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ"

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

 

Α.

Γράφτηκαν στο Μητρώο Μαθητών

Β.

Μετεγγράφηκαν σε άλλα Γυμνάσια στην αρχή του πρώτου χρόνου

Γ.

Απορρίφθηκαν στην Α’ ή Β’ τάξη και μετεγγράφηκαν σε άλλα Γυμνάσια

Δ.

Προάχθηκαν στη Β’ ή Γ’ τάξη και μετεγγράφηκαν σε άλλα Γυμνάσια

Ε+ΣΤ+Ζ+Η

Μαθητική Διαρροή (Δε φοίτησαν καθόλου+Διαρροή Α’, Β’, Γ’ τάξης)

Θ.

Πήραν το απολυτήριο του γυμνασίου ή φοιτούν ακόμη σε κάποια τάξη του σχολείου ή χρωστούν ένα ή περισσότερα μαθήματα για τη λήψη του απολυτηρίου

I. Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1987-88

152.106

11.416

3.280

7.947

17.731

111.732

II. Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1989-90

153.392

14.131

3.576

7.046

16.086

112.553

III. Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1991-92

154.756

14.098

3.147

6.324

13.501

117.686

…………………………………..............................

………………….

………………….

………………..

………………..

…………………

…………………..

IV. Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1997-98

122.790

11.401

2.992

6.231

7.772

94.394

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1649 ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΕ "ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ"

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

 

ΣΤΗΛΗ Α-Β (του Πιν. 1)

Γράφτηκαν κανονικά

Γ.

Απορρίφθηκαν στην Α’ ή Β’ τάξη και μετεγγράφηκαν σε άλλα Γυμνάσια

Δ.

Προάχθηκαν στη Β’ ή Γ’ τάξη και μετεγγράφηκαν σε άλλα Γυμνάσια

Ε+ΣΤ+Ζ+Η

Μαθητική Διαρροή (Δε φοίτησαν καθόλου+

Διαρροή Α’, Β’, Γ’ τάξης)

Θ.

Πήραν το απολυτήριο του γυμνασίου ή φοιτούν ακόμη σε κάποια τάξη του σχολείου ή χρωστούν ένα ή περισσότερα μαθήματα για τη λήψη του απολυτηρίου

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

I. Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1987-88

140.690

100,00

3.280

2,33

7.947

5,65

17.731

12,60

111.732

79,42

II. Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1988-89

139.261

100,00

3.576

2,57

7.046

5,06

16.086

11,55

112.553

80,82

III. Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1989-90

140.658

100,00

3.147

2,33

6.324

4,50

13.501

9,60

117.686

83,67

…………………………………………..

………

………

………

……….

…………

………

……….

………..

………..

………..

IV. Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1997-98

111.389

100,00

2.992

2,69

6.231

5,59

7.772

6,98

94.394

84,74

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ “ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ” ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

Ν

%

Ν

%

Ν

%

1987-88

140.690

100,00

122.959

87,40

17.731

12,60

1989-90

139.261

100,00

123.175

88,45

16.086

11,55

1991-92

140.658

100,00

127.157

90,40

13.501

9,60

……………..

……………..

…………..

………….

……………

………........

…………........

1997-98

111.389

100,00

103.617

93,02

7.772

6,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ “ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ” ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ (%)

1980-81*

19,50*

1981-82*

22,70*

1982-83*

17,60*

………..

.............................

………..

.............................

1987-88

12,60

1989-90

11,55

1991-92

9,60

………..

.............................

………..

.............................

1997-98

6,98

* Στοιχεία έρευνας Μ. Δρεττάκη

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ “ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ" ΣΤΗΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Η Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η

Δε φοίτησαν καθόλου

Α’ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

1987-88

140.690

100,00

122.959

87,40

8.439

6,00

4.787

3,40

3.673

2,61

832

0,59

1989-90

139.261

100,00

123.175

88,45

7.001

5,03

5.009

3,60

3.276

2,35

800

0,57

1991-92

140.658

100,00

127.157

90,40

6.322

4,49

4.829

3,43

1.916

1,36

434

0,31

…………

……….

……..

……..

………

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………..

1997-98

111.389

100,00

103.617

93,02

3.617

3,25

2.692

2,42

1.116

1,00

347

0,31

ΠΙΝΑΚΑΣ 3α: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΡΡΕΥΣΑΝ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Η Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η

Δε φοίτησαν καθόλου

Α’ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

1987-88

17.731

100,00

8.439

47,59

4.787

27,00

3.673

20,72

832

4,69

1989-90

16.086

100,00

7.001

43,52

5.009

31,14

3.276

20,37

800

4,97

1991-92

13.501

100,00

6.322

46,83

4.829

35,77

1.916

14,19

434

3,21

…………

……..

…….

………

………

……….

……….

……….

……….

……….

………..

1997-98

7.772

100,00

3.617

46,54

2.692

34,64

1.116

14,36

347

4,46

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ((ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1987-88

1989-90

1991-92

1997-98

%

%

%

%

1. Περιοχή Πρωτεύουσας

8,36

7,92

7,24

6,49

2. Λ. Στερεά & Εύβοια

15,47

14,12

10,94

7,57

3. Πελοπόννησος

15,54

13,10

11,66

6,88

4. Ιόνια Νησιά

19,86

20,52

17,33

8,45

5. Ήπειρος

11,60

10,50

9,01

3,81

6. Θεσσαλία

11,44

10,06

7,81

4,57

7. Μακεδονία

12,28

11,33

8,34

6,54

8. Θράκη

20,70

17,04

16,88

12,88

9. Νησιά Αιγαίου

19,03

17,60

14,01

8,64

10. Κρήτη

19,57

19,07

15,62

10,32

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

12,60

11,55

9,60

6,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1980-81*

1981-82*

1982-83*

1987-88

1989-90

1991-92

1997-98

1. Περιοχή Πρωτεύουσας

-7,2

-10,0

-7,3

-4,24

-3,63

-2,36

-0,49

2. Λ. Στερεά & Εύβοια

2,2

2,7

4,1

2,87

2,57

1,34

0,59

3. Πελοπόννησος

3,0

3,6

4,2

2,94

1,55

2,06

-0,1

4. Ιόνια Νησιά

5,6

6,4

6,4

7,26

8,97

7,73

1,47

5. Ήπειρος

2,5

5,5

3,6

-1,00

-1,05

-059

-3,17

6. Θεσσαλία

-0,7

2,7

2,4

-1,16

-1,49

-1,79

-2,41

7. Μακεδονία

1,8

1,1

-1,5

-0,32

-0,22

-1,26

-0,44

8. Θράκη

-1,1

-5,5

-4,6

8,10

5,49

7,28

5,9

9. Νησιά Αιγαίου

1,1

5,3

5,7

6,43

6,05

4,41

1,66

10. Κρήτη

4,5

4,8

5,8

6,97

7,52

6,02

3,34

* Στοιχεία έρευνας Μ. Δρεττάκη

ΠΙΝΑΚΑΣ 4β: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1997-98)

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

9.513

100,00

8.817

92,68

696

7,32

Β’ ΑΘΗΝΑΣ

5.181

100,00

4.972

95,97

209

4,03

Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

5.902

100,00

5.491

93,04

411

6,96

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

4.693

100,00

4.499

95,87

194

4,13

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.960

100,00

1.759

89,74

201

10,26

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2.197

100,00

2.048

93,22

149

6,78

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

5.447

100,00

5.043

92,58

404

7,42

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

93,51

6,49

ΠΙΝΑΚΑΣ 4γ: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ (ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1997-98)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Η Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η

Δε φοίτησαν καθόλου

Α’ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

1. Περ. Πρωτεύουσας

34.893

100,00

32.629

93,51

1.006

2,88

756

2,17

361

1,03

141

0,40

2. Λ. Στερεά & Εύβοια

8.904

100,00

8.231

92,44

314

3,53

249

2,80

84

0,94

27

0,30

3. Πελοπόννησος

11.766

100,00

10.955

93,11

414

3,52

268

2,28

94

0,80

34

0,29

4. Ιόνια Νησιά

2.320

100,00

2.124

91,55

85

3,66

82

3,53

22

0,95

7

0,30

5. Ήπειρος

3.881

100,00

3.733

96,19

67

1,73

60

1,55

17

0,44

4

0,10

6. Θεσσαλία

8.489

100,00

8.101

95,43

211

2,49

74

0,87

71

0,84

32

0,38

7. Μακεδονία

24.993

100,00

23.359

93,46

657

2,63

656

2,62

267

1,07

54

0,22

8. Θράκη

3.448

100,00

3.004

87,12

279

8,09

113

3,28

38

1,10

14

0,41

9. Νησιά Αιγαίου

5.730

100,00

5.235

91,36

250

4,36

153

2,67

78

1,36

14

0,24

10. Κρήτη

6.965

100,00

6.246

89,68

334

4,80

281

4,03

84

1,21

20

0,29

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

111.389

100,00

103.617

93,02

3.617

3,25

2.692

2,42

1.116

1,00

347

0,31

ΠΙΝΑΚΑΣ 4δ: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88,

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Η

Δε φοίτησαν καθόλου

Α’ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

1. Περιοχή Πρωτεύουσας

1987-88

46.130

100,00

42.274

91,64

1.661

3,60

1.123

2,43

866

1,88

206

0,45

1989-90

46.594

100,00

42.903

92,08

1.577

3,38

1.187

2,55

756

1,62

171

0,37

1991-92

47.368

100,00

43.937

92,76

1.485

3,14

1.196

2,52

617

1,30

133

0,28

…………

……..

……..

……..

……

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………

1997-98

34.893

100,00

32.629

93,51

1.006

2,88

756

2,17

361

1,03

141

0,40

2. Λ. Στερεά & Εύβοια

1987-88

11.260

100,00

9.518

84,53

901

8,00

480

4,26

303

2,69

58

0,52

1989-90

10.994

100,00

9.442

85,88

701

6,38

462

4,20

336

3,06

53

0,48

1991-92

10.881

100,00

9.691

89,06

563

5,17

431

3,96

178

1,64

18

0,17

…………

……..

……..

……..

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………

1997-98

8.904

100,00

8.231

92,44

314

3,53

249

2,80

84

0,94

27

0,30

3. Πελοπόννησος

1987-88

14.431

100,00

12.188

84,46

1.113

7,71

609

4,22

441

3,06

80

0,55

1989-90

14.520

100,00

12.618

86,90

821

5,65

649

4,47

372

2,56

60

0,41

1991-92

14.609

100,00

12.906

88,34

799

5,47

619

4,24

241

1,65

44

0,30

…………

……..

……..

……..

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………

1997-98

11.766

100,00

10.955

93,11

414

3,52

268

2,28

94

0,80

34

0,29

4. Ιόνια Νησιά

1987-88

2.603

100,00

2.086

80,14

296

11,37

110

4,23

88

3,38

23

0,88

1989-90

2.685

100,00

2.134

79,48

286

10,65

128

4,77

91

3,39

46

1,71

1991-92

2.718

100,00

2.247

82,67

251

9,23

136

5,00

60

2,21

24

0,88

…………

……..

……..

……..

……

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………

1997-98

2.320

100,00

2.124

91,55

85

3,66

82

3,53

22

0,95

7

0,30

5. Ήπειρος

1987-88

5.097

100,00

4.506

88,40

330

6,47

148

2,90

96

1,88

17

0,33

1989-90

4.753

100,00

4.254

89,50

204

4,29

177

3,72

101

2,12

17

0,36

1991-92

4.905

100,00

4.463

90,99

205

4,18

180

3,67

51

1,04

6

0,12

…………

……..

……..

……..

……

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………

1997-98

3.881

100,00

3.733

96,19

67

1,73

60

1,55

17

0,44

4

0,10

6. Θεσσαλία

1987-88

10.702

100,00

9.478

88,56

668

6,24

288

2,69

230

2,15

38

0,36

1989-90

10.319

100,00

9.281

89,94

526

5,10

283

2,74

194

1,88

35

0,34

1991-92

10.468

100,00

9.650

92,19

436

4,17

249

2,38

109

1,04

24

0,23

…………

……..

……..

……..

……

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………

1997-98

8.489

100,00

8.101

95,43

211

2,49

74

0,87

71

0,84

32

0,38

7. Μακεδονία

1987-88

31.968

100,00

28.043

87,72

1.477

4,62

1.182

3,70

1.011

3,16

255

0,80

1989-90

30.972

100,00

27.464

88,67

1.161

3,75

1.249

4,03

827

2,67

271

0,87

1991-92

31.175

100,00

28.574

91,66

1.023

3,28

1.101

3,53

379

1,22

98

0,31

…………

……..

……..

……..

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………

1997-98

24.993

100,00

23.359

93,46

657

2,63

656

2,62

267

1,07

54

0,22

8. Θράκη

1987-88

4.029

100,00

3.195

79,30

530

13,15

148

3,67

128

3,18

28

0,69

1989-90

3.890

100,00

3.227

82,96

417

10,72

133

3,42

97

2,49

16

0,41

1991-92

3.797

100,00

3.156

83,12

447

11,77

143

3,77

36

0,95

15

0,40

…………

……..

……..

……..

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………

1997-98

3.448

100,00

3.004

87,12

279

8,09

113

3,28

38

1,10

14

0,41

9. Νησιά Αιγαίου

1987-88

6.147

100,00

4.977

80,97

665

10,82

243

3,95

203

3,30

59

0,96

1989-90

6.101

100,00

5.027

82,40

588

9,64

242

3,97

201

3,29

43

0,70

1991-92

6.116

100,00

5.259

85,99

507

8,29

237

3,88

92

1,50

21

0,34

…………

……..

……..

……..

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

………

1997-98

5.730

100,00

5.235

91,36

250

4,36

153

2,67

78

1,36

14

0,24

10. Κρήτη

1987-88

8.323

100,00

6.694

80,43

798

9,59

456

5,48

307

3,69

68

0,82

1989-90

8.433

100,00

6.825

80,93

720

8,54

499

5,92

301

3,57

88

1,04

1991-92

8.621

100,00

7.274

84,38

606

7,03

537

6,23

153

1,77

51

0,59

…………

……..

……..

……..

……….

………

……….

……….

……….

……….

……….

………

1997-98

6.965

100,00

6.246

89,68

334

4,80

281

4,03

84

1,21

20

0,29

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΦΟΥΡΝΙΆ 1987-88

ΦΟΥΡΝΙΆ 1989-90

ΦΟΥΡΝΙΆ 1991-92

ΦΟΥΡΝΙΆ 1997-98

Νομός

% Διαρροή

Νομός

% Διαρροή

Νομός

% Διαρροή

Νομός

% Διαρροή

1

Αθήνας

5,34

Αθήνας

5,00

Κοζάνης

4,29

Γρεβενών

1,30

2

Κοζάνης

8,00

Κοζάνης

6,40

Αθήνας

4,42

Κοζάνης

1,51

3

Ιωαννίνων

8,22

Μαγνησίας

7,54

Φωκίδας

5,67

Πρέβεζας

3,07

4

Πειραιά

8,61

Ιωαννίνων

7,69

Λάρισας

5,96

Πιερίας

3,39

5

Αν. Αττικής

9,08

Αν. Αττικής

7,73

Φλώρινας

5,99

Φθιώτιδας

3,49

6

Αρκαδίας

9,22

Πιερίας

7,96

Πιερίας

6,09

Ιωάννινων

3,49

7

Λάρισας

9,25

Λάρισας

8,05

Θεσσαλονίκης

6,33

Καρδίτσας

3,66

8

Θεσσαλονίκης

9,67

Πειραιά

8,16

Φθιώτιδας

6,44

Αρκαδίας

3,92

9

Φλώρινας

9,72

Μεσσηνίας

8,74

Αρκαδίας

6,93

Φλώρινας

3,95

10

Φθιώτιδας

9,83

Καστοριάς

8,80

Καστοριάς

7,02

Μαγνησίας

4,08

11

Φωκίδας

9,91

Φωκίδας

8,90

Αν. Αττικής

7,07

Καστοριάς

4,27

12

Μαγνησίας

10,09

Αρκαδίας

9,26

Βοιωτίας

7,09

Αρτας

4,50

13

Μεσσηνίας

10,10

Θεσσαλονίκης

9,32

Μαγνησίας

7,20

Θεσπρωτίας

4,84

14

Άρτας

19,76

Έβρου

9,70

Ιωαννίνων

7,23

Αν. Αττικής

4,85

15

Βοιωτίας

10,79

Φθιώτιδας

9,84

Μεσσηνίας

7,70

Εβρου

4,86

16

Δυτ. Αττικής

11,35

Φλώρινας

10,27

Καρδίτσας

7,82

Τρικάλων

4,96

17

Έβρου

11,45

Πρέβεζας

19,34

Πρέβεζας

7,97

Μεσσηνίας

4,97

18

Καρδίτσας

11,48

Άρτας

10,77

Πειραιά

8,18

Καβάλας

5,16

19

Πιερίας

11,82

Καρδίτσας

11,13

Αργολίδας

8,36

Λάρισας

5,17

20

Ημαθείας

12,45

Αργολίδας

11,40

Δράμας

8,68

Φωκίδας

5,18

21

Κεφαλληνίας

12,60

Δυτ. Αττικής

11,64

Έβρου

8,92

Χίου

5,37

22

Αργολίδας

13,03

Αχαϊας

11,75

Χανίων

9,29

Ημαθείας

5,89

23

Γρεβενών

13,54

Γρεβενών

11,85

Ημαθείας

9,32

Κιλκίς

6,00

24

Χαλκιδικής

13,83

Βοιωτίας

11,98

Χίου

9,63

Αργολίδας

6,17

25

Πρέβεζας

14,01

Λευκάδας

12,22

Λευκάδας

9,79

Αθήνας

6,26

26

Καστοριάς

14,17

Δράμας

12,37

Δυτ. Αττικής

9,86

Βοιωτίας

6,29

27

Αχαϊας

14,24

Κεφαλληνίας

12,75

Κιλκίς

10,20

Δράμας

6,42

28

Κιλκίς

14,30

Ημαθείας

12,83

Κεφαλληνίας

10,66

Αχαϊας

6,67

29

Καβάλας

14,57

Χίου

13,35

Άρτας

10,74

Κέρκυρας

6,76

30

Δράμας

14,70

Κορινθίας

13,59

Σάμου

10,88

Κορινθίας

7,16

31

Λευκάδας

14,97

Ροδόπης

14,05

Αχαϊας

11,32

Θεσσαλονίκης

7,29

32

Χίου

15,01

Χανίων

14,73

Τρικάλων

11,72

Πειραιά

7,47

33

Χανίων

15,25

Καβάλας

15,13

Εύβοιας

12,00

Λέσβου

7,61

34

Εύβοιας

15,55

Χαλκιδικής

15,25

Κορινθίας

12,34

Δυτ. Αττικής

7,78

35

Τρικάλων

16,44

Εύβοιας

15,35

Γρεβενών

12,41

Κυκλάδων

7,78

36

Κορινθίας

16,80

Κιλκίς

15,54

Λέσβου

12,56

Χαλκιδικής

8,39

37

Λακωνίας

17,41

Τρικάλων

16,75

Πέλλας

12,59

Εύβοιας

8,70

38

Σάμου

17,96

Λέσβου

16,25

Χαλκιδικής

12,62

Πέλλας

8,72

39

Σερρών

18,31

Σερρών

16,33

Σερρών

13,17

Λακωνίας

9,03

40

Δωδ/νήσου

18,38

Αιτ/νίας

16,59

Θεσπρωτίας

14,08

Χανίων

9,17

41

Κέρκυρας

19,04

Σάμου

17,12

Καβάλας

14,31

Σάμου

9,21

42

Ηρακλείου

19,05

Πέλλας

17,61

Αιτ/νίας

14,66

Αιτ/νίας

9,22

43

Θεσπρωτίας

19,56

Δωδ/νήσου

17,61

Δωδ/νήσου

14,89

Λασιθίου

9,34

44

Αιτ/νίας

20,23

Λακωνίας

17,84

Ηρακλείου

15,66

Ηλείας

9,41

45

Λέσβου

20,41

Λασιθίου

17,96

Λακωνίας

15,74

Κεφαλληνίας

9,45

46

Πέλλας

20,61

Ηρακλείου

18,73

Λασιθίου

16,41

Δωδ/νήσου

10,38

47

Ροδόπης

21,32

Ηλείας

19,53

Ροδόπης

16,43

Ζακύνθου

10,53

48

Κυκλάδων

21,43

Θεσπρωτίας

19,87

Κέρκυρας

16,65

Ηρακλείου

10,82

49

Λασιθίου

21,73

Κέρκυρας

20,01

Κυκλάδων

17,55

Λευκάδας

11,40

50

Ηλείας

25,25

Κυκλάδων

21,39

Ηλείας

17,68

Ρεθύμνης

11,41

51

Ρεθύμνης

27,66

Ευρυτανίας

26,42

Ευρυτανίας

22,18

Σερρών

11,44

52

Ευρυτανίας

30,03

Ρεθύμνης

28,29

Ρεθύμνης

25,99

Ροδόπης

12,94

53

Ζακύνθου

30,57

Ξάνθης

30,23

Ξάνθης

29,73

Ευρυτανίας

16,18

54

Ξάνθης

35,75

Ζακύνθου

34,63

Ζακύνθου

30,43

Ξάνθης

21,71

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

12,60

11,55

9,60

6,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 5α: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΦΟΥΡΝΙΆ ΜΑΘΗΤΏΝ

ΝΟΜΟΣ

1987-88

1989-90

1991-92

1997-98

%

%

%

%

1

Αθήνας

5,34

5,00

4,42

6,26

2

Αιτωλοακαρνανίας

20,23

16,59

14,66

9,22

3

Αν. Αττικής

9,08

7,73

7,07

4,85

4

Αργολίδας

13,03

11,40

8,36

6,17

5

Αρκαδίας

9,22

9,26

6,93

3,92

6

Άρτας

10,76

10,77

10,74

4,50

7

Αχαϊας

14,24

11,75

11,32

6,67

8

Βοιωτίας

10,79

11,98

7,09

6,29

9

Γρεβενών

13,54

11,85

12,41

1,30

10

Δράμας

14,70

12,37

8,68

6,42

11

Δυτ. Αττικής

11,35

11,64

9,86

7,78

12

Δωδεκανήσου

18,38

17,61

14,89

10,38

13

Έβρου

11,45

9,70

8,92

4,86

14

Εύβοιας

15,55

15,35

12,00

8,70

15

Ευρυτανίας

30,03

26,42

22,18

16,18

16

Ζακύνθου

30,57

34,63

30,43

10,53

17

Ηλείας

25,25

19,53

17,68

9,41

18

Ημαθείας

12,45

12,83

9,32

5,89

19

Ηρακλείου

19,05

18,73

15,66

10,82

20

Θεσπρωτίας

19,56

19,87

14,08

4,84

21

Θεσσαλονίκης

9,67

9,32

6,33

7,29

22

Ιωαννίνων

8,22

7,69

7,23

3,49

23

Καβάλας

14,57

15,13

14,31

5,16

24

Καρδίτςας

11,48

11,13

7,82

3,66

25

Καστοριάς

14,17

8,80

7,02

4,27

26

Κέρκυρας

19,04

20,01

16,65

6,76

27

Κεφαλληνίας

12,60

12,75

10,66

9,45

28

Κιλκίς

14,30

15,54

10,20

6,00

29

Κοζάνης

8,00

6,40

4,29

1,51

30

Κορινθίας

16,80

13,59

12,34

7,16

31

Κυκλάδων

21,43

21,39

17,55

7,78

32

Λακωνίας

17,41

17,84

15,74

9,03

33

Λάρισας

9,25

8,05

5,96

5,17

34

Λασιθίου

21,73

17,96

16,41

9,34

35

Λέσβου

20,41

16,25

12,56

7,61

36

Λευκάδας

14,97

12,22

9,79

11,4

37

Μαγνησίας

10,09

7,54

7,20

4,08

38

Μεσσηνίας

10,10

8,74

7,70

4,97

39

Ξάνθης

35,75

30,23

29,73

21,71

40

Πειραιά

8,61

8,16

8,18

7,47

41

Πέλλας

20,61

17,60

12,59

8,72

42

Πιερίας

11,82

7,96

6,09

3,39

43

Πρέβεζας

14,01

10,34

7,97

3,07

44

Ρεθύμνης

27,66

28,29

25,99

11,41

45

Ροδόπης

21,32

14,05

16,43

12,94

46

Σάμου

17,96

17,12

10,88

9,21

47

Σερρών

18,31

16,33

13,17

11,44

48

Τρικάλων

16,44

15,75

11,72

4,96

49

Φθιώτιδας

9,83

9,84

6,44

3,49

50

Φλώρινας

9,72

10,27

5,99

3,95

51

Φωκίδας

9,91

8,90

5,67

5,18

52

Χαλκιδικής

13,83

15,25

12,62

8,39

53

Χανίων

15,25

14,73

9,29

9,17

54

Χίου

15,01

13,35

9,63

5,37

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

12,60

11,55

9,60

6,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 5β: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑΞΗ (ΦΟΥΡΝΙΑ 1997-98)

ΓΡΆΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΆ

ΦΟΊΤΗΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΆ

ΜΑΘΗΤΙΚΉ ΔΙΑΡΡΟΉ

ΝΟΜΟΣ

Δε φοίτησαν καθόλου

Α’ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

Ν

%

%

%

%

%

1

Αθήνας

14.206

93,74

2,48

2,13

1,17

0,47

2

Αιτωλοακαρνανίας

2.754

90,78

5,08

2,98

1,04

0,22

3

Αν. Αττικής

7.378

95,15

1,91

1,90

0,83

0,22

4

Αργολίδας

1.167

93,83

3,26

1,80

0,94

0,17

5

Αρκαδίας

944

96,08

1,17

0,95

1,59

0,21

6

Άρτας

867

95,50

2,42

1,96

0,12

0,00

7

Αχαϊας

3.671

93,33

3,65

2,02

0,71

0,30

8

Βοιωτίας

1.271

93,71

2,44

1,57

1,10

1,18

9

Γρεβενών

307

98,70

0,33

0,65

0,33

0,00

10

Δράμας

1.074

93,58

3,91

1,86

0,65

0,00

11

Δυτ. Αττικής

7.862

92,22

3,88

2,48

0,95

0,47

12

Δωδεκανήσου

2.283

89,62

4,86

3,68

1,45

0,39

13

Έβρου

1.398

95,14

2,00

2,00

0,72

0,14

14

Εύβοιας

2.655

91,30

3,31

4,26

0,94

0,19

15

Ευρυτανίας

204

84,31

10,29

3,43

2,45

0,00

16

Ζακύνθου

418

89,47

3,11

5,98

1,44

0,00

17

Ηλείας

1.955

90,54

4,86

3,48

0,72

0,36

18

Ημαθείας

1.629

94,11

3,74

1,29

0,86

0,00

19

Ηρακλείου

3.586

89,18

5,66

3,90

1,09

0,17

20

Θεσπρωτίας

516

95,15

2,71

1,94

0,19

0,00

21

Θεσσαλονίκης

10.542

92,71

2,68

2,99

1,33

0,29

22

Ιωαννίνων

1.717

96,51

1,34

1,28

0,64

0,24

23

Καβάλας

1.531

94,84

1,83

2,42

0,78

0,13

24

Καρδίτσας

1.475

96,34

1,97

0,81

0,54

0,34

25

Καστοριάς

655

95,73

0,92

2,14

1,07

0,15

26

Κέρκυρας

1.228

93,24

2,69

2,77

1,06

0,24

27

Κεφαλληνίας

402

90,55

4,48

3,98

0,50

0,50

28

Κιλκίς

800

94,00

3,12

1,62

1,25

0,00

29

Κοζάνης

1.991

98,49

0,45

0,65

0,20

0,20

30

Κορινθίας

1.509

92,84

2,98

3,05

0,73

0,40

31

Κυκλάδων

1.259

92,21

4,61

2,14

1,03

0,00

32

Λακωνίας

952

90,97

5,25

2,84

0,84

0,11

33

Λάρισας

3.113

94,83

2,99

0,64

1,00

0,55

34

Λασιθίου

760

90,66

2,89

6,18

0,13

0,13

35

Λέσβου

1.117

92,39

4,03

1,34

1,88

0,36

36

Λευκάδας

272

88,60

7,72

2,57

0,37

0,74

37

Μαγνησίας

2.328

95,92

1,93

0,95

0,99

0,21

38

Μεσσηνίας

1.568

95,02

2,61

1,47

0,57

0,32

39

Ξάνθης

1.262

78,29

17,19

2,46

1,51

0,55

40

Πειραιά

5.447

92,58

3,80

2,17

1,08

0,37

41

Πέλλας

1.629

91,28

2,82

4,24

1,23

0,43

42

Πιερίας

1.357

96,61

0,96

1,77

0,44

0,22

43

Πρέβεζας

781

96,93

1,15

1,41

0,51

0,00

44

Ρεθύμνης

885

88,59

4,86

3,50

2,60

0,45

45

Ροδόπης

788

87,06

4,31

6,85

1,14

0,63

46

Σάμου

456

90,79

3,51

3,95

1,54

0,22

47

Σερρών

1.871

88,56

5,18

4,38

1,66

0,21

48

Τρικάλων

1.573

95,04

2,79

1,27

0,57

0,32

49

Φθιώτιδας

1.692

96,51

1,54

1,42

0,47

0,05

50

Φλώρινας

582

96,05

2,23

0,34

1,20

0,17

51

Φωκίδας

328

94,82

2,44

0,91

1,83

0,00

52

Χαλκιδικής

1.025

91,61

3,22

4,29

0,78

0,09

53

Χανίων

1.734

90,83

3,81

3,63

1,21

0,52

54

Χίου

615

94,63

3,25

1,46

0,65

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

93,02

3,25

2,42

1,00

0,31

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ (ΦΟΥΡΝΙΑ 1997-98)

A/A
ΟΝΟΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ % ΔΙΑΡΡΟΗ

1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

95

2

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

82

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

68

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

62

5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

61

6

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

60

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

55

8

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

54

9

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

52

10

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

50

11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡΙΠΑΣ ΜΙΚΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

50

12

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

49

13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

48

14

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ

45

15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

38

16

3ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

38

17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

37

18

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

37

19

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

37

20

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΥΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

36

21

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

36

22

63ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)

35

23

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

35

24

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

33

25

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

33

26

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

33

27

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

33

28

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

33

29

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

32

30

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

32

31

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

31

32

26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

31

33

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)

31

34

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Β’ ΑΘΗΝΑΣ)

31

35

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ

30

36

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

30

37

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

30

38

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΠΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

29

39

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

29

40

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΛΒΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

29

41

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

29

42

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

28

43

61ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)

28

44

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Γ’ ΑΘΗΝΑΣ)

28

45

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

28

46

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

27

47

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

27

48

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ (Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

26

49

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

26

50

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΑΣ

26

51

23ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)

26

52

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

25

53

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Γ’ ΑΘΗΝΑΣ)

25

54

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

25

55

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΛΑ ΗΛΕΙΑΣ

25

56

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

25

57

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

25

58

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

25

59

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

25

60

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

25

61

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

25

62

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

25

63

12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

25

64

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

25

65

33ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (Α΄ΑΘΗΝΑΣ)

24

66

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ)

24

67

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

24

68

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

24

69

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

24

70

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

23

71

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

23

72

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

23

73

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

23

74

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

23

75

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

22

76

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

22

77

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

22

78

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

22

79

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

22

80

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

22

81

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

22

82

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΥΓΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

22

83

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

22

84

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

22

85

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

22

86

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΟΥ ΒΑΛΕΤΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

22

87

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ

22

88

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

22

89

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

22

90

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

21

91

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

21

92

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

21

93

45ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)

21

94

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

21

95

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

21

96

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

21

97

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

21

98

32ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α’ ΑΘΗΝΑΣ)

21

99

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

21

100

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

21

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 199

ΦΟΥΡΝΙΑ 1987-88

ΦΟΥΡΝΙΑ 1989-90

ΦΟΥΡΝΙΑ 1991-92

ΦΟΥΡΝΙΑ 1997-98

ΦΥΛΟ

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

 

Ν

Ν

%

Ν

Ν

%

Ν

Ν

%

Ν

Ν

%

Αγόρια

73.142

10.306

14,09

71.885

9.458

13,16

73.053

8.072

11,05

57.903

4.829

8,34

Κορίτσια

67.548

7.425

10,99

67.376

6.628

9,84

67.605

5.429

8,03

53.486

2.943

5,50

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

140.690

17.731

12,60

139.261

16.086

11,55

140.658

13.501

9,60

111.389

7.772

6,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 7α: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑΞΗ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989--90, 1991-92, 1997-98)
 


ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Η

 

Δε φοίτησαν καθόλου

Α’ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΙΑΡΡΟΗ

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1987-88

 

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

ΣΥΝΟΛΟ

140.690

100%

122.959

87,40

8.439

6,00

4.787

3,40

3.673

2,61

832

0,59

17.731

12,60

Αγόρια

73.142

100%

62.836

85,91

4.593

6,28

2.975

4,07

2.287

3,13

451

0,62

10.306

14,09

Κορίτσια

67.548

100%

60.123

89,01

3.846

5,69

1.812

2,68

1.386

2,05

381

0,56

7.425

10,99

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1989-90

 

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

ΣΥΝΟΛΟ

139.261

100%

123.175

88,45

7.001

5,03

5.009

3,60

3.276

2,35

800

0,57

16.086

11,55

Αγόρια

71.885

100%

62.427

86,84

3.881

5,40

3.181

4,43

1.979

2,75

417

0,58

9.458

13,16

Κορίτσια

67.376

100%

60.748

90,16

3.120

4,63

1.828

2,71

1.297

1,93

383

0,57

6.628

9,84

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1991-92

 

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

ΣΥΝΟΛΟ

140.658

100%

127.157

90,40

6.322

4,49

4.829

3,43

1.916

1,36

434

0,31

13.501

9,60

Αγόρια

73.053

100%

64.981

88,95

3.647

4,99

3.077

4,21

1.124

1,54

224

0,31

8.072

11,05

Κορίτσια

67.605

100%

62.176

91,97

2.675

3,96

1.752

2,59

792

1,17

210

0,31

5.429

8,03

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1997-98

 

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

ΣΥΝΟΛΟ

111.389

100%

103.617

93,02

3.617

3,25

2.692

2,42

1.116

1,00

347

0,31

7.772

6,98

Αγόρια

57.903

100%

53.068

91,65

2.151

3,71

1.815

3,13

680

1,17

183

0,32

4.829

8,34

Κορίτσια

53.486

100%

50.549

94,51

1.466

2,74

877

1,64

436

0,82

164

0,31

2.943

5,50

ΠΙΝΑΚΑΣ 7β: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

% Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η ΔΙΑΡΡΟΉ

 

1987-88

1989-90

1991-92

1997-98

Αστικές περιοχές

ΣΥΝΟΛΟ

8,97

8,63

7,46

6,14

Αγόρια

9,63

9,53

8,35

7,26

Κορίτσια

8,25

7,67

6,50

4,94

Ημιαστικές περιοχές

ΣΥΝΟΛΟ

18,76

16,53

13,88

8,71

Αγόρια

21,59

19,29

16,55

10,40

Κορίτσια

15,67

13,59

11,04

6,84

Αγροτικές περιοχές

ΣΥΝΟΛΟ

20,47

18,84

14,49

8,54

Αγόρια

23,68

22,13

17,01

10,61

Κορίτσια

16,95

15,14

11,67

6,28

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

12,60

11,55

9,60

6,98

Αγόρια

14,09

13,16

11,05

8,34

Κορίτσια

10,99

9,84

8,03

5,50

ΠΙΝΑΚΑΣ 7γ: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)
     

1987-88

1989-90

1991-92

1997-98

     

Α%

Κ%

Α%

Κ%

Α%

Κ%

Α%

Κ%

1

Περιοχή Πρωτεύουσας

8,74

7,95

8,60

7,20

7,75

6,69

7,93

5,47

2

Λ. Στερεά & Εύβοια

17,54

13,23

16,69

11,42

13,03

8,73

9,39

5,60

3

Πελοπόννησος

17,88

13,01

15,37

10,73

14,06

9,04

8,24

5,44

4

Ιόνια Νησιά

23,97

15,37

23,43

17,35

21,44

13,11

10,12

6,64

5

Ήπειρος

12,79

10,36

12,02

8,81

11,64

6,04

5,37

2,17

6

Θεσσαλία

11,93

10,88

10,58

9,49

9,52

6,01

5,51

3,56

7

Μακεδονία

14,10

10,29

13,42

9,12

9,67

6,89

7,93

4,97

8

Θράκη

22,71

18,41

19,07

14,73

18,30

15,25

13,58

12,08

9

Νησιά Αιγαίου

20,95

17,08

18,26

16,92

15,45

12,56

9,96

7,23

10

Κρήτη

23,65

15,14

23,01

14,75

18,62

12,39

13,65

6,77

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

14,09

10,99

13,16

9,84

11,05

8,03

8,34

5,50

ΠΙΝΑΚΑΣ 7δ: % ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

(ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

   

1987-88

1989-90

1991-92

1997-98

   

Α

Κ

Α

Κ

Α

Κ

Α

Κ

1

Αθήνας

6,02

4,62

5,64

4,33

4,87

3,94

7,11

5,35

2

Αιτωλοακαρνανίας

23,02

17,10

20,40

12,51

18,41

10,71

10,99

7,32

3

Αν. Αττικής

10,23

7,81

8,97

6,36

7,99

6,04

5,42

4,25

4

Αργολίδας

15,83

9,96

12,52

10,30

9,04

7,60

6,66

5,60

5

Αρκαδίας

12,36

5,61

9,00

9,49

7,59

6,25

5,99

1,74

6

Άρτας

11,97

9,43

12,06

9,13

12,36

8,98

5,62

3,32

7

Αχαϊας

14,45

14,02

13,50

9,93

13,14

9,31

7,67

5,66

8

Βοιωτίας

14,14

7,56

12,51

11,41

8,29

5,70

7,39

5,10

9

Γρεβενών

14,39

12,60

13,79

9,66

13,95

10,85

1,24

1,37

10

Δράμας

18,16

10,77

14,85

9,80

10,83

6,32

6,70

6,10

11

Δυτ. Αττικής

11,31

11,40

12,73

10,47

10,34

9,33

9,34

6,18

12

Δωδεκανήσου

20,90

15,88

16,95

18,33

15,14

14,65

10,42

10,33

13

Έβρου

13,71

8,84

12,74

6,31

12,54

4,98

6,51

3,11

14

Εύβοιας

17,10

13,85

19,00

11,68

14,13

9,85

11,02

6,05

15

Ευρυτανίας

31,36

28,74

27,63

24,78

25,32

18,46

20,00

12,84

16

Ζακύνθου

38,80

22,57

37,60

31,13

39,75

20,36

13,57

7,76

17

Ηλείας

29,31

20,64

23,25

15,55

22,55

12,39

11,74

6,82

18

Ημαθείας

14,41

10,33

15,68

9,72

11,99

6,49

6,92

4,72

19

Ηρακλείου

23,91

13,65

22,88

14,14

18,76

12,28

13,58

7,86

20

Θεσπρωτίας

20,81

18,44

25,42

14,97

17,99

9,67

5,90

3,67

21

Θεσσαλονίκης

11,05

8,14

10,98

7,62

7,33

5,23

9,06

5,30

22

Ιωαννίνων

9,19

7,24

8,06

7,28

9,79

4,32

5,40

1,53

23

Καβάλας

16,67

12,33

17,50

12,57

15,84

12,55

6,14

4,00

24

Καρδίτσας

10,96

12,07

12,15

9,96

10,02

5,64

4,26

3,08

25

Καστοριάς

13,90

14,47

11,16

6,39

7,73

6,28

5,65

2,66

26

Κέρκυρας

21,42

16,37

21,74

18,21

19,34

14,09

7,62

5,77

27

Κεφαλληνίας

18,75

6,60

18,40

6,63

13,91

6,77

13,99

5,26

28

Κιλκίς

15,95

12,68

18,54

12,56

10,63

9,70

7,38

4,47

29

Κοζάνης

8,96

6,92

6,48

6,30

4,24

4,33

1,25

1,80

30

Κορινθίας

19,87

13,71

16,77

10,01

15,15

9,19

7,51

6,78

31

Κυκλάδων

23,53

19,30

24,20

18,56

21,51

13,57

10,97

4,69

32

Λακωνίας

21,01

13,53

22,39

13,01

20,19

10,73

11,27

6,68

33

Λάρισας

9,42

9,06

7,68

8,45

7,33

4,55

5,96

4,29

34

Λασιθίου

23,29

20,00

21,85

13,77

20,50

11,67

13,51

5,07

35

Λέσβου

21,93

18,79

16,46

16,03

14,24

10,86

8,23

6,99

36

Λευκάδας

19,30

8,94

16,47

7,09

14,47

4,48

11,39

11,40

37

Μαγνησίας

11,10

8,90

8,50

6,47

8,45

5,90

5,01

3,06

38

Μεσσηνίας

13,00

7,00

10,06

7,36

9,07

6,26

6,50

3,39

39

Ξάνθης

37,00

34,37

30,90

29,37

27,26

32,64

18,43

25,80

40

Πειραιά

8,45

8,78

8,15

8,16

8,47

7,89

8,38

6,42

41

Πέλλας

24,51

16,23

22,32

12,42

14,37

10,57

11,65

5,58

42

Πιερίας

13,16

10,46

9,62

6,14

7,92

4,13

3,37

3,41

43

Πρέβεζας

15,76

12,05

13,03

7,42

11,05

4,38

4,69

1,33

44

Ρεθύμνης

32,02

23,00

34,08

22,45

29,84

22,08

16,82

6,07

45

Ροδόπης

24,21

18,02

14,43

13,66

18,01

14,44

17,72

7,71

46

Σάμου

23,04

12,67

20,09

14,23

11,93

9,79

11,72

6,45

47

Σερρών

21,30

14,85

18,20

14,30

14,84

11,37

13,99

8,72

48

Τρικάλων

17,78

15,00

16,68

14,73

13,86

9,12

6,51

3,36

49

Φθιώτιδας

10,26

9,36

10,90

8,74

6,85

6,01

4,80

2,08

50

Φλώρινας

8,67

10,70

13,35

7,16

6,81

5,06

4,06

3,82

51

Φωκίδας

12,34

7,31

10,45

7,34

6,31

5,00

7,64

2,92

52

Χαλκιδικής

17,69

10,12

18,94

11,73

15,41

9,56

10,40

6,08

53

Χανίων

18,67

11,69

17,43

11,64

11,10

7,37

12,35

5,62

54

Χίου

13,59

16,49

13,84

12,88

10,73

8,45

7,97

2,42

                   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

14,09

10,99

13,16

9,84

11,05

8,03

8,34

5,50

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΠΕΡΙΟΧΈΣ

ΦΟΥΡΝΙΑ 1987-88

ΦΟΥΡΝΙΑ 1989-90

ΦΟΥΡΝΙΑ 1991-92

ΦΟΥΡΝΙΑ 1997-98

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

                         
 

Ν

Ν

%

Ν

Ν

%

Ν

Ν

%

Ν

Ν

%

Αστικές

91.798

8.233

8,97

92.904

8.013

8,63

95.390

7.114

7,46

74.242

4.562

6,15

Ημιαστικές

29.760

5.582

18,76

28.589

4.726

16,53

28.237

3.920

13,88

23.112

2.012

8,71

Αγροτικές

19.132

3.916

20,47

17.768

3.347

18,84

17.031

2.467

14,49

14.035

1.198

8,55

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

140.690

17.731

12,60

139.261

16.086

11,55

140.658

13.501

9,60

111.389

7.772

6,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 8α: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Η

 

Δε φοίτησαν καθόλου

Α’ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΙΑΡΡΟΗ

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1987-88

 

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Αστικές

91.798

100

83.565

91,03

3.615

3,49

2.454

2,67

1.724

1,88

440

0,48

8.233

8,97

Ημιαστικές

29.760

100

24.178

81,24

2.816

9,46

1.415

4,75

1.109

3,73

242

0,81

5.582

18,76

Αγρ`οτικές

19.132

100

15.216

79,53

2.008

10,50

918

4,80

840

4,39

150

0,78

3.916

20,47

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

140.690

100

122.959

87,40

8.439

6,00

4.787

3,40

3.673

2,61

832

0,59

17.731

12,60

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1989-90

 

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Αστικές

92.904

100

84.891

91,37

3.374

3,63

2.586

2,78

1.537

1,65

516

0,56

8.013

8,63

Ημιαστικές

28.589

100

23.863

83,47

2.069

7,24

1.490

5,21

1.006

3,52

161

0,56

4.726

16,53

Αγροτικές

17.768

100

14.421

81,16

1.558

8,77

993

5,25

773

4,13

123

0,69

3.347

18,84

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

139.261

100

123.175

88,45

7.001

5,03

5.009

3,60

3.276

2,35

800

0,57

16.086

11,55

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1991-92

 

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Αστικές

95.390

100

88.276

92,54

3.134

3,29

2.606

2,73

1.097

1,15

277

0,29

7.114

7,46

Ημιαστικές

28.237

100

24.317

86,12

1.936

6,86

1.406

4,98

487

1,72

91

0,32

3.920

13,88

Αγροτικές

17.031

100

14.564

85,51

1.252

7,35

817

4,80

332

1,95

66

0,39

2.467

14,49

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

140.658

100

127.157

90,40

6.322

4,49

4.829

3,43

1.916

1,36

434

0,31

13.501

9,60

ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1997-98

 

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Αστικές

74.242

100

69.679

93,85

2.061

2,78

1.574

2,12

676

0,91

251

0,34

4.562

6,15

Ημιαστικές

23.112

100

21.100

91,29

987

4,27

716

3,10

255

1,10

54

0,23

2.012

8,71

Αγροτικές

14.035

100

12.838

91,47

569

4,06

402

2,86

185

1,32

42

0,30

1.198

8,55

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

100

103.617

93,02

3.617

3,25

2.692

2,42

1.116

1,00

347

0,31

7.772

6,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 8β: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1997-98)

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Γεωγραφικό Διαμέρισμα

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

%

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

%

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

%

Γράφτηκαν κανονικά

Διαρροή

%

1. Περιοχή Πρωτεύουσας

32.737

2.110

6,45

2.143

154

7,19

13

0

0,00

34.893

2.264

6,49

2. Λ. Στερεά & Εύβοια

3.461

219

6,33

3.767

339

9,00

1.676

116

6,92

8.904

674

7,57

3. Πελοπόννησος

6.253

343

5,49

3.253

275

8,45

2.260

192

8,50

11.766

810

6,88

4. Ιόνια Νησιά

978

48

4,91

530

54

10,19

812

94

11,58

2.320

196

8,45

5. Ήπειρος

1.737

34

1,96

912

41

4,50

1.232

73

5,93

3.881

148

3,81

6. Θεσσαλία

5.076

201

3,96

2.495

143

5,73

918

44

4,79

8.489

388

4,57

7. Μακεδονία

15.695

951

6,06

5.647

444

7,86

3.651

239

6,55

24.993

1.634

6,54

8. Θράκη

2.048

154

7,52

1.009

195

19,33

391

95

24,29

3.448

444

12,88

9. Νησιά Αιγαίου

2.260

170

7,52

1.854

183

9,87

1.616

142

8,79

5.730

495

8,64

10. Κρήτη

3.997

332

8,31

1.502

184

12,25

1.466

203

13,85

6.965

719

10,32

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

74.242

4.562

6,14

23.112

2.012

8,71

14.035

1.198

8,54

111.389

7.772

6,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 8γ: % ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Γεωγραφικό Διαμέρισμα

1987-88

1989-90

1991-92

1997-98

1987-88

1989-90

1991-92

1997-98

1987-88

1989-90

1991-92

1997-98

1. Περιοχή Πρωτεύουσας

7,98

7,70

7,01

6,45

16,96

12,93

12,27

7,19

12,07

9,76

9,09

6,49

2. Λ. Στερεά & Εύβοια

9,30

9,84

7,06

6,33

17,49

15,57

13,42

9,00

20,34

18,27

12,23

7,57

3. Πελοπόννησος

10,16

8,74

8,36

5,49

19,72

17,08

15,03

8,45

21,79

18,38

15,61

6,88

4. Ιόνια Νησιά

13,34

17,02

14,30

4,91

18,15

19,32

17,24

10,19

27,52

24,98

21,03

8,45

5. Ήπειρος

4,86

4,77

3,48

1,96

16,62

16,38

11,88

4,50

17,17

14,31

16,33

3,81

6. Θεσσαλία

8,07

7,44

6,24

3,96

13,51

11,01

8,45

5,73

18,94

17,32

12,73

4,57

7. Μακεδονία

8,55

8,01

6,14

6,06

17,69

15,64

12,22

7,86

16,89

16,87

10,97

6,54

8. Θράκη

9,63

9,21

9,32

7,52

38,66

31,17

33,18

19,33

20,48

20,90

15,73

12,88

9. Νησιά Αιγαίου

15,83

15,31

12,85

7,52

19,27

18,57

14,27

9,87

25,20

20,78

16,12

8,64

10. Κρήτη

15,91

15,64

13,25

8,31

22,79

22,44

17,95

12,25

24,84

24,83

20,10

10,32

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

8,97

8,63

7,46

6,14

18,76

16,53

3,88

8,71

20,47

18,84

14,49

8,54

ΠΙΝΑΚΑΣ 8δ: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ (ΦΟΥΡΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1997-98)

ΝΟΜΟΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Γράφτηκαν

κανονικά

Διαρροή

%

Γράφτηκαν

κανονικά

Διαρροή

%

Γράφτηκαν

κανονικά

Διαρροή

%

Γράφτηκαν

κανονικά

Διαρροή

%

1

Αθήνας

14.206

890

6,26

-

-

-

-

-

-

14.206

890

6,26

2

Αιτωλοακαρνανίας

1.328

88

6,63

902

100

11,09

524

66

12,60

2.754

254

9,22

3

Αν. Αττικής

5.806

256

4,41

1.572

102

6,49

-

-

-

7.378

358

4,85

4

Αργολίδας

579

33

5,70

341

27

7,92

247

12

4,86

1.167

72

6,17

5

Αρκαδίας

452

11

2,43

275

15

5,45

217

11

5,07

944

37

3,92

6

Άρτας

455

13

2,86

122

10

8,20

290

16

5,52

867

39

4,50

7

Αχαϊας

2.556

153

5,99

476

41

8,61

639

51

7,98

3.671

245

6,67

8

Βοιωτίας

581

47

8,09

461

24

5,21

229

9

3,93

1.271

80

6,29

9

Γρεβενών

-

-

-

273

4

1,47

34

0

0,00

307

4

1,30

10

Δράμας

639

35

5,48

350

26

7,43

85

8

9,41

1.074

69

6,42

11

Δυτ. Αττικής

7.503

576

7,68

359

36

10,03

-

-

-

7.862

612

7,78

12

Δωδεκανήσου

1.326

125

9,43

460

62

13,48

497

50

10,06

2.283

237

10,38

13

Έβρου

811

42

5,18

482

24

4,98

105

2

1,90

1.398

68

4,86

14

Εύβοιας

719

49

6,82

1.338

162

12,11

598

20

3,34

2.655

231

8,70

15

Ευρυτανίας

-

-

-

117

17

14,53

87

16

18,39

204

33

16,18

16

Ζακύνθου

234

20

8,55

-

-

-

184

24

13,04

418

44

10,53

17

Ηλείας

751

62

8,26

710

67

9,44

494

55

11,13

1.955

184

9,41

18

Ημαθείας

1.085

58

5,35

-

-

-

544

38

6,99

1.629

96

5,89

19

Ηρακλείου

2.011

183

9,10

948

110

11,60

627

95

15,15

3.586

388

10,82

20

Θεσπρωτίας

-

-

-

364

12

3,30

152

13

8,55

516

25

4,84

21

Θεσσαλονίκης

8.877

649

7,31

1.344

98

7,29

321

22

6,85

10.542

769

7,29

22

Ιωαννίνων

925

16

1,73

126

4

3,17

666

40

6,01

1.717

60

3,49

23

Καβάλας

780

21

2,69

422

32

7,58

329

26

7,90

1.531

79

5,16

24

Καρδίτσας

729

14

1,92

585

34

5,81

161

6

3,73

1475

54

3,66

25

Καστοριάς

242

6

2,48

204

11

5,39

209

11

5,26

655

28

4,27

26

Κέρκυρας

744

28

3,76

94

9

9,57

390

46

11,79

1.228

83

6,76

27

Κεφαλληνίας

-

-

-

258

26

10,08

144

12

8,33

402

38

9,45

28

Κιλκίς

263

4

1,52

259

16

6,18

278

28

10,07

800

48

6,00

29

Κοζάνης

1.263

12

0,95

381

8

2,10

347

10

2,88

1.991

30

1,51

30

Κορινθίας

640

49

7,66

781

52

6,66

88

7

7,95

1.509

108

7,16

31

Κυκλάδων

230

20

8,70

696

52

7,47

333

26

7,81

1.259

98

7,78

32

Λακωνίας

345

16

4,64

443

58

13,09

164

12

7,32

952

86

9,03

33

Λάρισας

1.812

91

5,02

909

50

5,50

392

20

5,10

3.113

161

5,17

34

Λασιθίου

414

28

6,76

255

29

11,37

91

14

15,38

760

71

9,34

35

Λέσβου

373

14

3,75

270

24

8,89

474

47

9,92

1.117

85

7,61

36

Λευκάδας

-

-

-

178

19

10,67

94

12

12,77

272

31

11,40

37

Μαγνησίας

1.592

61

3,83

582

25

4,30

154

9

5,84

2.328

95

4,08

38

Μεσσηνίας

930

19

2,04

227

15

6,61

411

44

10,71

1.568

78

4,97

39

Ξάνθης

731

63

8,62

284

118

41,55

247

93

37,65

1.262

274

21,71

40

Πειραιά

5.222

388

7,43

212

16

7,55

13

-

-

5.447

404

7,42

41

Πέλλας

771

87

11,28

619

45

7,27

239

10

4,18

1.629

142

8,72

42

Πιερίας

756

15

1,98

227

7

3,08

374

24

6,42

1.357

46

3,39

43

Πρέβεζας

357

5

1,40

300

15

5,00

124

4

3,23

781

24

3,07

44

Ρεθύμνης

560

49

8,75

33

8

24,24

292

44

15,07

885

101

11,41

45

Ροδόπης

506

49

9,68

243

53

21,81

39

0

0,00

788

102

12,94

46

Σάμου

-

-

-

319

34

10,66

137

8

5,84

456

42

9,21

47

Σερρών

780

58

7,44

674

118

17,51

417

38

9,11

1.871

214

11,44

48

Τρικάλων

943

35

3,71

419

34

8,11

211

9

4,27

1.573

78

4,96

49

Φθιώτιδας

833

35

4,20

713

23

3,23

146

1

0,68

1.692

59

3,49

50

Φλώρινας

239

6

2,51

94

3

3,19

249

14

5,62

582

23

3,95

51

Φωκίδας

-

-

-

236

13

5,51

92

4

4,35

328

17

5,18

52

Χαλκιδικής

-

-

-

800

76

9,50

225

10

4,44

1.025

86

8,39

53

Χανίων

1.012

72

7,11

266

37

13,91

456

50

10,96

1.734

159

9,17

54

Χίου

331

11

3,32

109

11

10,09

175

11

6,29

615

33

5,37

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

74.242

4.562

6,14

23.112

2.012

8,71

14.035

1.198

8,54

111.389

7.772

6,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 8ε: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ (ΦΟΥΡΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98)

ΝΟΜΟΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1987/88

1989/90

1991/92

1997/98

1987/88

1989/90

1991/92

1997/98

1987/88

1989/90

1991/92

1997/98

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1

Αθήνας

5,34

5,00

4,42

6,26

-

-

-

11,09

-

-

-

-

2

Αιτωλοακαρνανίας

10,32

8,82

8,18

6,63

22,37

18,18

17,08

11,09

27,17

24,82

19,18

12,60

3

Αν. Αττικής

8,31

7,24

6,55

4,41

15,87

11,91

11,39

6,49

-

-

-

-

4

Αργολίδας

9,85

10,9

6,28

5,70

16,06

13,07

10,64

7,92

18,34

11,49

11,28

4,86

5

Αρκαδίας

6,18

4,64

2,28

2,43

10,29

13,41

9,03

5,45

13,08

14,13

13,67

5,07

6

Άρτας

7,12

5,90

4,29

2,86

13,33

16,95

20,00

8,20

14,16

13,73

15,36

5,52

7

Αχαϊας

9,87

7,90

8,51

5,99

18,07

16,22

15,84

8,61

29,32

9,76

21,00

7,98

8

Βοιωτίας

7,32

9,18

4,63

8,09

17,06

15,51

10,75

5,21

8,20

26,27

6,53

3,93

9

Γρεβενών

--

--

--

-

15,11

12,72

12,39

1,47

8,33

14,29

12,50

0,00

10

Δράμας

12,01

9,18

7,56

5,48

17,54

15,45

11,24

7,43

23,62

8,60

10,36

9,41

11

Δυτ. Αττικής

11,28

11,60

9,85

7,68

13,30

12,73

9,95

10,03

-

-

-

-

12

Δωδεκανήσου

17,60

17,92

14,97

9,43

18,80

17,49

15,26

13,48

23,39

15,23

12,34

10,06

13

Έβρου

9,38

9,20

7,84

5,18

15,54

9,54

11,67

4,98

9,59

11,56

7,45

1,90

14

Εύβοιας

12,33

12,88

9,68

6,82

15,06

15,77

13,59

12,11

22,35

18,51

11,68

3,34

15

Ευρυτανίας

--

--

--

-

20,98

23,31

24,46

14,53

36,50

29,55

18,00

18,39

16

Ζακύνθου

18,40

28,74

26,09

8,55

-

-

-

-

42,41

41,83

35,75

13,04

17

Ηλείας

18,08

15,55

15,85

8,26

29,07

23,04

21,93

9,44

28,54

20,54

15,57

11,13

18

Ημαθείας

8,79

10,16

6,53

5,35

22,14

21,47

15,32

-

15,26

14,11

14,32

6,99

19

Ηρακλείου

13,26

11,88

11,80

9,10

25,42

29,02

19,83

11,60

26,71

27,41

22,65

15,15

20

Θεσπρωτίας

--

--

--

-

19,09

19,45

12,52

3,30

20,90

21,15

20,83

8,55

21

Θεσσαλονίκης

8,22

8,22

5,82

7,31

14,40

12,34

7,75

7,29

20,46

20,86

12,30

6,85

22

Ιωαννίνων

3,31

4,14

3,24

1,73

13,14

12,12

8,08

3,17

18,60

15,76

17,04

6,01

23

Καβάλας

7,49

7,75

11,58

2,69

25,11

24,33

20,00

7,58

14,25

19,35

12,50

7,90

24

Καρδίτσας

8,52

8,74

6,88

1,92

12,34

12,93

6,44

5,81

16,19

13,50

13,11

3,73

25

Καστοριάς

5,13

6,31

4,15

2,48

29,67

11,07

12,09

5,39

8,47

9,35

4,80

5,26

26

Κέρκυρας

11,74

13,45

10,96

3,76

31,97

39,22

36,75

9,57

27,22

24,90

20,20

11,79

27

Κεφαλληνίας

--

--

--

-

11,26

12,07

9,96

10,08

14,37

13,64

11,70

8,33

28

Κιλκίς

3,47

8,33

5,99

1,52

12,00

15,49

9,54

6,18

23,54

20,78

14,08

10,07

29

Κοζάνης

3,93

2,73

3,38

0,95

12,98

8,78

7,31

2,10

12,08

11,73

3,54

2,88

30

Κορινθίας

12,37

9,50

11,81

7,66

18,45

14,65

12,04

6,66

19,58

17,73

14,20

7,95

31

Κυκλάδων

14,24

15,86

15,19

8,70

20,60

21,24

17,45

7,47

27,33

24,85

19,07

7,81

32

Λακωνίας

5,92

10,72

8,67

4,64

25,10

23,51

18,06

13,09

21,29

19,09

22,15

7,32

33

Λάρισας

7,08

6,76

5,34

5,02

12,63

8,18

7,02

5,50

11,19

13,18

6,69

5,10

34

Λασιθίου

22,09

18,39

14,57

6,76

22,38

16,45

18,46

11,37

16,98

24,74

12,09

15,38

35

Λέσβου

11,84

9,09

7,62

3,75

22,19

17,16

14,39

8,89

27,61

23,37

17,22

9,92

36

Λευκάδας

--

--

--

-

15,38

12,50

10,10

10,67

14,29

11,71

9,09

12,77

37

Μαγνησίας

7,49

6,67

5,95

3,83

13,29

7,93

8,61

4,30

17,75

11,38

11,40

5,84

38

Μεσσηνίας

7,20

5,52

4,05

2,04

14,46

13,60

14,57

6,61

10,42

10,05

8,37

10,71

39

Ξάνθης

12,07

10,74

12,02

8,62

72,57

67,09

67,12

41,55

39,63

35,60

32,02

37,65

40

Πειραιά

8,01

7,84

7,84

7,43

21,12

4,78

15,20

7,55

12,07

9,76

9,09

-

41

Πέλλας

17,43

12,56

10,01

11,28

24,91

23,97

14,87

7,27

18,10

17,38

14,72

4,18

42

Πιερίας

9,38

3,46

3,00

1,98

9,81

7,29

8,31

3,08

18,03

17,11

10,43

6,42

43

Πρέβεζας

6,84

5,72

3,26

1,40

18,12

16,36

10,58

5,00

17,51

7,32

13,11

3,23

44

Ρεθύμνης

30,11

31,84

27,86

8,75

17,91

18,46

22,86

24,24

26,20

23,83

23,26

15,07

45

Ροδόπης

7,48

7,34

8,78

9,68

48,17

34,04

40,45

21,81

16,50

11,27

1,47

0,00

46

Σάμου

--

--

--

-

18,01

19,29

11,46

10,66

17,86

12,96

9,68

5,84

47

Σερρών

11,14

9,01

6,52

7,44

22,74

19,48

20,80

17,51

20,76

21,10

14,92

9,11

48

Τρικάλων

10,30

9,01

7,81

3,71

17,32

18,89

13,79

8,11

28,62

26,60

19,60

4,27

49

Φθιώτιδας

7,04

8,73

5,49

4,20

13,45

12,44

8,26

3,23

8,60

7,06

4,89

0,68

50

Φλώρινας

4,55

5,52

3,63

2,51

13,56

14,58

14,52

3,19

12,43

13,50

4,81

5,62

51

Φωκίδας

--

--

--

-

7,50

3,56

4,51

5,51

12,62

16,22

7,41

4,35

52

Χαλκιδικής

--

--

--

-

14,26

16,20

13,58

9,50

11,31

10,00

7,61

4,44

53

Χανίων

13,27

13,60

8,35

7,11

15,45

13,12

9,57

13,91

20,83

19,63

12,57

10,96

54

Χίου

15,52

13,66

10,72

3,32

13,58

15,72

4,70

10,09

14,63

6,49

12,00

6,29

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

8,97

8,63

7,46

6,14

18,76

16,53

13,88

8,71

20,47

18,84

14,49

8,54