Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Ταχυδρομική Διεύθυνση:      
Μεσογείων 396      
153 41      
Αγ. Παρασκευή      
Αθήνα      
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
     
  library@pi-schools.gr      
  Τηλέφωνο: 210 60 14 206      
  FAX: 210 63 92 510      
         
  2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr