Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Διεθνείς εκπαιδευτικοί οργανισμοί και δίκτυα

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει συνδέσμους σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δίκτυα από τον διεθνή χώρο που διαθέτουν στις σελίδες τους πλούσιο υλικό ανοικτής πρόσβασης για περαιτέρω έρευνα.
CERI
Τhe Center for Educational Research and Innovation, OECD. Φορέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που ασχολείται με την Εκπαιδευτική Έρευνα και Καινοτομία.
ED
ED - U.S. Dept. of Education. Ο ιστότοπος του Συνομονσπονδιακού Γραφείου Εκπαίδευσης των ΗΠΑ.
EDC
Τhe Education Development Center. Διεθνής μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με πολλά προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της μάθησης και στην προώθηση της υγείας των παιδιών.
Education International

Education International. Παγκόσμια συνομοσπονδία συνδικάτων και οργανώσεων εκπαιδευτικών από 166 χώρες η οποία αντιπροσωπεύει 29 εκατομύρια εκπαιδευτικούς.

FEE
The Foundation for Environmental Education. Μη κυβερνητικός διεθνής οργανισμός με αντικείμενο την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
GINIE
Global Information Networks in Education, Human Capacity Development Center (USAID). Μια "εικονική κοινότητα μάθησης" για εκπαιδευτικούς και άλλους σε σχέση με την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων κρίσης (πόλεμοι, σεισμοί κλπ.) στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός του ιστότοπου είναι η άμεση πρόσβαση σε επιστημονική πληροφόρηση σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Global SchoolNet
Global SchoolNet Foundation. Παγκόσμιος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός για τη σύνδεση και συνεργασία σχολείων από όλον τον κόσμο με βάση τη συνεργατική μάθηση και άλλους συμμετοχικούς και μαθητοκεντρικούς τρόπους μάθησης.
IBE
International Bureau of Education, UNESCO. Με έδρα τη Γενέβη το IBE ασχολείται με θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών.
IEA
The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Ανεξάρτητος διεθνής συνεταιρισμός εθνικών και κυβερνητικών ερευνητικών κέντρων και φορέων που εκπονεί συγκριτικές έρευνες και αξιολογήσεις.
IIEP
The International Institute for Educational Planning (UNESCO). Με γραφεία στο Παρίσι και το Μπουένος Αιρες, το ΙΙΕΡ ασχολείται με θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και διαχείρισης και εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
IITE
Institute for Information Technologies in Education (UNESCO). Σκοπός του ΙΙΤΕ, που έχει έδρα τη Μόσχα, είναι η υποστήριξη σε θέματα εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφόρησης στην εκπαίδευση.
ILΟ > Employment
International Labour Organization (United Nations). Στην ιστοσελίδα αυτή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα βρείτε κείμενα και στοιχεία για την εκπαίδευση σε σχέση με την απασχόληση.
INCA
Τhe International Review of Curriculum and Assessment Frameworks, Internet Archive (U.K.). Πληροφόρηση σχετικά με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε Αγγλία, Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδά, κ.ά. χώρες.
OECD > Education
Organization for Economic Cooperation and Development. Στην ενότητα "Εκπαίδευση" του ιστότοπου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης θα βρείτε στατιστικά στοιχεία για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών, εκδόσεις και έρευνες του ΟΟΣΑ ανοικτής πρόσβασης και πληροφοριακό υλικό για τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται (π.χ. PISA).
UIE
UNESCO Institute for Education. Οργανισμός με έδρα το Αμβούργο για την προώθηση του εγγραματισμού, τη μη-τυπική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση.
UNICEF
Τhe United Nations Children's Fund. Αντικείμενο των δραστηριοτήτων της UNICEF είναι οι μακροπρόθεσμες ανάγκες των παιδιών, και των γυναικών, του κόσμου.
UNESCO > Education
United Nations' Educational Scientific and Cultural Agency. Εξειδικεύεται σε θέματα εκπαίδευσης και από την ίδρυσή του το 1945 εργάζεται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλον τον κόσμο. Στην ιστοσελίδα τη σχετική με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους, θα βρείτε έρευνες, εκδόσεις και πληροφορίες για τα προγράμματα που υλοποιούν.
UNEVOC
UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training, UNESCO. Με έδρα τη Βόννη το UNEVOC αποτελεί παγκόσμιο δίκτυο φορέων που ασχολούνται με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Στην ιστοσελίδα του θα βρείτε πηγές, online υπηρεσίες και εργαλεία που συμβάλλουν στην προώθηση της γνώσης σχετικά με την ΤΕΕ.
US Nat Center for Education Statistics
U.S. National Center for Education Statistics. Το Κέντρο συγκεντρώνει και αναλύει στοιχεία για την εκπαίδευση στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
World Bank > Education
The World Bank. Η Διεθνής Τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος εξωτερικός χρηματοδότης της εκπαίδευσης. Στηρίζει χώρες στην ανάπτυξη ολιστικών εκπαιδευτικών συστημάτων και στη διεύρυνση της εκπαιδευτικής βάσης. Δείτε ειδικότερα τα κείμενα σχετικά με την Κοινωνία της Γνώσης.
 
Επιστροφή στην κορυφή
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr