Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Πύλη Επικοινωνίας με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες
Επιλογή έγκυρων επιστημονικών συνδέσμων που αφορούν στην εκπαίδευση και είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο Διαδίκτυο. Για να συνδεθείτε κάνετε κλικ στον συνδέσμο που σας ενδιαφέρει.
Πληροφορίες

Στόχος
Ενημερωτικό Δελτίο Δικτύωση
Υλικό αναφοράς και Βιβλιογραφία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία

 

 Κεντρική Σελίδα

Στόχος της Πύλης Επικοινωνίας

Τα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα του εξειδικευμένου επαγγελματικού χώρου της σχολικής βιβλιοθήκης είναι πολύπλευρα. Οι δυσκολίες που ανακύπτουν σε αυτόν (σε θέματα εκπαίδευσης) χρήζουν άμεσης επίλυσης και θα ήταν αναγκαίο η Βιβλιοθήκη του Π.Ι. να ηγηθεί της δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού κόμβου, ο οποίος θα ήταν ένα βήμα για ενημέρωση και επικοινωνία με τις σχολικές βιβλιοθήκες για θέματα εκπαίδευσης και βιβλιογραφίας. Η Πύλη Επικοινωνίας σκοπό έχει να συνδέσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες να φιλοξενήσει μια συλλογή με υλικό αναφοράς και επιλεγμένη βιβλιογραφία και να υποστηρίξει τον ερευνητή, τον εκπαιδευτικό και τον σχολικό βιβλιοθηκονόμο στην αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης. Θα απαντώνται ερωτήματα βιβλιογραφίας, θα γίνονται δεκτές παραγγελίες έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού ή θα συζητώνται θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Μελλοντικό σχέδιο αποτελεί η δημιουργία forum συζητήσεων το οποίο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με τη σύνδεση του forum και με τα άλλα αντίστοιχα σχολικών βιβλιοθηκών του εξωτερικού.

 

 2006 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: diktiosi@pi-schools.gr