Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
Δελτίο νέων αποκτημάτων
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες αποκτήσεις υλικού ανά θεματική κατηγορία από τα Δελτία νέων αποκτημάτων.
 
Νέες σελίδες
Ενημέρωση για τις νέες σελίδες κατά χρονολογική καταχώριση.
 
Νέα της Βιβλιοθήκης 
Μάθετε τα τελευταία νέα μέσα από τις περιοδικές εκδόσεις της Βιβλιοθήκης.
 
Κοινοποίηση συνεδρίων - σεμιναρίων
Πληροφορίες για συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.α. που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς ερευνητές.
 

 
   
       
       
       
         
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr