Χάρτης ιστοσελίδας▼ - - Home ▼  

 

Προκηρύξεις▲
Χάρτης ιστοσελίδας Προκηρύξεις

Για την ομαλή λειτουργία των πλοίων οι εργαζόμενοι πάνω σε αυτά κατατάσσονται σε τομείς εργασίας που ονομάζονται Επιστασίες  και είναι οι εξής:

-Επιστασία γέφυρας – καταστρώματος.
-Επιστασία μηχανής .
-Επιστασία γενικών υπηρεσιών.

Επικεφαλής και στις τρεις Επιστασίες  βρίσκεται ο Πλοίαρχος  ο οποίος ασκεί τη γενική διοίκηση του πλοίου και έχει την τελική ευθύνη  για ό,τι συμβεί  πάνω σε αυτό και εν πλω, δηλαδή  στο ταξίδι και στο λιμάνι.

Ο Πίνακας που ακολουθεί είναι κατατοπιστικός:

PosisitionOnShip

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Προϊστάμενος επιστασίας μηχανής, έχει το γενικό πρόσταγμα και τη τελική ευθύνη για οτι συμβαίνει στο μηχανοστάσιο.

Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση της μηχανής, βάρδια στο διαμέρισμα ελέγχου ( control room ) «εν πλω».

Γ΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Βοηθός Β΄ μηχανικού, βάρδια στο διαμέρισμα ελέγχου «εν πλω».

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ: Υπεύθυνος για τις εργασίες συντήρησης του μηχανοστασίου, προϊστάμενος κατώτερου πληρώματος μηχανής.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ: Υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των ηλεκτρογεννητριών και όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του πλοίου.

ΑΝΤΛΙΩΡΟΣ: Υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των αντλιών εκφόρτωσης του πλοίου ( μόνο για δεξαμενόπλοια ).

ΛΙΠΑΝΤΗΣ: Υπεύθυνος για τη λίπανση των μηχανών.

ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ: Υπεύθυνος για τη λειτουργία των λεβήτων στο λεβητοστάσιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ: Πρωτόμπαρκος ανειδίκευτος, εκτελεί βοηθητικές εργασίες συντήρησης.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ: Προϊστάμενος επιστασίας γενικών υπηρεσιών, υπεύθυνος για τη παραλαβή τροφοδοσίας.

ΜΑΓΕΙΡΟΣ:  Υπεύθυνος μαγειρείου.

ΒΟΗΘΟΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ:  Φροντίζει για τη καθαριότητα και την υγιεινή των χώρων ενδιαίτησης ( καμπίνες, τραπεζαρίες ), τραπεζοκόμος. 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΣ:  Βοηθός του μάγειρου.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ   ΓΕΦΥΡΑΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ: Προϊστάμενος επιστασίας γέφυρας – καταστρώματος, υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης, εκτέλεση βάρδιας στη γέφυρα «εν πλω.»

ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ: Αξιωματικός ναυσιπλοΐας / ασφάλειας, εκτέλεση βάρδιας «εν πλω.»

ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ: Υπεύθυνος για τις εργασίες συντήρησης του πλοίου στο κατάστρωμα, προϊστάμενος ναυτών και ναυτόπαιδων.

ΝΑΥΤΗΣ: Εκτελεί τις εργασίες συντήρησης, χρέη οπτήρα / πηδαλιούχου στη γέφυρα «εν πλω.»

ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ: Πρωτόμπαρκος ανειδίκευτος, εκτελεί βοηθητικές εργασίες συντήρησης.

 

.