Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Ευρωπαϊκοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί και δίκτυα

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει συνδέσμους σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δίκτυα της Ευρώπης που διαθέτουν στις σελίδες τους πλούσιο υλικό ανοικτής πρόσβασης για περαιτέρω έρευνα.
AEDE
AEDE: Association Europeenne des Enseignants / Εuropean Association of Teachers: The European Teachers' Place on the Internet. Ιστότοπος της ένωσης που έχει σκοπό την προώθηση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών σε ευρωπαικό επίπεδο και σε σχέση με την ευρωπαική ολοκλήρωση.
Cedefop
Τhe European Centre for the Development of Vocational Training. Φορέας της ΕΕ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Βλέπετε επίσης ΕΤV παρακάτω.
CHAIN

The Cultural Heritage Activities and Institutes Network. Δίκτυο με αντικείμενο τη συνεργασία στον τομέα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

CIDREE
Τhe Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe. Δίκτυο εθνικών φορέων ευρωπαϊκών χωρών για τα προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική έρευνα.
Council of Europe
Council of Europe: The Europe of Cultural Cooperation > Education. Πρωτοβουλίες που προωθούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον χώρο της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της πολιτισμικής συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της Ευρώπης.
DECET
Diversity in Early Childhood Education and Training. Δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών και προγραμμάτων με κοινό στόχο την προώθηση διαφορετικών μορφών προσχολικής αγωγής.
Economics of Education in Europe
The European Expert Network on Economics of Education (European Commission, Directorate General for Education and Culture). Προώθηση και διάχυση της έρευνας στον τομέα των οικονομικών της εκπαίδευσης.
EDUVINET
Education via networks in the European Union. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της χρήσης του Διαδικτύου για τη μάθηση και τη διδασκαλία.
E-education - Europe
E-education-europe the online observatory on educational policies. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ερευνών και συγκρίσεις σε σχέση με τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές χώρες.
EFVET
EFVET: the European Forum of Technical and Vocational Education and Training. Ιστότοπος για τους επαγγελματίες της Ευρώπης που παρέχουν επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση.
EIESP
EIESP: The European Institute of Education and Social Policy. Ανεξάρτητος οργανισμός που εστιάζει σε θέματα ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.
ELIA
ELIA: the European League of Institutes of the Arts. Ιστότοπος με πλούσιο υλικό σε σχέση με την καλλιτεχνική αγωγή στην Ευρώπη.
ESTIA
Πληροφόρηση σχετικά με την εκπαίδευση, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας σε ευρωπαικές χώρες (Πρόγραμμα Leonardo της ΕΕ).
ETV
The European Training Village (CEDEFOP). Διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας και επιστημονικής πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Χρειάζεται εγγραφή του χρήστη.
EUA
EUA - The European University Association. Οργανισμός αντιπροσώπων των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και συνόδων πρυτάνεων.
Euroguidance
Euroguidance ονομάζεται το δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πηγών Πληροφόρησης για την Επαγγελματική Συμβουλευτική που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO της ΕΕ.
Europa: Education and Training
European Commission. Πληροφορίες και υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Δείτε την ενότητα Programmes για πληροφορίες που αφορούν τα διάφορα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ, όπως για παράδειγμα, τα προγράμματα Leonardo, Comenius, Lingua κλπ.
European Schoolnet
European Schoolnet: The gateway to education in Europe (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Ευρωπαϊκή πύλη επικοινωνίας και πρόσβασης σε υλικό, προγράμματα και εργαλεία υποστήριξης της διδασκαλίας.
European Union > Education
Activities of the European Union - Education Training and Youth. Πύλη πρόσβασης σε πληροφορίες (νόμοι, τεκμηρίωση, περιλήψεις, sites) για τις δραστηριότητες όλων των διαφόρων οργάνων της ΕΕ (commission, parliament, council) στον τομέα της εκπαίδευσης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε και τη θεματική πύλη της ΕΕ για τη νεολαία The European Youth Portal.
EUROSTAT
EUROSTAT (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Βάση δεδομένων με διάφορα στοιχεία και δείκτες για τις χώρες της ΕΕ που αφορούν στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στην έρευνα, καθώς και σε άλλους καίριους τομείς.
Eurydice
Eurydice - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση (European Commission). Στον ιστότοπο θα βρείτε στοιχεία, δείκτες και συγκριτικές μελέτες για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα
EUSA
EUSA - The European Union Studies Association. Επιστημονικός σύνδεσμος με αντικείμενο τη μελέτη θεμάτων της ΕΕ και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Information Society > Education
Europa - Information Society - Education and Training. Θεματική πύλη σχετική με εκπαιδευτικές πολιτικές και δραστηριότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
INRP
INRP - Institut National de Recherche Pedagogique. Ο ιστότοπος του εθνικού κέντρου εκπαιδευτικών ερευνών της Γαλλίας.
Institute for Educational Research
Ο ιστότοπος του Εθνικού Κέντρου Εκπαιδευτικών Ερευνών της Φινλανδίας. Υλικό και στα αγγλικά.
MERCATOR
Ιστότοπος με σκοπό την τεκμηρίωση και διάχυση πληροφοριών για τις μειονοτικές και τοπικές γλώσσες στην ΕΕ. Το Μercator ιδρύθηκε το 1987 με τη στήριξη της ΕΕ και το δίκτυο αποτελείται σήμερα από τους εξής ερευνητικούς φορείς: Fryske Akademy, Ljouwert (NL), CIEMEN foundation, Barcelona, University of Wales.
NFER
NFER- National Foundation of Educational Research. Ο ιστότοπος του εθνικού κέντρου εκπαιδευτικών ερευνών του Ηνωμένου Βασιλείου.
PLOTEUS
PLOTEUS - Portal on Learning Opportunities throughout the European Space (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Στόχος του PLOTEUS είναι να βοηθήσει φοιτητές, εργαζόμενους, άτομα που ψάχνουν εργασία, γονείς, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικούς να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και τη διά βίου μάθηση στην Ευρώπη. Στα ελληνικά.
TNTEE
The Thematic Network on Teacher Education. Eυέλικτος και πολύγλωσσος ιστότοπος για την ανάπτυξη της κατάρτισης των εκπαιδευτικών που επιδιώκει τη συνεργασία όσο το δυνατόν περισσότερων πανεπιστημίων και άλλων φορέων. Το δίκτυο συντονίζεται από την Αρχή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών και 'Ερευνας του Πανεπιστημιου Umea της Σουηδίας.
 
Υπουργεία Παιδείας
ΙΒΕ-sources
International Bureau of Education - Sources of Official Documentation. Στην ενότητα αυτή του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης θα βρείτε συνδέσμους για όλα τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, καθώς επίσης και για τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.
 
Επιστροφή στην κορυφή
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr