Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Θεματικές βιβλιογραφίες
Οι θεματικές βιβλιογραφίες που ακολουθούν προέρχονται από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Π.Ι. Παρατίθενται ηλεκτρονικά αυτές οι βιβλιογραφίες που αναζητούν οι χρήστες μας συχνότερα. Στο τέλος κάθε εγγραφής υπάρχει ο ταξινομικός αριθμός DEWEY για να είναι ευκολότερη η αναζήτησή των βιβλίων στη βιβλιοθήκη μας.
 
 
   
   
   
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr