Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η νέα γενιά κοινοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά το 2006. Βρυξέλλες: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004. [COM (2004) 156(01)].

Έκθεση της Επιτροπής: Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα αποτελέσματα και τις ποσοτικές και ποιοτικές πλευρές της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του προγράμματος κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκπαίδευση "Σωκράτης". Βρυξέλλες: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004. [COM (2004) 153(01)]

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης, υποβληθείσα από την Επιτροπή. Βρυξέλλες: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004. [COM (2004) 474(01)]

Communication from the Commission "Education & training 2010" the success of Lisbon strategy hinges on urgent reforms (Draft joint interim report on the implementation of the detailed work programme on the follow-up of the objectives of education and training systems in Europe). Brussels: Council of the European Union, 2004. [COM (2003) 685(01)]
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Aποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη. Βρυξέλλες: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002. [COM 779, 2002 (PDF - 447 K)]
Ανακοίνωση της Επιτροπής: "Εκπαίδευση & κατάρτιση 2010" επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων για να επιτύχει η στρατηγική της Λισσαβώνας: σχέδιο κοινής ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του λεπτομερούς προγράμματος των επακόλουθων εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Βρυξέλλες: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003 [COM_2003_685 (PDF - 2,3 MB)]
Απόφαση αριθ. 2318/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2003: για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος (2004-2006) για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνολογιών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραμμα eLearning). Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 345, 31 Δεκεμβρίου 2003.
Communication from the Commission: European benchmarks in education and training: follow-up to the Lisbon European Council. Brussels: Commission of the European Communities, 2002. [COM(2002) 629 final]
European report on quality indicators of lifelong learning: fifteen quality indicators: report based on the work of the working group on quality indicators. Brussels: European Commission, 2002. (PDF - 544Κ)
Council (Education) and the Commission Joint Report: Detailed work programme on the follow-up of the objectives of education and training systems in Europe. Brussels: Commission of the European Communities, 2002. (PDF - 122K)
Έκθεση της Επιτροπής: Oι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων. Βρυξέλλες: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001. [COM (2001) 59 ( PDF - 248 Κ)]
Τροποποιημένη πρόταση: Σύστασης του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Ευρωπαικής Συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση. Βρυξέλλες: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000. [COM(2000) 523 τελικό (PDF -193 K)]
Green Paper: Education, training and research - Eliminating obstacles to transnational mobility. Brussels: Commission of the European Communities, 1996. [COM(96) 462 (PDF - 319 K)]
White Paper: Teaching and Learning - Towards the Learning Society. Brussels: Commission of the European Communities, 1995. [COM(95) 590 (PDF - 257 KB)]
Eur-Lex: Legislation in Force - Education and Training. Αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο των αποφάσεων της ΕΕ σε σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση από το 1963 έως σήμερα.
European Commission - Education and Training - Key Documents. Κατάλογος με τα σημαντικότερα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το 1999 έως σήμερα.
 
Επιστροφή στην κορυφή
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr