Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
Αξιολόγηση

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει συνδέσμους σε οργανισμούς και δίκτυα, καθώς και σε υλικό ανοικτής πρόσβασης με αντικείμενο το θέμα εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
ΚΕΕ
ΚΕΕ > Εκδόσεις για την Αξιολόγηση των Μαθητών.
Στον ιστότοπο του Κέντρου Εκπαιδευτικής ‘Ερευνας θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση των μαθητών σε μαθήματα και των τριών τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. Τα βιβλία αυτά έχουν εκδοθεί από το 1997 έως το 2000.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στον ιστότοπο του Π.Ι. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης που διαθέτει για να βρείτε διάφορα κείμενα και πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, όπως τα σχέδια εργασίας των Ολοήμερων Σχολείων και των ΣΕΠΠΕ. Δείτε επίσης τη σελίδα Έρευνες για online εκθέσεις και μελέτες. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις εξής μελέτες του Π.Ι.: Η Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και Εξεταστικό Σύστημα, .. Ολοήμερο Σχολείο: Λειτουργία και Προοπτικές, .. Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων, Βιβλίων, .Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Αναγκών Επιμόρφωσης Ηλεκτρονικού Τομέα ΤΕΕ και του Ηλεκτρολογικού Τομέα ΤΕΕ.
Επίσης μια αναζήτηση στον Κατάλογο Ανοικτής Πρόσβασης της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτουανέδειξε πάνω από 400 βιβλία της συλλογής τους με θέμα την εκπαιδευτική αξιολόγηση, καθώς επίσης 285 άρθρα σε ελληνικά εκπαιδευτικά περιοδικά. Το υλικό αυτό είναι έντυπο και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το μελετήσει στη βιβλιοθήκη τις εργάσιμες ώρες και ημέρες σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.
Δείτε επίσης στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης την ενότητα Online Βιβλία όπου περιλαμβάνονται διάφορες online εκδόσεις, του Π.Ι. και άλλων, σχετικές με την εκπαιδευτική αξιολόγηση.
ΥΠΕΠΘ
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον τόπου του ΥΠΕΠΘ δεν υπάρχει ειδική σελίδα για θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, αλλά χρησιμοποιώντας το αποτελεσματικό εργαλείο αναζήτησής τους, εμφανίζονται οι αναφορές στις διάφορες σελίδες και ηλεκτρονικά έγγραφα του τόπου όπου αναπτύσσονται ή περιλαμβάνονται θέματα αξιολόγησης.
AEA-Europe
AEA-Europe - The Association for Educational Assessment. Στόχος του Συνδέσμου για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην Ευρώπη είναι η δημιουργία ενός χώρου για τη συζήτηση των εξελίξεων σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση και την προώθηση των συνεργασιών οργανισμών και ατόμων, με απώτερο σκοπό τον συντονισμό για τη βελτίωση των συστημάτων και των πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην Ευρώπη. Στον ιστότοπο της AEA-Europe θα βρείτε online κείμενα και παρουσιάσεις από τα ετήσια συνέδριά τους, έναν πλούσιο κατάλογο συνδέσμων και πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους.
CISAD

CISAD – Le reseau europeen des responsables des politiques d’evaluation des systemes educatifs/The European Network of Policy Makers for the Evaluation of Systems of Education. Στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπευθύνων Πολιτικών Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Συστημάτων μπορείτε να έχετε πρόσβαση online στις δημοσιεύσεις του δικτύου που αφορούν σε διάφορα θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Θα βρείτε επίσης έναν ενδιαφέροντα κατάλογο συνδέσμων που περιλαμβάνει οργανισμούς εκπαιδευτικής αξιολόγησης σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

CRESST
CRESST – The National Center for Research on Evaluation, Standards and Student Testing. Το εθνικό ερευνητικό κέντρο της Αμερικής για θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης επικεντρώνεται στη μελέτη και ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων και πρακτικών αξιολόγησης. Στον ιστότοπο του κέντρου περιλαμβάνονται ενημερωτικά δελτία αφιερωμένα σε συγκεκριμένα θέματα αξιολόγησης, παρουσιάσεις από συνέδρια και εκθέσεις για τρέχοντα θέματα αξιολόγησης που άπτονται της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Educator’s Reference Desk
The Educator’s Reference Desk >Evaluation. Στη σελίδα «Αξιολόγηση» της εικονικής αυτής υπηρεσίας πληροφόρησης (virtual reference desk) παρέχεται πρόσβαση σε πηγές σχετικές με την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τις μεθόδους εκπαιδευτικής έρευνας και τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης μαθητών. Υπάρχει αρχείο συχνών ερωτήσεων και άμεση σύνδεση με το ERIC, τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική βάση δεδομένων. Ο τόπος είναι έργο του Information Institute of Syracuse, School of Information Studies, Syracuse University υπό την αιγίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης των Η.Π.Α.
EdRes
EdRes. Τόπος που δημιουργήθηκε από τον Larry Rudner, διευθυντή του ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation. Σκοπός του ιστότοπου είναι να εξηγηθούν έννοιες της στατιστικής και της μέτρησης στο ευρύτερο κοινό. Περιλαμβάνει online μαθήματα και πηγές ενημέρωσης για θέματα όπως Computer Adaptive Testing, Τεχνικές Μετα-Ανάλυσης και Βαθμολόγησης Δοκίμιων.
Effective School Self-Evaluation
ESSE: Effective School Self-Evaluation. Η ιστοσελίδα του προγράμματος Αποτελεσματική Σχολική Αυτο-Αξιολόγηση (2001-2003) δίνει πρόσβαση στα εργαλεία αξιολόγησης, τις εκθέσεις και άλλο υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (Socrates). Συμμετείχαν 20 ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες στο πρόγραμμα σχολικής αυτο-αξιολόγησης.
ePortfolios < INSIGHT
ePortfolios - Insight. Από την ιστοσελίδα του προγράμματος INSIGHT θα επιλέξετε από την ενότητα School Practices το θέμα ePortfolios (ηλεκτρονικοί φάκελοι προόδου), όπου θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση των ePortfolios στον ευρωπαικό εκπαιδευτικό χώρο. Στο site περιγράφονται πολλές σχετικές πρωτοβουλίες που προωθούνται πανευρωπαικά και θα βρείτε τα σχετικά τεχνικά εργαλεία, τις έρευνες και εκθέσεις, καθώς και άλλο πληροφοριακό υλικό για τις δραστηριότητες του δικτύου European Portfolio Initiatives Coordination Committee. Το πρόγραμμα ePortfolios υλοποιείται στο πλαίσιο του INSIGHT (βάση γνώσης για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδεση) και του European School Network (EE). Το site στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ολλανδικά.
Education Quality Indicators
Education Quality Indicators < Εκπαίδευση < Ευρωπαική Επιτροπή. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνωμόνων από 26 χώρες, που συστήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη ενός κορμού βασικών δεικτών αναφοράς (ben chmarks) που θα υποστηρίζουν την αξιολόγηση εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης με βάση κριτήρια ποιότητας. Ο πρώτος κατάλογος δεικτών παρουσιάζεται στην έκθεση «European Report on quality of Education».
Δείτε επίσης στα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαικής Επιτροπής τα εξής κείμενα με θέμα την πολιτική αξιολόγησης της ΕΕ: α) Ευρωπαικά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και κατάρτιση - Εξελίξεις μετά το Ευρωπαικό Συμβούλιο της Λισσαβώνας (20/11/2002, COM 629), β) Λεπτομερές Πρόγραμμα των επακόλουθων εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (2001 COM 501), γ) European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning,(2002) (μόνο στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά) και δ) Τροποποιημένη πρόταση συστασης του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση (03/08/2000,COM 523).
Ευρυδίκη / Eurydice
Ευρυδίκη/Eurydice, European Commission. Στον γνωστό τόπο του ευρωπαϊκού δικτύου εκπαιδευτικής πληροφόρησης, Ευρυδίκη, υπάρχουν σε πολύγλωσσες εκδόσεις συγκριτικές μελέτες και βιβλιογραφίες σχετικές με την εκπαιδευτική αξιολόγηση: Management and evaluation of schools (1996), Key Competencies (2002) και Thematic Bibliography: Evaluation in Education (2002) διαθέσιμες online μέσω των σελίδων «Comparative analysis by subject» ή «Publications»
Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, τουλάχιστον.
IEA
IEA: Τhe International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
Ο Διεθνής Σύνδεσμός για την Αξιολόγηση της Σχολικής Επίδοσης, που ιδρύθηκε το 1958, είναι ο φορέας που ξεκίνησε πρώτος τις διεθνείς συγκρίσεις και έρευνες σε σχέση με τη σχολική επίδοση και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων. Απαρτίζεται από δημόσιους φορείς και κέντρα εκπαιδευτικής έρευνας σε 58 χώρες. Στον τόπο τους στο διαδίκτυο θα βρει κανείς πληροφορίες για τον οργανισμό, ενημερωτικά δελτία και ορισμένες μελέτες σε μορφή πλήρους κειμένου. Υπάρχει από την κεντρική σελίδα πρόσβαση στα επιμέρους προγράμματα και στις έρευνες που διεξάγονται: Αγωγή του Πολίτη, Αναγνωστικός Γραμματισμός, Προσχολική Αγωγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, και Μαθηματικά και Θετικές Επιστήμες. Οι σελίδες των επιμέρους προγραμμάτων διαθέτουν ενημερωτικό υλικό και επιστημονικά δημοσιεύματα σε ηλεκτρονική μορφή κατά περίπτωση.
INCA
INCA: Τhe International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Archive.
Το Αρχείο της Διεθνούς Ανασκόπησης Πλαισίων Προγραμμάτων Σπουδών και Αξιολόγησης, παρέχει τακτικά αναθεωρημένες πληροφορίες και περιγραφές των σχετικών εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες. Καλύπτει επίσης θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων και κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Χρηματοδοτείται από το Curriculum and Qualifications Authority της Αγγλίας και συντηρείται από την τοπική μονάδα Eurydice και το National Foundation for Educational Research.
Online Assessment
Online Assessment (ΗΠΑ). Ιστότοπος που δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους για πηγές του διαδικτύου που υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό στην προσπάθειά του α) να βελτιώσει τις γνώσεις του σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών, β) να αναπτύξει σχετικές συνεργασίες online με άλλους εκπαιδευτικούς και γ) να μάθει για εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης.
OERLibrary
Τhe Online Evaluation Resource Library. Ψηφιακή βιβλιοθήκη στο διαδίκτυο, που χρηματοδοτείται από το National Science Foundation (NSF) της Αμερικής, και έχει σκοπό την υποστήριξη των επαγγελματιών αξιολόγησης με την παροχή έγκυρων εργαλείων και οδηγών αξιολόγησης. Η βιβλιοθήκη συμπληρώνεται με συνδέσμους στο αντίστοιχο υλικό από άλλες πηγές του διαδικτύου, και υπάρχουν ιδιαίτερες θεματικές ενότητες σχετικές με την εκπαίδευση.
PARE Journal
PARE Journal - Practical Assessment, Research and Evaluation. Διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό δημόσιας πρόσβασης, το περιεχόμενο του οποίου αξιολογείται από κριτές (peer-reviewed). Υποστηρίζεται από το Τμήμα Στατιστικής, Μέτρησης και Αξιολόγησης του Πανεπιστήμιου του Maryland . Δημοσιεύει συνθετικά άρθρα και έρευνες για θέματα και πρακτικές εκπαιδευτικής αξιολόγησης που αφορούν και σε διδακτικές εφαρμογές.
PISA (OECD)
PISA: The Programme for International Student Assessment. Από τις σημαντικότερες αξιολογήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης των τελευταίων ετών, το πρόγραμμα PISA είναι μια έρευνα πεδίου των επιδόσεων των μαθητών (ηλικίας 15 ετών). Αξιολογεί τον «εγγγραμματισμό» (literacy) των μαθητών στους τομείς των μαθηματικών, της γλώσσας και των θετικών επιστημών σε σχέση με διάφορους ατομικούς, σχολικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Η έρευνα γίνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κάθε τρία χρόνια με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των κυβερνήσεων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Η πρώτη αξιολόγηση έγινε το 2000 με δείγμα 265.000 μαθητών από 32 χώρες. Στην ιστοσελίδα παρέχεται online πλούσιο πληροφοριακό υλικό για το πρόγραμμα, αρκετές από τις δημοσιεύσεις τους, η πλήρης βάση δεδομένων PISA, τα ενημερωτικά τους δελτία κ.ά.
Project 2061
Project 2061. Το Project 2061 είναι ένα πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 1995 υπό την αιγίδα του American Association for the Advancement of Science, για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες. Η χρήση δεικτών αναφοράς (benchmarks) χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους. Σήμερα έχει επεκταθεί το έργο και καλύπτει τους τομείς των προγραμμάτων σπουδών, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Στον τόπο αυτό θα βρει κανείς πλούσιο online υλικό: τις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες εκθέσεις αξιολόγησης, τους οδηγούς-εργαλεία του προγράμματος, έρευνες και άρθρα, καθώς και ενημερωτικά δελτία.
Quality in Schools
Q.I.S. - Quality in Schools. Τόπος του Υπουργείου Παιδείας της Αυστρίας που δημιουργήθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τα σχολεία και να τα υποστηρίζει στην προσπάθειά τους να βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παρέχονται εργαλεία για την αυτόνομη αξιολόγηση και παρακολούθηση θεμάτων εκπαιδευτικής ποιότητας. Τα βασικά ενημερωτικά κείμενα και εργαλεία διατίθενται και στα αγγλικά.
Resources for Evaluation Methods
Resources for Methods in Evaluation and Social Research. Υπό την αιγίδα του The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, ο θεματικός αυτός κατάλογος, που δημιουργήθηκε από τον Gene Shackman, αναφέρει δημόσια προσβάσιμες πηγές σχετικές με τις μεθόδους και τις πρακτικές της αξιολόγησης και της κοινωνικής έρευνας.
21st Century Assessment Guide
21st Century Assessment Guide: Highlighted Examples. Η οργάνωση "Partnership for 21st Century Skills" αποτελεί σύμπραξη έγκυρων εκπαιδευτικών, οικονομικών και κυβερνητικών φορέων της Αμερικής, η οποία επικεντρώνεται στις προκλήσεις που τίθενται για τη ζωή και την εργασία στον εικοστό πρώτο αιώνα και στις νέες δεξιότητες που απαιτούνται. Οι δεξιότητες αυτές, με έμφαση σε αυτές που σχετίζονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, απαιτούν και νέες μεθόδους αξιολόγησης της κατάκτησής τους. Από τη σελίδα "21st Century Assessment Guide" θα επιλέξετε το εικονίδιο "Ηighlighted Εxamples" όπου παρτίθεται κατάλογος συνδέσμων που είναι σχετικοί με τις νέες αυτές πρακτικές αξιολόγησης.
World Wide Evaluation Information Gateway
WWW Virtual Library: Evaluation - The World Wide Evaluation Information Gateway. Πύλη πρόσβασης σε έγκυρες πηγές που αφορούν στην αξιολόγηση σφαιρικά. Περιλαμβάνει πολλούς ειδικότερους τομείς πληροφόρησης και ενημέρωσης, όπως Βάσεις δεδομένων, λίστες επικοινωνίας, εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό υλικό, αξιολόγηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κέντρα ερευνών κ.ά. Ενδιαφέρον έχει ότι ο τόπος ενσωματώνει διαδραστικά στοιχεία «αξιολόγησης» των πηγών που αναφέρονται.
 
Επιστροφή στην κορυφή
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr